pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Links


gandriukas.pep.zone

*^top5 moteru klausimai vyrams*^

1. Apie kà tu dabar galvoji?

2. Ar tu mane myli?

3. Ar að stora?

4. Kaip manai, ar ji graþesnë nei að?

5. Kà darytum, jei að mirèiau?


Ðie klausimai yra tokie sudëtingi vyriðkam protui dël to, kad kiekvienas ið jø garantuoja didþiulio ginèo ásiliepsnojimà, jei vyras atsakys á juos neteisingai. Todël kiekvienas klausimas yra analizuojamas þemiau su galimais atsakymais.


Klausimas # 1: Apie kà tu dabar galvoji?


Áprastas atsakymas tokiu atveju, þinoma yra toks: " Atleisk, brangioji, uþsisvajojau. Að tik màsèiau apie tai, kokia ðilta, nuostabi, rûpestinga, atidi ir sumani moteris tu esi, ir koks að esu laimingas, kad tave sutikau". Taèiau ðis atsakymas akivaizdþiai nepanaðus á vyro atsakymà, kuris bûtø labiau panaðus á ðiuos:

a. Apie krepðiná.

b. Apie futbolà.

c. Kokia tu stora.

d. Ji daug graþesnë nei tu.

e. Kaip að iðleisèiau draudimo pinigus jei tu mirtum

Galbût atviriausias atsakymas á ðá klausimà buvo pasiûlytas Al`o Bund`þio, kai jis vienà kartà pasakë Peg`ei " Jei að norëèiau, kad tu þinotum apie kà
að galvoju, að kalbëèiau su tavimi! " )


Klausimas # 2: Ar tu mane myli?


Áprastas atsakymas á tai, þinoma yra toks: " TAIP! " arba jei jauèiate, kad reikia detalesnio atsakymo: " TAIP, brangioji! ". Netinkami atsakymai yra:

a. Galbût

b. Ar tau palengvës jei pasakysiu, kad taip?

c. Tai priklauso nuo to, kà turi omenyje sakydama " meilë"

d. Ar tai svarbu?

e. Kà? Kà?


Klausimas # 3": Ar að stora?


Teisingas atsakymas yra pabrëþiantis : " Þinoma ne!" Neteisingi atsakymai yra:

a. Lyginant su kuo?

b. Nepavadinèiau tavæs stora, bet ir nesi visiðkai plona.

c. Truputis antsvorio tau tinka

d. Maèiau ir storesniø

e. Ar gali pakartoti klausima? Að tik màsèiau apie tai, kaip að iðleisèiau draudimo pinigus, jei tu mirtum.


Klausimas # 4: Kaip manai, ar ji graþesnë nei að?


Ir vël atsakymas yra pabrëþiantis: " Þinoma ne! ". Neteisingi atsakymai yra:

a. Taip, bet tu geresnë...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.