pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


dr.ugys.pep.zone

VienatveVienatvé,tai kelias, kuriuo likimas veda zmogu i ji pati. Hermann Hesse

Galiu teigti, kad kai kurie ið mûsø bijome vienatvës. Ji tiesiog mus baugina. Gal todël, kad atrodo tamsi, niûri, tuðèia ir slegianti. Á Jà patekæ sutrinkame, imame blaðkytis. Tada galvoje iðkyla milijonas ávairiø klausimø, á kuriuos labai bûna sunku atsakyti. Bet gal Jos nereikia bijoti? Juk kartais taip gera pabûti vienam, likti tik su savo mintimis ir problemomis. Judëjimo ir sumaiðties pilname pasaulyje labai sunku atrasti ir suprasti save. Tiesiog kiti þmonës tave „uþkrauna“ savo problemomis ir rûpesèiais. Jie naikina tave, bandydami padëti sau. Tokiu atveju net gali ásigalëti nepilnavertiðkumo kompleksas, kurá labai sunku áveikti. Atsitinka taip, kad pamirðti, jog ðiame pasaulyje egzistuoji ir tu. Taigi dël ðios prieþasties iðkyla tokia þmoniø grupë, kurie trokðta atsiskirti, pabëgti nuo ðio ðurmulio ir nuo visø, kas jø gyvenime kelia sumaiðtá. Tada Jie susikuria savo atskirà pasaulá, kuriame egzistuoja tik jø taisyklës ir kuriame svarbiausi yra tik jie. Visuomenë tokius þmones vadina atsiskyrëliais, o kartais ir keistuoliais. Labai gaila, bet aplinkiniai nesupranta, kodël þmogus uþsidaro savyje, atsitveria nuo visø neperþengiama riba. Atsiskyrëliai linkæ á savianalizæ, meditacijà ir kontempliacijà. Pasilikdami su savo mintimis, vis giliau paþindami save, ðie þmonës daþniausiai atranda savo paðaukimà. Vokieèiø raðytojas Hermanas Hesë daugelyje savo kûriniø vaizduoja þmogø, sprendþiantá egzistencines problemas. Vadinasi, tik vienatvëje þmogus suvokia iðoriná pasaulá ir tik tada gali stengtis jame prisitaikyti.
Taèiau yra ir kitas kelias á vienatvæ. Ðiuo keliu daþniausiai priversti pasukti likimo nuskriausti þmonës, kuriø visuomenë nepriima, juos ignoruoja ir nelaiko lygiaverèiais. Labai gerbiu tuos atstumtuosius, kurie suranda jëgø dþiaugtis gyvenimu, kad ir koks jis bûtø, nes vienatvë jiems yra didþiausias prieðas. Pasislëpæ nuo piktø þvilgsniø, jie pasineria á savo vidiná pasaulá, kuriame mato tik tamsias spalvas. Man gaila tø nuskriaustøjø, kadangi jie tada kaltina tik save, nesistengia savyje surasti jëgø ir noro gyventi. Tokiu atveju vienatvë atstumtuosius þlugdo ir naikina.
Treèioji grupë þmoniø, kuriuos likimas veda á vienatvæ yra tie, kurie praranda artimuosius. Juos vieniðumas slegia, nes aplinkui nebëra tø, su kuriais gali dþiaugtis gyvenimu, dalintis laime ir nesëkmëmis. O skaudþiausiai vienatvæ iðgyvena vyriausioji mûsø karta. Jie jauèiasi visiðki bejëgiai ðiuolaikiniame pasaulyje, nes neturi paramos. Tada uþsidaro namuose ir niekur nebenori iðeiti, nes tik ten jauèiasi saugiausi.
Taigi matome, kad yra daug skirtingø keliø, vedanèiø á vienatvæ. Jei pradedi savæs nesuprasti, aplinkui viskas per daug greitai keièiasi, tai pasinerk, bet tik savo noru á vienatvæ. Atsakæs á tau rûpimus klausimus, kurie kelia nerimà ir baimæ, pasijausi geriau. Niekas negali tavæs geriau suprasti ir paþinti nei tu pats. Vienatvë sustiprina, paruoðia naujam etapui ir suteikia pilnatvës jausmà… Geriausias kelias yra tas, kuris veda á save patá. Paþink save...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.