pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


Newest pictures Animation Animated Woman
euforija.pep.zone

PrIeTaRaI ir patarimai

MEILES IR VESTUVIU

ISRINKTOJO VARDAS
Pajimkite popieriaus lapà, iðkirpkite 5 lapukus ir ant jø uþrasykite moteru - vyru vardus. Paimkite þiedà ir grandinëlæ. Uþmaukite þieda ant grandinëlës. Graþiai sudëliokite lapukus ir sukite þiedà. Ant kurio lapelio sustos, tas ir bus jûsø iðrinktasis.

KAIP JI UZVALDYTI
Jei nori, kad jis tave mylëtø amþinai ar trokðti sulaukti nusiþiûrëto vyriðkio dëmesio, paslapèia apsuk savo plaukà aplink jo drabuþio sagà.

Su kuo susituoksi?
Ar norite suþinoti uþ ko iðtekësite / kà vesite? Paimkite stiklinæ vandens ir skersai ant jos, kaip tiltelá, padëkite mediná pagaliuka. Pries eidamos (-i) miegoti pastatykite stiklinæ su pagaliuku po lova. Ryte stenkitës prisiminti tà naktá sapnuotus sapnus. Gali bûti, kad susapnuosite, kad einate tiltu ir ákrentate á vandená, bet iðsigelbësite. Ryte pasistenkite prisiminti, kas jums iðtiesë pagalbos rankà - tai ir bus jûsø jaunikis ar nuotaka.

Mano bûsimasis
Paimk lapà ir iðkirpk 12 vienodo dydþio lapeliø. Ant jø suraðyk vaikinø vardus ir susuk. Padëk visus po pagalve ir prieð uþmiegant pagalvok apie kiekvienà ið jø. Ryte, iðkart atsibudusi, vienà lapelá iðsitrauk. Uþraðas tau parodys, kuria linkme eiti.

Merginoms, kurios nori suþynoti, ar mylimasis ketina pasipirðti, reikia:
ant popieriaus lapo paraðyti jo vardà, suglamþyti lapà, uþdegti þvakës liepsnoje, ir palaukti kol jis visiðkai sudegs. Tuomet reikia supilti pelenus á saujà. Sugniauþtà rankà reikia iðkiðti pro langà ir atgniauþti. Jei pelenai pakyla á orà, neverta tikëtis, o jei lieka ant delno - galima laukti pirðlybø.

Paslaptingas sapnas
Nori suþynoti, ar turi paslaptingà gerbëjà? Kalëdø naktá viskas ámanoma! Beje, dar prieð Kalëdas turi ásigyti naujas ðukas. Paslaptingàjá vakarà susiðukuok jomis ir pasidëk po nauju uþvalkalu apvilkta pagalve. Ryte nepamirðk uþsiraðyti, kà sapnavai. Sapnai panaðiðki ir pildysis jie gana greitai.

Kada iðtekësi (vesi)?
Prisipilkite á stiklinæ vandens, nugerkite tris gerus gurkðnius. Pasiimkite mamos vestuviná þiedà, iðsiraukite ið galvos vienà plaukà ir perverkite já per ðá þiedà. Tada þiedà áleiskite á stiklinæ taip, kad jis neliestø vandens ir laikykite nejudindami rankos. Þiedas pradës siûbuoti ir kiek kartø suskambës atsitrenkdamas á stiklinës kraðtus, tiek metø turëdama(s) iðtekësi (vesi).

Kas tave myli?
Reikia pasiimti þvakæ, jà uþdegti ir sakyti tau patinkanèiø vyrø ar moterø vardus. Jei þvakës liepsna ðvies ryðkiau arba padidës, tai reiðkia jis (ji) tave myli.

Kas tave myli?
Reikia pasiimti þvakæ, jà uþdegti ir sakyti tau patinkanèiø vyrø ar moterø vardus. Jei þvakës liepsna ðvies ryðkiau arba padidës, tai reiðkia jis (ji) tave myli.

Mylimojo iððaukimas
Per jaunatá paimkite tiek perliukø, kiek jums metø. Iki pat pilnaties verkite kasnakt po perlà ant siûlo ir galvokite apie tai, koks turëtø bûti tas, apie kurá svajojate. Likus nakèiai iki pilnaties, sustokite ir laukite kitos jaunaties. Tada vël verkite perliukus, kol suversite visus. Deðimt naktø po suvërimo naktimis dëvëkite vëriná.This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.