pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


fushion.pep.zone

Susijungimai

"Fusion Ðokis"
Ið pavadinimo galima spræsti ,kad ðis manevras yra panaðus á ðoká kurá gali atlikti du panaðios jëgos ir panaðaus ûgio kovotojai. Jei vieno kovotoja energijos lygis yra per aukðtas jis paprasèiausiai gali já pamaþinti ,kad susilygintu su kitu kovotoju.Daugiausiai ið jûsø tikriausiai mano ,kad pirmieji fusion atliko Goten ir Trunks kovai prieð Buu. Taèiau ið tikrøjø jie nebuvo pirmieji kurie atliko ðá manevrà. Pirmasis jo iðmoko SonGokas. Kai buvo 5 metams miræs ir treniravosi pas dievà "KAJ". Ðita Fusion manevro forma turi vienà trûkumà ji negali ilgiau trukti nei 30 minuèiø. Tada vël kovotojai atvirsta i save paèius. Taip pat Fusion Ðoki naudojo ir Gokas su Vegeta.

Namiakan Fusion
Ði Fusion rûðis yra naudojama tarp namiakanø rûðies atstovu. Ðia technika susijungæ du namiakanai á vienà.Ðiai fusion rûðiai nereikia nei jokiu specialiø daiktu ar judesiø. Fusion atlikëjui tereikia pridëti ranka prie kito namiakiano kuris nori susijungti ir jis tiesiog susilieja á tà kuris padëjo rankà. Kai jie taip susijungæ jau niekada negali atsiskirti. Esu matæs tai tik vienà karta Freeza Saga serijoje kai Nail ir Piccolo susijungë kautis prieð Freeza. Ir kai Þemës dievas susijungë su Piccolo.

Pasisekæ Susijungimai
Chibi Trunks + Goten = Gotenks (Naudojo: Fusion Dance)
Goku + Vegeta = Gogeta (Naudojo: Fusion Dance)
Vegeta + Goku = Vegetto (Naudojo: Porterra Fusion)
Nail + Piccolo = Piccolo ( Naudojo: Namiakan Fusion)
Kami + Piccolo = Piccolo (Naudojo: Namiakan Fusion)

Nepasisekæ Susijungimai
Chibi Trunks + Goten = Storas Gotenksas (Naudojo: Fusion Dance)
Chibi Trunks + Goten = Senas Gotenksas ( Naudojo: Fusion Dance)
Gokas + Dende = Denderotto ( Naudojo: Fusion Dance)
Gokas + Vegeta = Storas Gogeta (Naudojo: Fusion Dance)
Gokas + Vegeta = Senas Gogeta (Naudojo: Fusion Dance)
Kuririn + Piccolo = Pririn (Fusion Dance)
This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.