pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Mobile Blog


lsmastories.pep.zone

Sabhejwa Lomngane Wami

07.11.2014 03:33 EST
Ngizwe ngiqhanyele ngempela manje. Ngivele ngesende i-SMS, a very daring one ngitshele uZandile (Mrs Ngcobo) ukuthi ngicela ukusebenzisa iflethi lakhe kancane. Ok, uZandile naye ushadile, kodwa akagangile, uyangi-understanda, kodwa does not condone what I do. Ama-spare keys ache asehlala kumina. Umyeni wakhe u-based eBloemfontein. Yena usebenza eMondi, kanti mina ngesebenzela inkampani yo-engineer lapho ngingumabhalane weCEO. But kunzima ukuthi angikhuze ngoba sobabili a year ago sake sabhejwa abanye obhuti abasebenza eHillside... Abe esefonile-ke uZandile. "Kodwa oh, ubani lona osufuna ukuyomqhobozela?" ebuza. "Awukahle Zandi, can I drive there, I need another favour?" "Hhayi bo, angifune kukwenzela ama-favour ubani lona?" "Ok, uThulani..." ngisholol phansi, avele agegetheke ahleke. "ok, hamba, ngizokufica khona," asho. Ngibhale inote encane ngiyise kuThulani, inekheli lalapho okumele angifice khona in the next 30 minutes. Angisaqhanyelwe. UThulani ufika ngiqeda kuthatha ishower, sekuthanda nokuthi damu egazini ukuqhanyelwa..ungena ngiyagcoba amacosmetics kaZandile...ngimbone esengaphakathi kanti angikhiyanga...ngisakhamisile sengathi ngibone umbono angixhume ulimi emlonyeni ngize ngicokame. Ebe ekhumula belu.. Akekho okhulumayo...angincele amabele omabili elokhu ebrusha izinza, ngizwe ukuthi ngiyafudumala...angilalise embhedeni angibhekise phezulu...ekhumula naye kancane kancane waze wasala nqunu nqu. Hhayi bo unomthondo ongaka lomuntu phela ngizolimala lapha, ngiyothi kuZwane bekwenzekeni mina. Aqale angidlalise umsunu iminwe yakhe yehle yenyuka lapho mina ngiyadlikizela nje, futhi leliflethi likaZandile livele lingiqhanyelise ngendlela eyisimanga... Eze angimunce ubhontshisi..kade ngilokhu ngiquma kwale manje ngikhale, "kwaze kwamnandi Thulani ungayeki..." ngiyezwa ngizochama manje, igolo uma lishisa kanje akusekho ukuphindela emuva.. UThulani usegxamalaze phezu kwami umthondo wakhe ulengela kumina namasende angijamele ulokhu ewugudlisa phezu kwamabele...angikhumbule mhlazane ngidliwa yi-lecture eBhekuzulu Hall emva kwegame yebasket ball, lapho i-lecture yamashikisha amabele ami ngomthondo ngachama ngingakabhejwa. Nakhu kungiphinda. Awabambe amabele and sandwiched into yakhe phakathi kwawo ngivele ngihlanye ngichame ngisathio ngizozibamba...ubhizi akayekile ukudlalisa umsunu wami...ngithi ngisachamile kuphinde kufike lokho..kube sengathi amaglobe ayacisha...kanti usevele wehla wawudla ngomlomo umsunu...amadevu ache nentshebe ayengigudla kamnandi emsunwini...imilenze uyivule yonke ithe santu...isibumbu ngisinikele kuyena sonke...ngizwa ulimi sengathi seluphakathi kwizindonga zegolo...lapho kuhaya khona...mina umqondo sengathi uhambile...ezindlebeni kuthi nswiiiiiii...imisindo yezinsimbi zonjiniyela... uthe esuka wayengiphendula engilalisa ngesisu wangikhotha izinqe ngadlikizela ngizwa sengathi ngibanjwa ugesi...ehle nawo umnsinsila aze akhone ididi...angngithi ngizowukhuza lomhlola owawujwayelwe ukwenziwa uMangethe sisanda kuqomana...kodwa ngezwa sengathi kunezambane eligcwele umlomo nje... walikhotha ididi ngasho ngakhala. "Thulani babyboy...sengicela ungibhebhe manje mina ngifuna umthondo wakho ngifuna uthundele kumina..."angiphendule kancane kancane ngibheke phezulu..athathe imilenze yami ayigaxe emahlombe ache...sibhekane...ubuso nobuso...what a sexy man... Aqale awugudlise umsunu engafuni ukuwufaka...ngithe ngingazelele ngiwuzwe bhuxu phakathi ame angafendi, ngivele ngife mina lapho umzimba ungenwe amadlingozi ngize ngizifendele just to relieve the joyful misery...ngiyawuzwa ungene shi kusele izigaqa zamasende kuqhuma imisipha lapha kumina.. Aqale afende...slowly nginswininiza mina ngaphansi ngi-helpless against ipipi lakhe, mina angazi ngizochaza ngithini kulento ngibhejwa sterek kushayana amathambo ethu...kuqhuma usuzo lwempilo oluqhamuka khona egolo lami engilithe hleke lonke..uThulani uyalidla uke afende aze atsheke ngibone ukuthi ufuna ukungikhipha inkani...kuwo lowo mnyama ngizwe ukuthi kukhona ongincela amabele ami ngomlomo okungewona neze owendoda...ngomlomo othambile...uma ngivula amehlo uZandile naye unqunu nqu. Kuthi angithi yini kodwa sfebe uzongiphazamisa...kodwa indlela ayengincela ngayo angazi noma uyena yini owayengichamisa noma uThulani...ngasho ngengila nje.. "Awe mahhh...ngiyachama...awe nkosi yami....shuuuuu..." ngidedele...angiqinise manje uThulani efenda ...kunesibuko ku-ceiling engangimbuka kuso...engigijima ngomthondo wakhe engingena okwelunga lebutho likaBhambatha eNgome...ngichame futhi... Aphume uThulani engakachami...ngibone edonsa uZandile ngesandla emphendula embhekisa lena...washaya eqhamuka ngemuva ngakubona kukhamisa okunguZandile kuzwa ipipi lingena liphuma, mina ngisahlabe ikhefu...ngiyahefuzela okomgodoyi wensikazi uqeda kubhejwa yichalaha ngoFebruary...Ngiyabona uThulani wayengafuni ukungiyekela ngiphole, ubhebha uZandile nje mina ungidlalisa umsunu omunye umunwe uphakathi engquza...uwunyakazisa sakungikopa...siyabhejwa sinoZandile uyakhala naye ubumayemaye sengathi ubona ingane imuka noThukela... "Waze wangibhebha Thulani baby...waze wangi....awe ma kumnandi babaa...kumnandi...awu...yoooo.." lapho uZandile useze wagoba umhlane izinqa sizokhalweni lukaThulani ingquza umnike yonke, uyalibhebha igolo lomfana usethe nje ne kumfazi womuntu isishwapha sishone sonke ezinqeni zikaZandile...yena uThulani belu ubheke phezulu sengathi yiJuda likhuleka...uyaquma nje nje okwengonyama ibambe inyamazane... Nansi imfihlo zinsizwa... Mina sengathi umqondo wawungihambela kakhulu ngoba ngaze ngazizwa sengidlikizela futhi...kanti sengiyachama, uThulani ungiphethe bo ngeminwe...kuthi xhafu xhafu engquza...yena usemanzi te sengathi use-ringini yesibhakela... Akuphendule lokhu okunguZandile akubhebhe izinyawo zakho kuzigaxe zonke emhlane wakhe...mina angisabhejwa lapho. Ngiziduduze ngomunwe, kubuye kwale ngishone khona...ngize ngemuva ngifike ngincele amasende kaThulani...ngimuzwe engibamba ezibalisela "uzongithundisa Busisiwe.." ngimyeke ngize kumy friend...ngenhloso yokumncela amabele naye...usezongibangisa indoda impela eyifice kahle ingibhebha kamnandi kanje... Ngishaye isiphambano samaRoma aKhatholika qede ngiwangenele amabele omfazi...ngiwancele..cha bandla lihle iqiniso ngahluleka...ngezwa nje itaste ekhakhayo....ngingamane ngincele umthondo ujuza amanzi egolo ukunamabele esinye isifebe... Ngimbone ukuthi usekhathele uZandile...hhayi bo kanti loThulani unani yena wase esibhebha kangaka akangachama nje...eze kumina ngimvulele lonke nami ngifuna ukumthandela ngemilenze njengoZandile...Awujikijele umshini wakhe futhi usesibhebhisa okomahosha manje uThulani angiyazi mina lento kwase kunuka ingquza phu layindlini. Wangibhebha ngagezeka igolo...uthe esuka wathatha umlenze owodwa wami wawugaxa ehlombe walijikijela...ngaphinde ngakhala, ngifunga amaNgethe ephelele. "Ungibhebha kakhulu wena Thulani babaa...aweeee awe malo..." ngezwa lelogagasi liza lashaya ngezwa sengathi ngikwelinye izwe...ngase ngigezeke inhliziyo sengingasendaba noma angachamela uZandile...washo wahlala kuyena izithonto... Wambhebha njengami ngaze ngamzwela...kanti uZandile lona akabuyekile ubufebe! Siyazifanela nje! Wambhebha umfana kwaze kwa-mover iqueen lena esilele kuyona...ngiyabona wase echama uThulani ngenkathi embhebhela indaba yokufa nokuphila...kwaze kwaphuma ibonding lena esekhanda likaZandile...salala ja sonke imiqondo ihambi isishiyile...singakholwa ukuthi sesibhejwe kanjena...uMangethe ngo Ngcobo ziwadle bebhekile...abhejwa amagolo abo abawakhonze kanjena...awu siyizifebe sinoZandile, uhlale engitshela ngalomngani wami uThabsile waseMaritzburg, kanti naye! UThulani walala khona kuthina sashintshana ngaye kwaze kwakhala iqhude...inkinga useyangishela, selimphelele-ke igolo lamahhala ngoba uyabhayiza wazi kanhle ngishadile, angiqomani, ngiyabhebhisana kuphela!
1 Comments:
hi guys! sho bolova! hello bo galz! mina ngiyi gay ezifihlile e-single and lonely 19-yrs old cute sexy hot dark slim body so ngcela umjita oyisigora or o-fit ojimayo onepipi elikhulu ozongbhebha strong nganele abe indoda yam my number to call is 0781223779 my whtsapp number is 0834779587
07.10.2016 01:20 EDT,


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.