pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


gropaz.pep.zone

Zodynelis Paskaitykit patiks ;)

Akiratis - mëlynë po akimi.
Algoritmas - reguliarus algø mokëjimas.
Antrankiai - kûdikiai.
Baidarës - vyrus atbaidanèios merginos
Baliavoti - braidyti po balas.
Balionas - vaikðèiojantis ið baliaus á baliø.
Barometras - prietaisas, rodantis atstumà iki artimiausio baro
Baseinas - einantis basomis.
Bobausis - vyras, klausantis savo þmonos.
Burnoti - vis iðgerti po burnelæ.
Èiaupas - uþpykæs ir su niekuo nesikalbantis þmogus.
Dailylentës - graþios mergos, bet be krûtinës
Galvosûkis - alkoholinis gërimas
Glaudës - meilios moterys.
Ilgaplaukë - ilgø distancijø plaukikë
Iðsilavinimas - ugnikalnio iðsiverþimas.
Javai - JAV gyventojai
Kailiadirbys - perpykæs tëvas.
Karvedys - piemuo.
Kelnaitës – merginos ið Vokietijos Kelno miesto.
Kibernetika - mokslas apie bernø kibinimà.
Laðiniai - vaistai, naudojami laðais.
Mëgintuvëlis - degustatorius.
Mergintis - gintis nuo mergø.
Metrikacija - matavimas metrais.
Minimalistë - neðiojanti mini.
Mirktelëti - ðiek tiek suðlapti.
Negaluoti - nesudurti galo su galu.
Nelabasis - kuris nesilabina.
Neðikas - viduriø uþkietëjimas.
Nuogirdos - neblaivios moterys.
Operatorius - chirurgas.
Pagyrûnas - sergantis pagiriomis.
Palaidinë - mergina arba moteris, mëgstanti palaidà gyvenimo bûdà.
Paleistuvis - vandentiekio èiaupas.
Papkë - liemenukas.
Papuasas - moteriðkø biustø specialistas
Pataikûnas - taiklus ðaulys.
Pelëda - katinas.
Peleninë - Pelenës gyvenamoji vieta.
Persodinti - perkelti á kità kalëjimà.
Pervesti - vesti ið naujo.
Pirðtinës - perðamos merginos.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.