pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


asharele.pep.zone

(-:ODE TRULIKUI:-)

Odë trolikui
\"gerbiamieji pilieèiai, nepamirðkite laiku...\" Sausio 2d.7.00.Skaudamu protu ir ðirdþia iðspûdinu á darbà... Mano\"golpukas\"lyginëmis dienomis neuþsiveda,todël këblinu á stotelæ nusiteikæs priverstinei kovai be taisykliø.Ir ðtai,nepalaukus net 30min., gailiai stenëdamas ir pûkðdamas(it pensininkas po orgazmo)atbarðka vielabraukis.Rûðkanos þmogystos staèia galva su indënø karo ðûksniais neria á atvirus nasrus ir uþpakalá.Lavinos pagautas pataikau tiesiai á uþpakalá...Kvapas harmoningas ðiai troliko daliai,o ant galiniø sëdyniø iðkilmingai lyg RAMZIO II mumija drybso BIÈas-byvðyj inteligentnij èelovek -kurio sakralinis kûnas oro irgi neoozonuoja.Be to mëðlini kamaðai su kiekvienu posûkiu pieðia rusvø tonø paveikslà ant prispaustos moterëlës kailiniø...Pagarbiai ávertinu smirdinèio Mone stiliø ir iðtiesiu mergaitei iðdurti talonëlá-tuoj pat suþinau,kad ji jau treèia stotelë kaip ne mergaitë,o að-beðirdis gyvulys.Neriu á centrà ir stebiu egoistiðkos meilës scenà-þvitrus vyrukas viena ranka grabalioja rubensiðkos,slapto amþiaus damos sëdmenis(plëðinius?),o kita ranka stropiai britvute pjauna jos taðæ. Dama markstosi ið malonumo,vyrukas irgi-damos piniginë já nuteikia erotiðkai.Palieku patenkintus KIO mokiná ir padëvëtà bajaderæ ir vos spëju laiku atðokti(simboliðkai)-suglamþytas pilietis su palaiminga ðypsena apvemia kaimynà ir maloniai atsipraðo-ið karto jauèiasi,kad inteligentiðkas þmogus...Besibraunant tolyn ásiremiu á kliûtá-lyg ðlagbaumas,orios senutës paradinis skëtis sulindæs á drovaus keleivio subinæ...Drovusis kenèia ir tyli-informuoju,kad norëèiau praeiti- -senutë áprastu,treniruotu judesiu atidaro ðlagbaumà. Að jau beveik priekyje.Èia,uþëmæs 2 sëdynes,stûkso stambiagabaritis, skustas jauniklis. Spuogai ant jo pakauðio primena Gráþulo Ratus.Virð jauniklio,it nendrelë vëjyje,svyruoja prieðistorinë bobulytë.Jauniklis teiraujasi,ar jai skauda kojeles ir,ar jauna bûdama uþleisdavo vietas pagyvenusiems? Iðgirdæs 2 teigiamus atsakymus-màsliai konstatuoja,kad dël to bobulytei kojeles ir skauda...Graudinanti scena,bet að jau prie tikslo-liko tik vienas ðeðëlis prie priekiniø durø-klausiu ðeðëlio ar lips,o ðis teiraujasi koks mano reikalas,ir materializuojasi á kontroliere.Laimei,epilepsiðkai trûkèiojant atsiveria durys,að mikliai su derama gracija spiriu kontrolierei á tarpkojá,ir trolikas gaiþiai iðspjauna mane.Susimàstau,kad pas kontrolieræ kaþkas trakðtelëjo,bet nenustembu-kontrolierës su kiauðiais daþnas reiðkinys... Apsiþiûriu nuostolius.Smulkmenos-tik 3 sagos ir 1 batraiðtis dingæs. Uþtai-kiek áspûdþiø,kiek adrenalino-ir visa tai tik uþ 80 centø. Ðvilpaudamas ir JAU darbingai nusiteikæs,kulniuoju 3 pravaþiuotas atgal stoteles.Plazdena efemeriðka mintis,jog po darbo bus gal dar ádomiau... \"kelelis tolimas,o að labai vëluoju(meluoju)...\"


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.