pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.pep.zone

Umonakalo

Selokhu ngabhejwa uthisha omkhulu ngizizwa sengingohlukile.Phela ngambona ngicashe e"storeroom"ebhebha umam Mthembu owayenezinyanga eziyisithupha eshade noMthembu wesitolo.

Uyazi ngizizwa senginokumzonda nokumedelela umam Mthembu.Phela usaqhubeka nokungibhebha uthisha omkhulu,uthi ingquza yami imnandi iyabamba.Wu!Nkosiyami angazi uma engangimithisa!Phela angikahleli.Nasekhaya bangathini!Phela abazi ukuthi umthondo sengiyawazi.Futhi ave kumnandi ukubhejwa umuntu omdala uthisha omkhulu ongangobaba.Umthondo wakhe omkhulu ungena uthi mikithi engquza,uzithinte zonke izindonga zegolo,uye ufike uthi ngci phakathi.Lapho kuvele kuthi angihlanye.Uma esechama khona vele kubemnandi kakhulu ukuzwa umuntu omdala ekhala wi ekhaliswa ingquza yami.

Okungidina ngo mam Mthembu ukuthi ngike ngimbone ekhulumisana nothisha omkhulu.Ngimbone kwenye inkathi eya e office likathisha omkhulu.Vele ngibone ukuthi sebeyobhebhana.Nama"hairstyles"akhe aseyangicika.Yiwo phela adlisa ngawo,angenze mina ngizibone ngimncane ngingafiki kuye.Uyazi isikhwele sesidlala ngami.Ngisho umsebenzi wami wesikole wehle ngendlela engakaze yenzeke.

Kuduma umthondo kathisha omkhulu la kimina.Nalokhu okomfana okwangifundisa umthondo angisenayo indawo yakho.Kuphela asikehlukani.Kusangibhebha nje uma ngikuphumele ebusuku nge"back door".Ngizibona sengehlukile impela kunebengiyikho.Nothisha omkhulu usengithengele i"cell phone"ene "camera".Uyangifonela uma sekuphume isikole sekuthe cwaka azongibhebha e"office."Nemali yokukhera ngivele ngiye kuye ngithi,'Ngilambile Sir'.Akahlali anganginiki.

Kuningi osekushintshile kimina.Ngizizwa ngi"sexy"indlela eyisimanga.Esikoleni sengikhinda lokhu oku"hot".Amathanga ami ahlala esobala.Nebhande engizibopha ngalo okhalo ngivele ngilithi nkamfu enzansi kwezinqe uma ngihamba ebaleni lesikole.Izinqe zami zivele ziphume zonke.Amathanga ami athi bhanya! bhanya! Sengikhinde ngifa.Ngizwe okungabafana kwesikole kungishayela amakhwela.Senginenqwaba yezesheli.Inhliziyo yami ayisanamatheli kontanga yethu.Abanalutho.Ngiyajabula uma ngeshelwa omdala.Ngiye ngizibone ngiyintombi impela usisi omuhle,ayi ingane yesikole.Ubumnandi bokuba umuntu wesifazane othandwayo ngiyabuzwa ngokugcwele.

Ngise"storeroom"e "office"likathisha omkhulu.Ngifuna ukumshaya nge"surprise"uma engena.Ngiyazi ngizowuthola u"kiss"bese ngibizwe nge' nu yami'.Nami ngithi.'Sengikukhumbule Sir".Avele angene lomuntu engimlindile.Uhambisana no mam Mthembu.Ngifikelwe isifuthe futhe sokushisa.Kuthi angiphume nginikele kulesisifebe sesiphingikazi.Ngisibuze ukuthi siyifunani indoda yami.Futhi into yokushaywa le mani!

Bangene bavale.Oh kusho ukuthi sebezobhebhana futhi.Umqondo wami usheshe.Ngikhiphe i"cellphone".Baqabulane.Uthisha omkhulu afake isandla ngaphansi kwesiketi.Asikhuphule amathanga asale obala.Asibambe isibumbu sika mam Mthembu.Ikhale i''alarm"ngalowomzuzu.Ngithathe isithombe ngalowomzuzu.Ngibuye ngithwebule i"video"bencelana.Lesisiphingikazi sivule umthondo kaKhabazela.Uphume uqhanyelwe.Sigobe siwuncele.Ngikuthwebule konke nge"video"eku"cellphone"engayithengelwa uKhabazela.'Knock! knock!'kungqongqoza uthisha uMsimango i"deputy principal".Athi uyavula umnyango uthi ngqi!Ukhiyiwe.Zigxume iziphingi ezimbili.Umthondo awephule awubuyisele ebhulukweni.Usale uqondile ibhulukwe liqumbe ukuqhanyelwa.Avele ahlale phansi.Lesisifebe esingu mam Mthembu sesule umlomo,siyovula emnyango.

Avule angene uMsimango.Babe namahlonyana laba ekade sebefuna ukubhebhana.'Ngikhiyiswa umoya Thabizolo...'eqamba amanga uKhabazela.'Usuyaqala umhlangano e staff room Khabazela.Sesimi ngani.' Siphume ngaleyonkathi lesisifebe esingu mam Mthembu.'Chwa!Chwa!Chwa!'nge"pencil heel"sesiyophuma.'Ngiyeza manje.'kuphendula uKhabazela kuMsimango osephuma.Asale uKhabazela athi ukumbambatha umthondo obusuqhanyelwe,azihlele kahle bese ephuma.

Nami ngiphume ngilandele emuva kukathisha omkhulu.Ngizwe ngenyanya.Ilesisifebe esingumam Mthembu owu"class teacher"wami.Ngizesule izinyembezi nge"tissue".Izingane sezisezinkundleni i"sports day".Ngingayi ezinkundleni ngimane ngithathe izincwadi zami yize isikole singakaphumi.Angifuni nalomfana engijola naye angibone.Uzothi ngikhalelani?Okungeke kubelula ukumtshena ukuthi uthisha omkhulu akangibhebhanga ubesefuna ukubhebha u"class teacher"wami.

Sengingaphandle kwe"gate".Ngibophe ibhande ngenzansi kwezinqe.Amathanga ami ngemuva ahlale obala.UKhabazela ngizokumtshela kahle ukuthi akakhethe phakathi kwami noMrs Mthembu.Yena igolo uselidla kimi,angibhanqe nezifebe ezishadile.Alidle kuzo,asuke ayolidla kumfazi wakhe ekhaya.Impela angisenendaba.Kuzokwenzeka umonakalo.

Ibhande lami ngilibophe ngenzansi kwezinqe.Inhliziyo yami igaya izibozi.Ngizwe,'Pipipi!Nse!'UMthembu umkhwenyana walesisifebe esingu"class teacher" wami.'Get in my baby'.Ngizwe kuthi cosololo ngibizwa ngo"baby",ngisho phakathi.Ayishaye izule angayi ngasesitolo kodwa aqonde kwakhe.

Ngithi sengiyabonga athi asingene ngaphakathi.Inhle indlu yakhe bandla.Ngiyaqala nokungena ngaphakathi.Angithelele okuphuzwayo.Ngihlale kusofa isiketi sami senyuke kakhulu siveze amathanga ahlale obala.'You know you are very sexy sibutubutwana.'Ngizwe kuthi cosololo.Ngingazi ukuthi ngizothini.'Thanks.'nami sengibonga ngimoyizela.Kumnandi ukuzwa ukuthi u"attractive".

Asondele kimina.Angiphuthaze amathanga.Iminwe yakhe ngiyizwe ingathi inogesi.Angiphuthaze nezinqe.Kube mnandi kuqhanyelise.Lapho isandla sakhe sesingidlalisa ngaphakathi kwamathanga ngizwe ingquza yami igcwala umswakamo.Asondeze izindebe zakhe kwezami.Nami ngisondele.Angincele lobaba uyezwa.Ungincela ngenzansi usengifake umunwe wenyukela esibunjini.Unginwaya umsunu ephentini.Asifake ngaphakathi ngomunwe omanzi angidlalise ngqo umsunu.'Mmm!'ngizwa ubumnandi.'Umam uzobuya asifice lapha.'Angiphendule.'Angeke abuye ngingamlandanga.Oh come on baby.'

Aqhaqhe ibhulukwe.Angidonse iphenti uholokoqo lomthondo ngiluthi nhla ngithi.'Awu wema!'Ngivale amehlo.Ngiwuzwe umthondo ewufaka engquza.Awuphushe wonke uzigudle kahle izindonga zegolo uye uthi ngci ekugcineni.'Oh!Awu wema!'Ngiwuzwa kahle ushisa uthe phama! egolo umthondo wendoda ka"class teacher wami.

Afende zisuka.Kubemnandi ungiqhekezise kusofa.Uma efenda ingquza yami ithi 'mf!.mf!mf!'Mina ngithi ,'Yo!yo!yo!'Mnandi lomthondo.Futhi ugcwala ingquza uthi mikithi.Ngenhliziyo ngisho ukuthi umam Mthembu umane uyafeba noKhabazela indoda yakhe imnandi kanje!

Uyawushaya lobaba okuthiwa uMthembu uyezwa!Lapho sengikhala ubumayemaye ubumnandi.Isiketi sami senyukile ngisele ngamathanga kuphela.Iphenti liku"carpet"Uyakhala naye.'Awu wamnandi ngane yesikole!Awu we!Ngiyachaaaama!!!.'Ngizwe kushisa ingquza yami ibopha ifindo.Ngikhale ngimgonofele ngimthandele nangemilenze'Oooh...yes Dali Oooh....!!!'.Gudlu!Umnyango.Awukhiyiwe.Isangibhebha lendoda atheleke umam Mthembu.Angene akhamise i''handbag"yakhe iziwele.Lapho ngisantuzile ngimthandele nami ngichama ngikuvuthwandaba.Mboncu!Agxume agekeqeke uMthembu.Umthondo uphume umanzi amanzi egolo ujuza nesidoda.Mina ngikhale.'Oh shit!Oh shit man!'Ngisale ngiqhekezile ingquza ibheke ngakumam Mthembu.Ilokhu i"vibrator".Uketshezi lwesidoda sikaMthembu siyajuza egolo lami.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.