pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


gelme3.pep.zone

***Pirmas kartas10***

Bûsima pamotë

Jai pirmas kartas nutiko tëvo miegamajame, kai ji buvo 14 metø. Dabar jai 22 metai.

Mano tëvai yra iðsiskyræ ir að gyvenu su savo tëvu.

Jis pradëjo susitikinëti su ðia viðtyte prieð koká mënesá. Jos vardas Virginija. Mes nuostabiai sutarëm tarpusavyje. Ji yra jaunesnë nei mano tëvas, pagal amþiø ji artimesnë man nei tëvui. Mano tëvui 44, o jai 31. Jos plaukai buvo juodi, blizgantys, akys rudos, ilgos grakðèios kojos, graþus uþpakaliukas ir didelës krûtis. Tiesiog graþuolë.

Kartà ji praleido naktá pas mus. Ryte mano tëvas turëjo iðvaþiuoti 7-à valandà, taigi að ir ji likom vienos namuose.

Mes nusprendëm arèiau susipaþinti viena su kita. Ið pradþiø mes tiesiog ðnekëjomes. Pasakojom viena kitai apie savo ávairius nuotykius. Meilës nuotykius, vyrus ir pan. Ir kaþkaip praðnekom apie masturbavimasi. Ji paklausë, ar að masturbuojuos, ir að atsakiau, kad taip, kelis kartus á dienà. Papasakojau, kaip mano tëvas uþtiko mane besimasturbuojanèià. Tada ji pasakë, jog taip pat masturbuojasi kasdien.

Pradëjom ðnekët apie vibratorius ir kitus ´þaislus´ ir að pastebëjau, kaip sukietëjo jos speniai. Að paklausiau, ar tai sujaudino jà. Ji nuraudo ir atrodë drovi ið pradþiø. Að atsisegiau palaidinukæ ir paklausiau, ar ji nenorëtø paþiûrëti, kaip að masturbuojuos. Ji sutiko ir að numeèiau palaidinæ ir atsisegiau liemenëlæ. Lëtai nuëmiau sijonà ir kelnaites, likdama visiðkai nuoga prieð jà. Paëmiau vienà ið savo vibratoriø ir pradëjau já glamonëti lieþuviu, po to ájungiau já ir masaþavau savo krutis. Atsiguliau ant nugaros, iðsiskeèiau ir nukreipiau vibratoriø link savo makðties.

Tuo metu nusirengë, paëmë kità mano vibratoriø ir pradëjo masturbuotis pati, þiûrëdama á mane. Tai tesësi apie 5 minutes. Paskui að iðjungiau savo vibratoriø, prisiartinau prie jos ir pradëjau lieþuviu liesti jos kojas. Vis aukðèiau ir aukðèiau link jos vaginos. Paëmiau jos vibratoriø, iðjungiau ir numeèiau á ðonà. Laikas tikram malonumui. Iðskëèiau jos kojas ir ákiðau savo lieþuvá á jà. Pradëjau sukti lieþuvá, kas privertë jà raitytis ið malonumo, kol pagaliau ji nepatyrë orgazmo. Tada að pakylau dar aukðèiau ir su pasigerëjimu pradëjau laiþyti jos dideles krûtis. Paëmiau vienà jos krûtá á rankà ir glamonëjau laiþydama jos spenelá.

Tuomet ji pradëjo lieþuviu glamonëti mano vaginà. Paëmë vibratoriø ir glamonëjo mane su juo kol nepatyriau orgazmo.

Paskui mes nuëjom iðsiprausti po duðu, kur pasimylëjom dar kartà.

Vis dar neþinau, ar mano tëvas suþinojo apie mus. Hmm...This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.