pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


extreme.sport.pep.zone

:::Kaip pasirinkti riedlente:::

Kaip pasirinkti riedlentæ

Kaip jau pastebëjote riedlentës yra parduodamos atskiromis dalimis: atskirai lenta, atskirai ðvitrinis popierius, atskirai varþtai, guoliai, ratukai, aðys. Taip yra todël, kad jûs galëtumët susirinkti riedlentæ, kuri jums labiausiai tinka.

Pirmiausia yra iðsirenkama lenta. Jos yra skirtingo ploèio: su platesne lenta yra lengviau daryti oley, bet sunkiau flipà. Su siauresnëmis lentomis yra lengviau daryti visus triukus, kurie verèiasi per flipà.Po to prie lentos yra pritaikomos aðys. Jos gali bûti siauros arba plaèios. Taip pat skiriasi ir jø aukðtis, jos gali bûti aukðtos, þemos arba vidutinës.

Siauros aðys yra tinkamos prie siauresniø, o plaèios prie platesniø lentø.


Su aukðtomis aðimis oley gaunasi aukðtesnis, taèiau darant slide yra sunkiau laikyti pusiausvyrà. Su þemomis aðimis oley gaunasi þemesnis, bet darant slide lengvau laikyti pusiausvyrà. Vidutinës aðys yra vidurys tarp aukðtø ir þemø aðiø.

Kai jau pasirinkote lentà ir aðis tada laikas rinktis ratukus. Visø pirma reikia þinoti, kad ratukai skiriasi savo dydþiu (aukðèiu). Nuo to kokio aukðèio aðis pasirinkote priklausys ir ratukø dydis. Þemoms aðims tinka 52 mm ir maþesni ratukai, vidutinëms aðims tinka ratukai iki 54 mm dydþio, o aukðtoms aðims tinka ratukai iki 58 mm dydþio.

Po to reikia apsispræsti ar pirksite riser pad’us ar ne. Riser pad – tai guma, kuri dedasi tarp aðiø ir lentos, ji sumaþina smûgá ir ðiek tiek prailgina lentos tarnavimo laikà.

Na ir galiausiai lieka nusipirkti ðvitriná popieriø, guolius ir varþtus (kuriais prie lentos tvirtinamos aðys) ir pirmyn á gatvæ.

This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.