pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


ateik.pep.zone

Vyru smegenu sandara :)

{vyrø smegenø sandara}

Vyrø smegenys susideda ið tokiø blokø:
1. Daviklis \´Noriu valgyti. Ir gerti aiðku!!!\´ veikia visada.
2. Sensorius \´Noriu sex\´o\´. Sulaukus sentavës perdega. Kol veikia bûna trijø bûsenø: \´noriu\´, \´noriu neþmoniðkai\´ ir \´èia ir dabar\´.
3. Audiosusiþadinimo centras. Áëjimo duomenys: magiðka nekompresinta muzika daugiau nei 16 bitø, 44 kHz, surround ir t.t., taip pat labai jautriai reguoja á alkoholio pylimo á stiklinæ/bokalà garsà, bei laimingos moters alsavimà.
4. Alaus rûðiø atpaþinimo centras.
5. Strateginiø sprendimø centras. Default sprendimas - \´Eina viskas subinen... Dar du alaus!\´.
6. Autopilotas \´Namo\´
7. Atsakymø generatorius á klausimus tipo: \´Kur valkiojais, gyvuly?\´. Begant laikui ið primityvaus daikto tampa aukðto lygio árenginiu, stebinanèiu logikos pliûpsniais.
8. Autoatsakiklis \´Brangioji, aptarsim tai vëliau\´.
9. Didelës galios sàþinës slopintuvas
10. Toliamatis \´Patelë\´. Realiam laike ið vizualiniø duomenø suskaièiuoja taktiðkai-techninius parametrus. Ypaè gerai iðlavintas gali padaryti iðvadà: \´duos/neduos\´. Standartinis iðpildymas turi krûtinës dydþio nustatymo funkcijà. Pas estetus spec. priedas intelekto nustatymui: \´durne/beveik durne\´.
11. Valios/jëgos generatorius sportavimui. Daþnai lûþta.
12. Alkoholio uþsipildymo daviklis. Pas daugelá neádëtas.
13. Registrai skirti trumpalaikiam sporto varþybø rezultatø saugojimui.
14. Stopkranas - blokiratorius \´svetima moteris\´. Pas ypac bjaurius tipus vandaliskai sugadintas atsuktuvu.
15. Maþas, ákyrus, vos gyvas neðiotojo klonas. Turi bjaurø balselá, neduoda naktimis uþmigti ir neðioja maikæ su uþraðu \´SÀÞINË\´. Neutralizuojamas 9 bloku.
16. Didelës veiklos imitatorius. Ásijungia pilnu galingumu darbo metu.
17. Ákyriø minèiø generatorius \´noriu pinigø, naujos maðinos, blondinës\´, \´ar mano moteris man iðtikima\´.
18. Simuliatorius \´Namø meistras\´.
19. Juodoji dëþë \´siela\´. Pas daugelá priëjimà turi tik ribotas ratas draugø ir vienai - dviem meiluþëm. Senatveje tampa niekam nereikalingas ir guli prikimðtas senø prisiminimø archyvais.
20. Neoninë iðkaba \´Intelektas\´. Kartais uþsidega.
21. ... n. Paskirtis dar neiðaiðkinta.This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.