pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.pep.zone

Isivumelwano

Yebo khona kube nzima kimina njengoba ngilele esibhedlela.Umoya wami uphansi.Udokotela uthi ngine stress.Yebo ngiyavuma indlela engawa ngayo.Ngaphaphama sengila esibhedlela.

Noma kunjalo ngiyathanda ukulimela iqiniso noma libuhlungu.Abantu ngihlale ngibezwa bekhuluma ngengane yesihlahla.Mina-ke ngikhuluma ngengikwaziyo.Njengoba uIsabella umngani kaNokwazi ebengihlebela ukuthi uNokwazi uthi ubona izinsuku zakhe zokuya esikhathini zeqile akukho okunye uma kuwukuthi ukhulelwe.Kuphela nje ingane yesihlahla.

NgiwuLungani.Ngineminyaka engu22.Ngilunge ngempela.Ngiyikholwa elisindisiwe.Ngiyisekela likasihlalo wentsha ebandleni,UNokwazi Mchunu.Inhle ingane kaMacingwane madoda.Ina 20.Sekusele amaviki amathathu yenzelwe u 21st birthday.Ngiyazifela ngayo bo.Pho-ke ngihamba ngezimiso zebandla.'Linda muntu omusha uze uthole umshado.'Intshumayelo yemihla le kithina basha.Maye luyangihlupha ubhoko ngokukhwibika ngisho ngisenkonzweni.UNokwazi yena nginele ngingamuthi nhla lungqabashiye uhlanya lwami.Ngingabe ngisazi ukuthi ngizolugoba ngani.

Angiyazi ekaNokwazi imizwa ikuthi imhambela kanjani.Phela siqashelwe lapha ebandleni.Sazi ukuthi ukuvukelwa isono.Kube sengathi siyakubanga lapho ukuvukelwa.Sinamahloni ngisho ukuxoxa ngakho singabesilisa sodwa.Uye uzwe omunye esethi idimoni.Nasemantombazaneni uma ike yeshelwa izibona ilingwa usathane.Uma ike yathi ukuphendulana nomfana iyozibona yenze isono.Pho-ke thina bo"brother"singawaqala siwathini amantombazane.Kungafakazwa ngawe njengesithunywa sikasathane.Eyi kodwa mina ngiyazifela ngoNokwazi.

Ingqungquthela yentsha esihlanganisile.I"load''yokuqala isisehholo lapho esihlanganele khona.Eyesibili kumele mina noNokwazi sihambe ngetaxi siyoyilanda.Kuqashwe itaxi kaBazooka.Ungangami.Kungicikile ukuthi kuqashwe uBazooka ngoba akakholwa.Usewaqedile amantombazana ewalala.Uyaziwa.Pho-ke itaxi akusiyo eyakhe.Ekababa uDladla..
Khona sekuqala ukuhwalala.Kunesihlabathi lapho sihamba khona.Itaxi ihambe indawana esigwaqaneni sehlabathi esidabula emahlozini aminyene izihlahla,ivele ibhajwe yihlabathi.Kungabi nankinga kangako ngoba intsha esiyilandile izokwazi ukuyiphusha.UNokwazi azame ukubathinta nge"phone".I"network" ilahleke.Ngikhumbule ukuthi vele ayidonsi kulendawo.

'Kungcono ngizame ukuyobabiza Nokwazi.'Ananele,'Malibongwe brother.'Angifake amandla.Ngiphume emotweni ngimuthi jeqe.Ngizwe ipipi lami lithi fuku uma ngimbheka.Maye!Wakheke kahle loyamuntu wesifazane.Amahips aphume kamnandi esiketini sakhe.Izinqe iziphiwe ingane yomuntu.Ngimkhumule ngamehlo engqondo abe nqunu.Ngizwe umpipi uqina ngqi ufukule ibhulukwe.'Hamba Sathane!Hlukana nami moya omubi!Ngiyekeni madimoni!'Ngikhuza ngaphakathi kwami umoya omubi.Phela ukuqhanyelwa kuyisono.UNokwazi ngimbekele umshado.Enye inhliziyo ithi,'Mbize uhambe nayo khona uzomhlaba endleleni.'Enye ithi,'Kodwa uvumelani ukuthi uSathane akulinge..'Umphambili wona uqine ube ugodo.'Yilo ithuba lakho leli lokuba ukuzwe ubumnandi bengquza...Awu lomfana ingane ifresh kanje!'Lingibelesele lelozwi nokuqhanyelwa kuthi bhe.'Ngizoya esitobhini lapho besilinde khona.'Ngingene indlela.'Malibongwe brother ngizokulinda lapha...noma ngihambe nawe?'Kuvele kuthi nki kimi nalo phela ithuba selivele.Ubu'gentleman'buvuke bume ngezinyawo nabo buhlangene novalo,ukukholwa noku''understand".'Sister ngoba kukudana ngicela usale kuzohamba mina.

Ngihamba nje inhliziyo yami ikuNokwazi.Kodwa ngimshiyeleni noBazooka?Ayi akunani nakuba esewaqedile amantombazane ewahlaba emitha amanye kodwa kuncane angakuxoxa noBazooka.Phela uyakholwa uNokwazi.Ngithi ngisacabanga lokho idonse i''network".Ngizwe nge''call" yabazalwane esiyobalanda.'Wozani ngezinyawo.Imoto ibhajiwe ngasemahlokozini uma uphuma emgwaqeni omkhulu."Babonge abazalwane.Nami ngijabulele ukuthi sengizojika eduze ngibuyele kuNokwazi.Ngizoke ngibe nethuba lakhe.Ilesisicefe esingakholwa esizongiphazamisa.

Kungithathe imizuzu emihlanu ukufinyelela eduze ne"taxi".Nginqamulela ngendlela yezinyawo edabula ezihlahleni.'Mameshane!Yini lena engiyibonayo?'UBazooka udlala noNokwazi.Kuyamkitaza okomhedeni.Naye uNokwazi angazi ungenwe yini.Uyagegetheka.'Ayi kahle wena Bazooka.'Kumthintathinte emihlubulweni.Agegetheke.'Wu! Kodwa Bazooka yini?'Egegetheka ezama nokumphunga ngezandla.Amdlalise amahips,ampotoze izinqe.'Awu weBazooka...kodwa ungenwe yini?'Asukume abaleke egegetheka ezungeza isihlahlanyana.Kumlandele kuhleka okomhedeni.'Angeke ungishiye.'NoNokwazi azungeze lesisihlahlanyana elokhu egegetheka.Kumfice kalula.Azame ukukuphunga ngezandla elokhu ehleka.'Awu nkosiyami kodwa Bazooka ngiyeke.'

Amehlo ami ngiwafake phakathi kwamagatsha alelifokozi eduze eduze nesihlahla sabo.Ngiyabona abangiboni.Kuphinde kumkitaze,kumphulule.Belokhu behleka.Kumbambe okuwuBazooka kumsondeze.Banamathelane ne ngemizimba.'Awu madoda!Ngabe ukholo lukaNokwazi seluphelelephi?Nakhu eseyamana nabafana abangakholwa ngaloluhlobo.Ifuna ukumhlaba lento.Ingabe uyabona yini?'Kumpotoze izinqe.Ngimbone sengathi uyakuthokozela lokhu okwenzakalayo.Akenzi mizamo yokubalekela losathane.Ngizwe ngenyanya mani!.Ngethuke ngome lapho ngibona uBazooka efaka ulimi endlebeni kaNokwazi.UNokwazi wami engimbekisele u21st birthday.Awu naye nangu esebeke ikhanda ehlombe.Uthi uyabona kodwa ukuthi wenzani?

Kumfaxaze iqolo ulimi kuludlalisa endlebeni.'Mmm,he..he he...oooh...'efinyeza intamo esinye isandla simpholisha intamo.Sehle esinye sithi'hips' ulimi lusadlala.Sehle sibuye neziketi.Amathanga amhlophe kaNokwazi engihlale ngizakhela isithombe ngawo ngiqhanyelwe ngiwabone kahle.Kuwapholishe ngaphandle nangaphakathi ngokukhulu ukushesha.'Oooh ayi njalo Bazooka ngiyesaba mina.'Aphendule ehleba endlebeni kaNokwazi.'Kusazothatha isikhathi esiwu "50 minutes" ukuthi babuye.'Engakaphenduli uNokwazi amphenye izinqe emehlisa iphenti.Bathi ukulibanga noBazooka uNokwazi engafuni lehle.OkuwuBazooka kugqoke i"tracksuit".Kuvele kuyithi hushu.Ngilibone kahle ipipi likaBazooka lithi shobe phakathi kwamathanga amhlophe kaNokwazi.

Ngimuzwe engunaza uNokwazi umpipi usudlala phakathi kwamathanga.'Ayi njalo wena Bazooka...'ebambe iphenti.Losathane owuBazooka ngimuzwe ethi'Come on baby.'Awu esalibambile iphenti uNokwazi losathane afake iminwe yakhe phakathi kwethanga nesibumbu.Kusho ukuthi akawufakile u'jockey"iphenti nje.Ngibone kuwufaka ngokukhulu ukushesha umpipi engquza kaNokwazi.Kumbambe ngemuva ezinqeni.Kumfende zisukaAmfende emile.'Awu nkosiyami bayamudla uNokwazi...mhlawumbe akathandi...ayi suka lenja iyamdlwengula.'Ngizisholo ngaphakathi ngiqhumuze amehlo phakathi kwamacembe esihlahla.Ngimbone ethule uNokwazi kumbambe ngqi ezinqeni.Kumhlehlise baye bafike egatsheni elingasesiqwini somuthi.'Owu!Owu!Owu!'kukhala uNokwazi uma ungena noma uphuma umthondo kaBazooka.Akasalibambile iphenti manje.

OkuwuBazooka kumbeke egatsheni elingasesiqwini somuthi.Kulehlise iphenti.Ngimangazwe uNokwazi ngimbone enyusa isiketi sakhe eneka amathanga akhe kuBazooka.'Ungangishwabanisi.'Awu asondele uBazooka nomthondo osumanzi uphuma engquza kaNokwazi.UBazooka athathe umlenze kaNokwazi awubeke kwelinye igatsha omunye awubeke kwelinye.Ingquza kaNokwazi ngiyibone kahle.Kuwushaye umthondo okunguBazooka.Kuthi angimemeze kuthi ngqi.Ngimane ngiqhumuze amehlo nje.'Awu Bazooka...awu Bazooka! Kumnandi...kumnandi Bazooka!'Afende uBazooka ewushaya wonke ebambelele emagatsheni.UNokwazi ubhalanse ngezinyawo naye uyafenda.Isihlahla sesinyakaza sonke.Bayabhebhana lababantu.

Ngizwe izinyembezi zehla ezihlathini zami.Ngikhaliswa ubuhlungu benhliziyo.Igolo sengiliyeke iskhathi eside kangaka bese libhejwa kalula kanje. Ngibone uNokwazi zehla izinyembezi kuye ekhala.'Kumnandi Bazooka...kumnandi...sheshisa dali kungaze kubuye oLungani...oooh!Kwaze kwamnandi.'Afende kakhulu uBazooka bakhale bobabili.Isihlahla kube sengathi sephuka amagatsha.Ngiwezwe amazwi entsha ebizolandwa ikhuluma ngasemotwini.Lapho uNokwazi usekhala wi bembhebha,'Awu kushisa kamnaaaaandi...!'

Ilapho engawa khona ngaquleka ngibona uNokwazi ithemba lami esisindiswe naye ebhejwa.Intsha eyangiletha lapha esibhedlela yababhadama sebewile esihlahleni befendana mawala sebechamile.UNokwazi wayeselokhu ekhala ethi,'Oooh! Oooh!'Noma sebembuza wayengasaphenduli lutho.Babona nabo ukuthi ebedlwengulwa.Ulokhuebeke isandla emehlweni engaphenduli.Mina ngiyalazi iqiniso babhebhene ngesivumelwano.Maye!Laze langiphuthela igolo ngilibekile,intombazane ngiyethembile isindisiwe.Labhejwa phambi kwami pho!


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.