pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.pep.zone

Iparty

Yaze yamnandi iparty

Siyajuxuza zizowa kuze kuyosa.Simenyiwe sizintombi singene mahhala,angithi yilungelo lethu.Utshwala buchithiwe isigubhu sivala amadlebe.Namuhla ngithe angingayifaki ijean.Phela sengiyazi kahle ukuthi ijean ayikho so much sexy.Kithina bomabhebeza iyasisetha kodwa kumatarget ethu abantu besilisa isigqebhe sibenza basangane.Ngithe abangani bami ngizobayeka badume namajean mina ngifuna ukuba icentre of attraction.Amadoda onke azobe ejika nami kusokole abaningi.Ngiyazethemba bo dade kulesisigqebhe sami esimnyama.Amathanga ami amhlophe angathi apholishiwe ahleli obala.Akekho muntu wesilisa ongaphenduki nami.Sekuqala ukuba muncu kwabanye omabhebeza manje,nejealous seyikhona.Utshwala sebuyangena egazini amahloni asenginciphele.Ukhona ubhuti esengimumakile.Igama lakhe angilazi kodwa ngizwa bambiza Thiza.Uhandsome bo lobhuti."Lona uzotholwa yimina",ngisho ngizitshela ngaphakathi.Ngifike ngihlale esofeni eduze kwakhe.Isigqebhe sami senyuke size siveze ekugcineni kwamathanga.Ngismile ngimcwebisele amehlo ngikhiphe ulimi
Ngikhothe izindebe.Ngibuke ibhulukwe lakhe ngakuziphu.'Fuku fuku'umthondo.'Gxavu'engigxavuna isibumbu."Lesisithutha sesingaze singigxavune kanje phambi kwabantu.What an ambarassment"Sivele singikitaze umsunu ngaphandle kwephenti.Ngihleke uhleko lwezintombi zasemakhaya ngivale amathanga ngokukhulu ukushesha ngize ngibeke isandla phezu kwemomozi yami.Ngigxume ngokukhulu ukushesha ngigigitheka ngiye ku dance floor.Phela kumnandi ukuthintwa insizwa emsunwini,kodwa ayi ikuthinta phambi kwabantu."Mayefuna mina uzongilandela kudance floor."ngisho ngizitshela.Sengifuna ukuncengwa manje ngitshelwe amagama amnandi,"I love you,you are pretty and sexy.Udlula wonke umuntu ola ephathini."Lapho angisa dance sexy okwala.Ithanga ngike ngilithi qheke kube sengathi kuzovela iphenti,ngibone abesilisa abaningi bezisondeza kimina.Sengi sure ngiyadlisa kule party.Uma ngithi jeqe,"Mamoshane."Angeke ngikumele lokhu.Umngani wami uPinky usehleli no Thiza kusofa.UThiza umphulula amahips kujean wakhe.Ngehluleke ukuzibamba nginikele khona
Sengivutha.Ngithi ngifika khona bebe bencelana.Bawushaye udeep kiss phambi kwami sebecimeze ngisho amehlo.Ngimuthi yabu uThiza aphakamise ikhanda ngokumangala."Hey wena swine,ungenzelani isifebe sakho?"ngisho ngenkulu intukuthelo.Avele asho ngelokudakwa,"Ingani wena unqabile."basho baqhubeke bancelane kakhulu sengathi bayabukisa.Kuvele kuthi xhifi kimina ngibashiye kanjalo ngibuyele kudance floor.Ngidansa nje inhliziyo yami ayisafuni.Angisiye ucheapline mina uThiza ngizomlungisa.Ngithì ngisazule nemicabango ngizwe sekukhona ongithinta ngesifuba emabeleni.Angimazi nalo igama lakhe.Esandleni uphethe ibhodlela le redwine.Angiphuzise lona ngithathe mawala ngizwe ngiphelelwa intukuthelo namahloni.UThiza sengizomlaya impela.Ngifuna abone ukuthi nami ngiyathandwa.Ired wine sesiyiphuza sobabili.Ingoma esiyidanselayo iyashesha.Sidansa sisondelene.Uyangithintathinta ubaba lo yonke indawo,emathangeni ,emabeleni.Nami lapho sengilaya uThiza ngisure usengibónile.Sishaye amagate down angidlalise emathangeni izandla zigijlme
Zize ziyothinta esibunjini.Sidanse senyuke ngimfulathele ngiye ngihlale ngemomozi phezu komthondo wakhe.Ngiwuzwe ukuqumba kwawo ungithinta amalebe.Angibambe amahips athi ukuwuhlikihla umthondo ngemuva emalebeni.Indlu yonke ingathi isithakasela thina ngomdanso wethu oxakile.Udj uselokhu useyilulile ingoma kucomputer ayinqamuki.Sibuye sibhekane sisondelene.Sisondelane aqhubeke angidlalise.Nami ngize ngiphakamise umlenze ngimkhave ngethanga lami elibushelelezi.Ngithi ne ngesibumbu ebhulukweni nomthondo wakhe ungigqule ephentini.Sithi ukudlaladlala esawuhlikihla umthondo osebhulukweni ewuhlikihla esibunjini esisephentini.Nami umsunu usuyaqina manje negolo selimanzi.Iyodwa into esengiyilindele kulensizwa akangicele phela ubhuti wabantu siyoqedana phandle.Ingathi amehlo asemaningi asibhekile."Ye! ye! ye! kwenanela izihlwele zihambisana nengoma.Asisehlukani manje sesilokhu sigxumagxuma sibambene izandla zakhe zihamba namahips ami kamnandi abuye angipotoze nezinqe.Angisenandaba noThiza manje,sengi concentrate
Kulomdanso nalobhuti.Iredwine isingibeke kwenye indawo.Imnandi ngempela leparty.Manje sesibuye sidanse sakufendana.Ibhodlela le redwine seliphelile kodwa angazi ulilahle nini,nakhu usengidlalisa ngazo zombili izandla.Esinye usibeke ngemuva ezinqeni,esinye asehlise aye angithinte isibumbu.
Afake iminwe yakhe ephentini angithinteamalebe.Ngiqethuke ngithi ne ngamabele esifubeni sakhe.Isigqebhe sami sesenyukile amathanga ami asehleli obala.Iyasha ingoma.Enyuse iminwe angikitaze umsunu."Awu we ma."ngibubula.Ngimbambe ngimqinise ikhanda ngilibeke emahlombe kuye."Nakhu ngizobhejwa....!"ngisholo ngaphakathi.Ngimuzwe eligudlula iphenti ingquza yami isale obala.Kube sengathi kuthi heqe uvadlwana,pho_ke ubhuti lo usengiqhanyelise wangiqeda.Ngizwe ukushisa emathangeni komthondo.Ngisamangazwe nokuthi uwukhiphe nini kuziphu ngoba ngiwugcine usaqumbe ngaphakathi.Awufake umthondo ubhuti wabantu.Awufake ushisa bhe .Angibambe ngezandla zombili ezinqeni awushaye wonke afende nami ngimamukele sifendane.Ikhanda lami ngilithi ne ehlombe lakhe sifendane sihambisane nengoma."Base bebhebhene"kumemeza izwi kudance floor.
Ngethuke.Afake izandla ngaphansi kwesiketi.Amboncule umthondo,angehlise iphenti.Ngivele ngileqe lisale kudance floor.Awubhuxeke umthondo egolo.Sesiyabhebhana straight manje asisahambisani nengoma,sifendana strong.Ngimuzwe ecokama kube sengathi ungithwala ngomthondo.Ugudle umsunu kamnandi kanjani!"Weee...oooh...kumnandi."ngikhala kuduma indlu.Ngimthandele ngemilenze,angithwale adiyazele nami.Ngiyafenda.Siye siwele kusofa okuhleli kuwo uThiza.Ngikubone okunguThiza kubaleka neglass yotshwala.Ngibe ngaphansi abe ngaphezulu.Ngilithi hleke igolo ushe umthondo.Awushaye wonke ubhuti wabantu.Sesizungezwe nayizibukeli.Athathe imilenze yami ayibeke emahlombe akhe.Awushaye wonke asiphalaze kufloor acokame angigudle umsunu."Ooh...awu we ma...kumnandi .Awushaye kwenye indawo engingazi ukuthi nginayo.Ngiqinisile angikaze ngichame njengendoda.Ngizwe umzimba wami uqhaqhazela wonke.Kube negagasi engilizwa egolo.Ngikhale wi izinyembezi zobumnandi."Weee...wiii...ooooooh...!"ngichame okungajwayelekile,"tsa...tsa...tsa..."Ngimuzwe ebhongisa okwenkomo."Oooh...aaawuu...eeeh..."Asishaye isidoda esishisayo sigcwale igolo.Sikhale sithandelane...Angisazi ngizobabhekelwa ubani abantu abakuleparty.Amahloni asengembethe.Ingoma ayisadlali.Ngiphakamise ikhanda.Lapha endlini sekuwubuphaxaphaxa.Kukhala igolo nomthondo,kuyabhejwana.Abanye badlelwa phansi ku dance floor,abanye badlana bume.Kuyakhalwa abanye bayaquma ,bayachama.Ngithi qala nanguya uPinky umngani wami ubhejwa udj.Umdunusele okuwu dj igolo lomngani wami kulidla ngemuva ngemuva.Naye akasakhali engathi useyachama.Awu yaze yamnandi iparty.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.