pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Mobile Blog


lsmastories.pep.zone

Ungenzani Makhelwane....?

05.11.2014 10:21 EST
Ngihlala labomakhelwane bami umfazi lendoda mina ibf iseThekwini,bayazekana omakhelwane ngibalalele nginqantshe ngize ngibemanzi,iyazeka lendoda ngizwa ngegolo linxapha lomfazi ebubu kwazise luganxame ngamasende,azoqakeza amathanga ngimuzwe lomama esewunyaniswa yikuchama esebiza osweety luvie dali lapho kuyabesekunuka amasperms indlu yonke,ngizonqantsha ngitshibilike ngize ngizichamele,vele sokuyinhlalayenza vele ngiyazi ngabo 9 ngilalela umzekano Izolo bengioff ngatshona ngilele ebusuku bengivele ngingelabuthongo,iqalile inkonzo komakhelwane ngezwa kungamakhisi laze lakhala isende,likhale more than 30min lomama ebethelwa shame ngize ngimuzwe eyibiza ngegama lendoda ecela uxolo,kudala ngagcina ukuzekwa ngize ngixolise,udliwe lomama ngayizwa lendoda isigomela okokuthi isimchamela lapho ubeseszulwin lomama bengimuzwa ukuthi ukukhanula kwakhe kusho khona ukuthi luganxame ngamasende egolweni elimanzi lingasanxaphi nje igolo,bazekane baqeda sengifile nyaaaa ngomnqantsho sengimanzi teee,ngizumeke ngalala nyaaaa ngaphapha ekuseni laakhona ngivuswa ngulomama esesiya emsebenzini,ngimuzwe eyikhisa indoda yakhe ethi “dali ngizokubona late”lungishayile uvalo lokuthi sengisele nalendoda ezeka kangaka mina nginqantshe so!!!!bengizibuza ukuthi kodwa ma engangicela ngingayala yini ngemva kokumuzwa ebulala umuntu ngaleyandlela???ngizizwe nginqantsha igolo livuleka imlenze ibanjwa yinkantsho,ngizwe kukhala umbheda wakomakhelwane ukuthi kulomuntu owehlayo embhedeni,ngivele ngifikelwe ngumqondo wokuthi ithi ngibone lobaba uphetheni ehlanyisa lomama kangaka???lakanye ngehle embhedeni phansi la ngafaka icarpet so ma ngisehla embhedeni nginyathela phansi angizwakali,lakanye nginyenye ngiqonda kustand setv esilembobo ebonisa komakhelwane,mamoooo!!!!yin engiyibona ngamehlo ami???ngumthondo lona ongaka noma ngiyaphupha?ngizwe liqaqamba igolo ngaze ngalibamba ngesandla ngalizwa selidumbile selifutha engani lomthondo uphakathi,unemthambo lomthondo imthambo yakhona isuka ekhanda ize iyoshona emasendeni khonale,lumnyama khaca ungathi yitube yebhayisikile,lulele alunqantshanga lubheke phansi imthambo yalo eminye iluthandele kodwa ubhona lona osuka ekhanda uhamba phezukwawo umthondo uze uyefika emasendeni,ngizwe ngilunywa yisisu kuqaqamba amazwani sengizibona sengiyivulile imlenze lobaba esewufakile umphini lona phakathi kimi ngiwuzwa uphefumula esibelethweni sami,,,,“huuuuu”ngasho ngisehlisa iphika ngisiya embhedeni rivesi ngifika ngigibela embhedeni lapho sengidizzy lokubadizzy,sengifuna ingidle lendoda nami kengizwe umthondo omkhulu,kodwa ngizomqala kuphi lomuntu bandla?sengifile ngomnqantsho&nayi leweather iyavuma Ngisahleli embhedeni wam sengiweak ngiyamuzwa yena uyagqoka kukhala amarekeni eunder mina sengigxoza indenda ngomlomo langegolo,yena uzishayela umlozwi cala celeni,kufike umqondo wokuthi ngizibolekise iayina,lakanye ngiwuthambise umphimbo osuwome kere ngomqantsho,ngilufuqe ilizwi kodwa liphume nzima“ma----makhe--lwane ngicela ungiboleke iayina”yimi lowo ngelivevezelayo,avele aphendule ngokushesha athi“khululeka makhelwane ngizokuqhubela manje”ngithe ma ngizwa lelo elokuthi ngizoqhutshelwa ngavele ngazilungisa,ngifake inyt dress le ethandelwayo enebhanti lawo,ngavele ngaxegisa ibhanti ngenza sho ukuthi amathanga asala egcekeni,lakanye asho umakhelwane ukuthi ngamukele,ngavele ngalivula ikhetheni ukuthi abone kahle imlenze,phela ngimi kahle&ngiyazi angayibona uzocela nakanjan,lakanye ayibone ngibone ngamehlo angasasukiyo emlenzen yami besengiflathela ngemva kokwamukela iayini,giflathela nje ngifuna abone umpako okhona&ngiyezwa inty le ingene empankeni,besengithi ma ngiflathela ngiyihwatshe empankeni akubone konke lokho,ngizwe esethi“ungaqeda uzoyibeka lana phezulu lomama angaboni ukuthi uyisebenzisile uzosuka acabange ukuthi sesisala silokhuza kkkk”,,besengimbuza mina ukuthi“silokhuzan qedisa kkk”,,aphendule athi “ahhh phela kubuhlungu ukugcotshwa ngesobho inyama ungayidlanga”,,,,besengihleka mina ngithi“beze bekugcobe ngesobho makhelwane wena ungayidlanga shuwa uyabe uvele wekeleleni ukuyidla uze ulinde ukugconwa”??aphendule ngezwi esengilizwa ukuthi selikhameka manje umakhelwane sesifana laye senqantshile,aphendule umakhelwane athi“ahhh izinto zabantu makhe uyathi usithi uyatshontsha uvele umoshe ayiii”,,,besengibuza mina ngithi“kumoshakala kanjani amajazi ekhona kodwa makhelwane noma awuzwani nawo”???,,,aphendule ngelithi“No not that way,ngisho phela ma sengikuzwise ipipe ubusuhlanya lana usudelela”,,,lungithi thaaa uvalo ngisho ngenhliziyo ngithi yaaa uqinisile yipipe ngempela ngiyibonile,,lapho uqale phansi ke umnqantsho ngizwe ngempela ukuthi lana sengilufuna phakathi shame&lendlela yokuthi ngizozekwa manje so ngiyayibona iyavuthwa,ngivele ngimphendule ngithi“uyaganga ubona engani ngiyingane mina engahlanyiswa lipitshana”,,,lapho avele engabe esaphendula avele asho esephakathi ekhethenini lami&lapho ngimile ku ironbod ngiya ayina,asondele azoma ngemva kwami avele angibambe okokungigona,ngiluzwe ubolo lwakhe selungihlaba izbunu ukuthi senqantshile lomuntu,ngivele ngiqhaqhazele ke lapho ngiqhubeke ngi ayina,angisakhulumi naye kasakhulumi kodwa ngimuzwa esephefumula heavily emahlombe ami,yena ubecabanga ukuthi ngifake ipantie ngoba ngendlela angiphakamise ngayo inyt langendlela abeke ngayo phansi iphika ma ebona izbunu zam egcekeni ngizwile ukuthi he wasn't expecting dat,umuntu uvele waqala ukungiphulula isisu lamahips lawa esehla edlalisa izbunu ezibotoza lapho inhliziyo yami ishaye fast ma enza kanjalo,ngimile ngalowomzuzu umuntu ungipetula izibunu ngimile azipetule afake ubolo lwakhe oluseblukweni angihlabe ngalo empanken kodwa sengifuna alukhuphe alufake luyinyama ngiluzwe kahle,lakanye ngizwe eqhaqha uzip elukhupha engipetula izibunu elunqumisa phakathi kompanka phela ngiluzwe lushisa luphefumula imthambo yalo ngiyizwa ingamahumps,sengimanzi ke lapho ukuthi ngingabhayiza ngidunuse vele luzoshelela lugcwale phakathi,manje akusa ayineki lomuntu sengiphulula amabele ubizy uyavekuza slowly ngemva kwami,sengisizwa ubunandi engani luphakathi,ngizwe elubamba ngesandla engani seludingisa iskhala lapho ngivele ngicabange ukuthi ngingalahla ngizoluzwa selugcwele phakathi NYORO,,,ngivele ngilubambe ngesandla ngilukhuphe empankeni ngivele ngitshibilike sibhekane avele angisho ngekiss hai lami ngiyamukele ngivele ngigaxe ingalo zami entanyeni yakhe sikhisane strong ngizwe engixamalazisa lakanye ngaxamalaza wasifaka isandla walibamba igolo lami eselimanzi walimbambatha hai lapho kwala ukuthi ngiqinisele ngasho“shhhh ahhhhh”yimi lowo nginanabulwa yibunandi engibuzwayo phela lomuntu ungidonsa amalebe ngendlela exakile,uwadlalisa ngamafinger tips engan ngumuntu opha isignal yemali,uyawaphotha qeda lapho awadonse ngize ngime ngamazwane,selikhamisile igolo nami ngapha ngiyaluphulula ubolo osolome saka,ngiyalubuka ngiyasho ngenhliziyo ngithi“yaaa ngaze ngakubbonela eduze”,,,ngaphuma ezandleni zakhe ngaqonda kudrawer ngaphuma lamacondom ngalivula mina ngamqgokisa ngaze ngalilungisa ngomlomo ukuthi icondom lihlale kahle,ngimuzwe egomela ma ngilufaka emlonyen ngamuzwa eqhuqha imlenze umuntu,ngavele ngamqonsela embhedini ngalala ngabheka phezulu umuntu wangena emlenzen yami,ngithe ma ngimbona elubamba ngesandla ebheka igolo lami ebhensa ukuthi umthondo ufikele,phela ngivele ngacimeza ngezwa kucomplainer umtshaza ngokwethuka,uyazi ngizwe ikhanda lomthondo lilunguza eskhaleni elikhupha futhi elishaya ngomthondo igolo lapho kuvele kubemnyama lasemehlweni,ngiluzwe lungena umuntu esiza esfubeni sam wazewalala phezukwaso lapho solungene lonke phakathi sengiluzwa ukuthi lugcwele phakathi,ngobumansi ebesengiyibo luvele lwazishelelela lwaze lwaganxama ngamasende,avele aqale ukungiluma intamo umuntu engakavekuzi wangimumuza intamo leyo mina imlenze isisemoyeni ngiluzwa esinyeni angisashetereki nje ngaphansi kwakhe phela lolubolo lushisa indlela engingayazi khona ma luphefumula lusithi fuuuu phakathi ngizwe ngivaleka amadlebe ngiluluma ngegolo phela angisakwazi lokubekezelela ubunandi engibuzwa ngingakavekuzwa,uphezukwami lomuntu ma ngicabanga umthondo ophakathi kwam so ngizwe obunye ubunandi obehla ngesphundu lapho ngiyikwamule imlenze ngize ngizwe ukuthi lana sesithintene ngamathambo ezinye,aphakame kancane ngesfuba ma ephakama ubolo lutshona ngamandla ngapha kimi abesengibamba ibele aliskwize hai lapho ngawudedela umchamo wangizwa sengikhanula ngichama ngezwa kuthi thaaa thaaa enhliziyweni ngichama,uthe ma ezwa ukuthi ngiyachama walubandezela ngamandla ngaze ngavekuza khonapho ngivekuza ngichama lona lusawome saka ma ngivekuza ngiluqondisa la okumnandi khona,ngasho ngenhliziyo ekhala ubunandi ngathi“jtooo,,,yaze yamnandi indoda yomuntu bandla”unikezana kahle lobhudi katatazeli ungathi uyazi ukuthi umthondo wakhe ngumcgwala golo,uyanikezana ispace sokuthi ngizivekuzele ngiwuse ekhoneni elilobunandi,phela besengigoqene iqolo liluma yonke indawo ngiwuzwa ungena uphuma,phela umthondo kwamele uwuzwe ungena noma uphuma uzwe ngempela ukuthi igolo liyantsara hai kancane,,,,ngiyivulile imlenze lwangena lonke athi ma eludikizisa ngibize umama owafayo,phela uvukile esfubeni sami wafaka ingalo zakhe ngaphansi kwamakhwapha ami wangibamba amahlombe wasebhalansa ngamadolo ngisho ukuthi umuntu wangisebenza uyezwa,,phela ubecwila emlenzeni yami ngibona kudlala iqolo lakhe into ebengiyizwa egolweni so!!!uyazi alususe deep deep luze phezulu angivekuze fast engidla ngehalf yalo uyazi ngizibone sengisezulwini phela mina ngiyavekuza shame ngimthayimele athi ma esiyaphezulu ngiyephansi ma sihlangana alushayele lonke aze aluhlikihlele phakathi ngiluzwe lubhenda lungithinta kwezinye indawo so ngivele ngome qhaaaaa athi ma esiyaphezulu athi ma ebuya ngizame ukuvika ukuthi luyangayiphakathi stryt uyazi ngizoluzwa lungena lugudla ama inner lips ami egolo ngizwe ngithunukala enhliziyweni,eqiniswen ibf yam iyalishaya isende kodwa not kanje,,lendoda iyangidla its like iam having a sex of my life,phela ubevekuza engani uzochama manje angibethele ngilivulele unomphela igolo alivekuze lishise bhee ngizwe obunye ubunandi obungani sechama so ngizovekuza ngize ngikhathale umuntu elokhe engubulala shame,ngichame ngaphindaphinda yena elokhe engakachami,phela mina angikaze ngichanyiswe kathathu indoda ingakachami,ngendlela esengichame ngayo kuworse shame,umuntu abe engiphendula engilalisa ngesisu lapho ngibonile ukuthi ubesefuna ukungidla ebuka umdd phela ngipakile shame,lakanye ngalala umuntu wangixamalazisa wangiphakamisa kancane ngamahips kwangani ngiyaguqa kodwa isfuba sami sithe mbaaa embhedeni,phela igolo livele laya lonke kuye emuva waguqa phakathi kwemlenze yami ngezwa elidweba igolo ngekhanda lobolo elifithizela enyameni zegolo ezisoft,ngendlela akade esenza ngakhona ngizwile ukuthi uyalibona igolo lami uyenza into ayibonayo,phela ubesenza engani uyakhetha inyama egolweni ngekhanda lobolo ngimuzwe eziphendle so inyama ezifuqela eceleni azifithizele lapho ngiwadonse amasheets ngesandla ngizwe eliqondisa khona kanye ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.