pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Links


gandriukas.pep.zone

*^101^patarimas^*

101 Patarimas=]p~

--------------------------------------------------------------------------------

Programas - á ðiukðlynà?!..

Kas atsitiktø, jaigu programà tyèia ar netyèia instaliuotume á "Windows" katalogà "C:\Recycled", kurá sistema vartoja kaip ðiukðliø dëþæ? Ogi nieko ypatingo! Ant darbastalio (desktop) esanèioje ðiukðlidëje "Recycle Bin" nieko nesimatys, nes "Windows" joje mato tik tai, kas iðtrinama ir uþregistruojama specialiame INI faile. Taigi, ádiegta programa ar tiesiog nukopijuoti failai ten bus saugûs. Ir netgi saugesni, nei kitoje disko vietoje,- retam ðaus á galvà ieðkoti kaþko Jûsø kompiuterio ðiukðliø dëþëje.
(98.12.22)--------------------------------------------------------------------------------

Slapti "FDISK" parametrai

Daþnai operacinæ sistemà instaliuojanèius pilieèius (pav., kompiuteriø "surinkëjus") po kurio laiko pradeda nervuoti pernelyg stropûs FDISK programos klausinëjimai ir nepatogus jos valdymas. Vienok egzistuoja nedokumentuoti FDISK iðkvietimo parametrai, kuriø dëka galima pav. paruoðti BAT failà, savarankiðkai skirstantá diskà á dalis. Taip nereikës nieko nurodinëti "rankomis".

Þemiau <dydis> reiðkia srities dydá megabaitais, <diskas> - kietojo disko numerá (C: = 0, D: = 1 ir t.t.). "/PRIO" ir "/LOGO" pagamina FAT16 sritá ir tuo atveju, jei disko dydis virðija 512 MB. < /FONT >

FDISK /PRI: <dydis> <diskas> paruoðia pirminæ sritá (primary partition);
FDISK /PRIO: <dydis> <diskas> paruoðia FAT16 formato pirminæ sritá;
FDISK /EXT: <dydis> <diskas> paruoðia praplëstà sritá (extended partition);
FDISK /LOG: <dydis> <diskas> paruoðia loginá diskà (logical drive) praplëstoje srityje;
FDISK /LOGO: <dydis> <diskas> paruoðia FAT16 formato loginá diskà praplëstoje srityje.
Pateiktas BAT failas mikliai suskirstys 4 GB (4096 MB) diskà á dvi dalis: beveik 1 GB FAT16 sistemai ir 3 GB FAT32:

FDISK /PRIO: 1000 0
FDISK /EXT: 3096 0
FDISK /LOG: 3096 0
(98.12.22)---------------------------------...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.