pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Links


gandriukas.pep.zone

*^siemens^kodai^*

viskas apie siemens=]P~

-------------------
IMEI - *#06#
Laikant '0' ilgiau kaip 1sek atsiranda uþraðas sàraðas ir galima perþiûrëti valstybiø kodus
Paspaudus * atsiranda mygtukas "Profiliai"
pin kodo pakeitimas - *04*2222*3333*3333# (2222-senas pin kodas, 3333-naujas)
automatinis kalbos pasirinkimas - *#0000# ir spausti skambinti
anglø kalbos nustatymas - *#0001# ir spausti skambinti
atstatyti gamyklos parametrus - *#9999# ir spausti skambinti
programinës árangos versija ir kiti árankai- *#06# ir po to inform. mygtukà kairëje
telefono atriðimas - *#0000*xxxxxxxx# (xxxxxxxx - aðtuoni slapti skaièiai)
telefono kodo iðtrinimas- *#0003*xxxxxxxx# (xxxxxxxx - aðtuoni slapti skaièiai)

Kaip patikrinti ar jûsø Siemens telefonas pririðtas?


Tam bûtina padaryti:

Iðjungti telefonà.
Iðimti SIM-kortelæ.
Ájungti telefonà.
Surinkti kodà *#0606#. Pasirodis telefono IMEI.
Paspausti kairá mygtukà po ekranu.
Pasirodis keleta eiluèiø teksto
Jei visose penkiose eilutëse paraðyta "Unbarred", reiðkia telefonas nepririðtas. Prieðingu atveju jei yra uþraðas "Barred" greièiausiai antroj eilutëj kitø operatoriø kortelëm negalësite naudotis raðys "Tinklo Blokada". Uþeikite á programø skyriø ir suþinosite kaip galima savo telefonà atriðti.Paslëpti paveiksliukai

Taigi, ðie paslëpti paveiksliukai yra beveik visuose Siemens telefonuose, kuriu ekranai nëra panaðûs á A35 (turi bûti grafiniai, keliø eiluèiø). Ðios paveiksliukus gali panaudoti SMS'uose. tereikia surinkti telefono klaviatûra lygiai toká pat tekstà, kuris yra po paveiksliukais, bei tà SMS iðsaugoti, arba siûsti draugui (-ei), kuris (-i) turi Siemens telefonà. Ðie paveiksliukai skirti paávairinti SMS turiná, nes siunèiant toká SMS tai kainuoja tiek pat kiek paprastas SMS.
"%Headache"
"%Cake"
"%Heart" " %Shark"

"%Dinner" "%Biker" "%No" "%Yes"


"%Running" " %Kiss" "%Heartache" "%Theatre"
...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.