pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


davisdemo.pep.zone

Juokauju

Lipa zemaitis ir suvalkietis i Olimpo kalna.
Ipusëjus suvalkas sako:
- Pa Pa Pa.
Zemaitis:
- Kai uzlipsim pasakysi.
Stai jie uzlipo ir suvalkas sako:
- As apacioj pamirsau palapine.
Zemaitis:
- Tai ko anksèiau nesakei.
Vël nulipa ýemyn pasiimti palapinës ir suvalkas sako:
- Pa Pa Pa.
Ýemaitis:
- Kai nulipsim pasakysi.
Kai jie nulipo, suvalkas sako:
- Pa Pa Pajuokavau.

--------------------------------------------------------------------------------

Suvalkieèiui reikëjo pataisyti duris. Pasiuntë jis sûnø pas kaimynà instrumentø pasiskolinti. Kaimynas, irgi suvalkietis, pasakë, kad neturi.
- Tai bent "skriaga"! Tiek jau to, sûnau, tada nubëk á garaþà ir atneðk mûsø instrumentus.

--------------------------------------------------------------------------------

Suvalkietis atvyksta á vieðbutá:
- Uþsakykite man vakarienei virtà kiauðiná, o skystá, kuriame jis virs, atiduokite mano vairuotojui, - sako jis budinèiajai.
- Vargðas vairuotojas, jo laukia neperdaug soti vakarienë, - atsidûsta budinèioji.
- Na, gerai, tegul tada man iðverda du kiauðinius

--------------------------------------------------------------------------------

Èiukèius su savo naujàja maðina iðvaþiavo á Maskvà, paþadëjo greitai gráþti... Praëjo vienas mënuo, antras, o èiukèius vis negráþta. Kai gráþo, visi giminës, kaimynai klausinëja:
- Ko taip ilgai neparvaþiavai?
Èiukèius atsako:
- Kà gal jûs kvaili? Argi neþinot, kad maðinoje á prieká keturios pavaros, o atgal - tik viena.

--------------------------------------------------------------------------------

Nusipirko kartà èiukèius spintà su veidrodþiu viduj.
Parsineða namo, atidaro :
- Ei, þmona, pas mane brolis atvaþiavo !
Prieina jo þmona:
- O, ir dar su kaþkokia boba...

--------------------------------------------------------------------------------

Èiukèius kamantinëja draugà:
- Kà darysi plyname lauke sutikæs vilkà?
- Paklosiu vietoje!
- O jei ðautuvas uþsikirs?
- Iðsitrauksiu peilá.
- O jei peilis suluð?
- Álipsiu á artimiausià medá.
- Bet nëra medþiø!
- Klausyk, - supyko draugas. - Kas tavo draugas - að ar vilkas?!

--------------------------------------------------------------------------------

Taigoje pasiklydo du èiukèiai. Vienas pataria kitam:
- Ðauk, gal kas atsilieps…
Tas iððovë, bet niekas neatsiliepë.
- Ðauk dar kartà.
Iððovë, bet vël tyla.
- Pabandyk dar kartà, o gal…
- Negaliu. Strëlës baigësi…

--------------------------------------------------------------------------------

Pas kaimietá ateina policininkas.
- Girdëjau, kad varote naminæ.
- Neee... nevarau!
- Bet aparatûrà turite?
- Na, taip... turiu.
- Tada privalau jus suimti.
- Tai gal mane suimsite ir uþ prievartavimà?
- Kodël?!
- Nes aparatûrà irgi turiu!
--------------------------------------------------------------------------------

Policininkas pasakoja þurnalistams:
- Sugauti nusikaltëlá visai nebuvo sunku. Jis iðlauþë seifà, paëmë ið jo pinigus ir du butelius konjako, kurá iðgërë. Tai já ir praþudë, nes paliko pirðtø atspaudus...
- Ant butelio?
- Ne, ðaligatvyje


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.