pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.pep.zone

Office games

Lunch time.Isona sikhathi sokwelula umqondo,ukukhipha istress,ukudla nokuyohleba.Ngingumsebenzi efemini ekhiqiza iphepha.Ngina 28 angishadile ngikipitile eflethini.Ave kubhora bandla ukukipita.Kuqale kube mnandi indoda uyithola eduze.Euthi uye uzitshele ukuthi iyakuthanda futhi uzokuba nethuba elanele lokuyigada ingabi nalo ithuba lezintombi.Kuqala ukuba kubi uma senijwayelene.Esephendula nama 'phone' akho,engasafuni weshelwe kumnandi kangaka ukweshelwa noma ungezukuqoma.Mina nje manje sengifuna i'space'noBongani.Sivakashelane kube ukuphela.Uyazi ngiya kuma'shopping malls'.e'cinema' emaphathini ngihamba naye.Angisenaso ngisho isikhathi sokuzenwaya.
Emsebenzini ilapho engike ngibe ngedwa khona.Ngisebenzela e'office'eliseceleni ku'factory yard'.Lihlala li'quiet' yize ngaphakathi usuke usha umsebenzi.Owethu umsebenzi sisebenza ngama'figures'.Sibathathu.UNelly nomunye ubhuti oko 34 yrs igama lakhe uZakhe.Sisebenza ng6moya omuhle nabo yize benamagama okuthi ngiyazitshela.Vele ngiwulomuntu ongezwani nento ebhedayo.Abanye bathi ngilinono ngokweqile.Abanye bathi mina noBongani isoka lami sishayela phezulu.

Namuhla uNelly ulovile.Sibabili e'office'noZakhe.Sekuyi'lunch hour'.UBongani isoka lami belithe siyohlangana e'restaurant'.Ngabe uyangilanda inkinga uzokube engekho a'round'.

UZakhe ubesahleli edeskini lakhe.I'computer' useyi'log out'.Kune'magazine'ayigqolozele.Ngiye kuye ngime emva kwakhe.Uvule i'page'elinabesifazane aba'half naked.'Uthathekile bandla."Yini lena ekuthathe kangaka?"Ngimbone sengathi uba namahlonyana."Ayi ngiyafunda nje.."Asho lapho kungekho lutho olubhaliwe kuleli'page.'"Ave ningothathekile wemadoda.Usungaze ugqolozele iphepha kanje yini ekuheha kumuntu ongamazi,ushiye umuntu wakho ekhaya?"Aphendule."Usho ukuthi wena Thembi ungeze wangiheha ngoba ngishiye umkami ekhaya?"Livele libe nohlonze leligama."Hhe!"Ngigqibuke kuhle kwezintombi zasemakhaya."Ngikuhehe ngani?"Ngibuza ngiyezwa usengithinte emanonini.Phela uku'seduce'umuntu wesilisa into engiyithandayo leyo.Ngimshiye econsa amathe angatholi'niks'Kimina kungakheli okukhulu ukuzethemba ukuzibona ngiheha kwabesilisa.

Ngihlale phezu kwe'table desk'kaZakhe.Isiketi sami esifushane sithi ukwenyuka siwaveze kahle amathanga ami.Ngingasidonsi.Ngimbone eyeka ukugqolozela i'magazine' aphefumulele phezulu."Oh!"Angabe esaqeda.Ngizwe sengathi kukhona into engiphazamisayo ku'pencil heel'engiyifakile.Ngithi ngiyagoba ngibone ukuthi ngizokuwa ngoba inde le'table desk.'Ngivele ngimise idolo i'pencil heel'ngiyibeke phezu kwe'table desk.'Isiketi sami senyuke sonke.Ngiwashiye obala amathanga ami phambi komuntu wesilisa.

Lapho usengikhamisele into engingayazi uZakhe.Amehlo usewaqhunsule asengaphandle.Ingathi ubona into angakaze ayibone.Ngiyabona ngiwine kalula kulomdlalo engiwudlalayo.So angeke athole lutho,uzohala aze ajuze amathe.Ngithi ukumntshontsha ebhulukweni.Liqumbe linjani ukuqhanyelwa."Iqhanyelwe lenja."Ngisholo ngaphakathi.Phela amadoda izinja.Ungaqhanyelelwa umuntu ngokumbuka.Ningathandani ningakaze nithintane.Lokhu ngizokulaya ngempela.Ngizokuqeda ukuhala kujike kungatholi niks.

Uma sengibuyisela isicathulo nginyakazise imilenze ngivule idolo kuvele ingaphakathi lamathanga.Awu...ketu!Avele awe uZakhe esaqhunsule amehlo ekhamisile.Aketuke kundize uthayi abheke phezulu.Ibhulukwe liqhoshe umpipi ufuna ukuphuma ngaphandle. Ngigegetheke kakhulu lokhu okuhlangene nokwethuka.Indaba esingishisa ngisho esifubeni.Impela ngi'hot'.Ngiyabona le'game'ihambisana ne'embarassment'kuZakhe.Ukuwa nje esitulweni kanti vele uqhanyelwe,lelipitshana lakhe alisafihli ukuqhanyelwa.

''Yini Zakhe?"ngibona ngicishe ngiqulekelwa umuntu."Nguwe Thembi."ehlebeza evuka.Ngithi lapho ngisabuza ukuthi ngani ebe esela.Aqonde ngqo kimina.Ungifica ngisahleli leyandlela nakhu bengisalibele ukugegetheka.Angifake isandla phakathi kwamathanga ephefumulela phezulu.Uyasiphuthumisa ujahe isibumbu.Ngiwavale ngokukhulu ukushesha."Harassment!!!Ngisho ngeliqinile ngimphusha nesandla.Kube sengathi akezwa. Ngithi lacu ngiye edeskini lami angilandele.Ngithi ngiyahlaia angiphulule ama hips.Ngisukume ngiye ekhoneni.Angilandele.Afike angificezele ekhoneni.Sengiqala ukudinwa ngilokhu ngithe,"Ngizakukubopha...harassment"Ngabe ngiyamemeza kodwa ngilahlwa unembeza.Yimina engiqhanyeliswe lomuntu.

Ngimfulathele afike ame ngemuva.Angipholishe intamo ngesinono,ancike angihlebele endlebeni 'softly,."Uyingelosi e'sexy'.Izandla zakhe zingifudumeze.Ngezindebe zomlomo wakhe angidlalise emadlebeni.Kuvele kube'romantic'nami ngihlebela phansi."Ayi kahle Zakhe...mana.."

Isithombe sikaBongani isoka lami sithi'flash'emqondweni.Ngidlubulundele.Angixoshe.Ngingaphumi ngomnyango ngilokhu ngigegetheka ngizungeza ngimjikajika khona la e'office'.Ibhulukwe seliveze namasokisi alisathinti phansi liqumbe ngaphambili.Angifice ngibuye ngimfulathele.Angiphinde ngokungidlalisa ngezindebe usefaka nolimi ezindlebeni.Angipotoze amabele bese engidlalisa ngezandla zakhe okhalo.'Ayi wena Zakhe njalo... angifuni."Lapho sengifudumele.Zimnandi phela izandla zomuntu wesilisa ekupotopoza.Ngiyawuzwa umswakamo engquza.Ayi angiyigweme lento.Ngidlubulundele ngibaleke nengquza.Angilandele.Nami ngiyabona le'game'isi'hot'.Umile umpipi usengifuna njengenkunzi ifuna isithole.Nami sengilokhu ngibalekisa ingquza.I'pride' yami ngingayishonisaphi sengidlelwe e'office.'Ayi ngeke...

Kulokhu asheshe angifice.Ngithi ngiyazama ukumfulathela ebe eseseduze kakhulu. Avele anamathele kimina asondeze izindebe zakhe."Ayi Zakhe....ayi Zakhe."ngibheka eceleni.Angiphinde ngolimi ezindlebeni."Awu!"Ngithi ngisathuthumele afake isandla ngaphansi kwesiketi.Ngabe kungcono ukuba bengifake ibhulukwe,bekuzoba lukhuni.Ngizwe isandla sithi shwi senyuka ngamathanga.'The game is hot'.Impela ngihlale ngibaqhanyelisa kodwa lo uqhanyelwe okudlulele.Ngizwe engibamba isibumbu.Angizwe ngingathintwa kuleyondawo ngaphandle kwesoka lami.Ngibaqhanyelisa ngishayele top bangatholi lutho.Nakhu sengayamiswe ngodonga e'office ngiphululwa nesibumbu.

Ngibone ufuna ukungikhumula iphenti lona angidlele lapha e'office.Ayi ngeke le'game'isiyeqa isishisa bhe.Angilwe nephenti lami lingehliswa.Ngilibambe ngqi engidlalisa isibumbu nangolimi akazibekile ezindlebeni nasentanyeni.Ngilokhu ngenqabe nawo u'kiss,'Amahlonyana ukuthi lapho angithinta khona ngomunwe engquza kulendawo evama ukuba nesikofu imomozi eqamela khona sekumanzi.Ngidonse iphenti nje akuseyimi.Ingquza isikhipha o'juice'bodwa.UZakhe umunwe wakhe usumanzi nakuba ungaphandle kwesibumbu.Iphenti ngilizwe selimanzi libhajwe phakathi kwezindonga zegolo.Lapha e'office'sekunuka ingquza.

Angazi ukuthi uZakhe uwukhiphe nini umpipi.Ngizwe usushisa phakathi kwamathanga.Ngiqinise iphenti lami.Ngizake ngibone ukuthi uzakuwufakaphi.Kodwa ave ushisa kamnandi emathangeni.Uma eke walidabula iphenti uyobe ungidlwengulile.Maye okuyiphenti ngokungathembeki.Avele avule imbobo ngasemlenzeni.Kuzinwebekele.Ngiwuzwe umthondo ungena ngaphakathi ngenkulu inkululeko.Uqhekeze izindebe zegolo ushise kamnandi.Angifende engicindezela odongweni."Awu!Awu!Awu!ngibabaza ngihambisana nokufenda kukaZakhe.Bengingalindele ukudliwa ngaloluhlobo e'office.'Mina bengidlala nje ngimqhanyelisa.

Ngiqale ngibabaza ngilokhu ngithi'Awu!Awu!uma ewufaka.Manje sengithi"Ye!Ye!,.Oooh!"Akusekho nokumfuqa uZakhe sekumnandi.Uyangidla.Angibambe angiqukule umthondo uphakathi egolo.Ngimkotele ngezinyawo ngimbambe ngimqinise.Angibambe ngemuva ezinqeni ushe umthondo.Iyangibhebha lenja.Lesisitayela sokudliwa ulenga emoyeni angisazi.Umthondo uwugudla'direct umsunu,kuthi bani!bani!ubumnandi.

Angiqukule angibeke kwi'table desk'.Angihulule iphenti.Ngilikhiphe emlenzeni owodwa ipencil heel yami ngiyibeke phezu kwedesk,igolo limgovozele uZakhe.Awuhlohle umthondo."Ye! Ye! Ye!..oooooooh..wamnandi Zakhe...wamnandi umthondo wakho..'Ngisho nami sengifenda ngishesha.Kufanele sibhebhane sisheshe i'office leli.'Awu...awu...yamnandi ingquza...awu we.,.'Ngimbambe ngimqinise ngimuzwa efenda mashinya.Nami ngisheshe.Kuvaleke amadlebe sikhale sobabili.Amajuices engquza agcwale igolo.Aqume kanye uZakhe,'Ooooh!Angichamele


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.