pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.pep.zone

Umonakalo 2

'Sfebe!!!Ukhinda esikoleni ngoba uzodla amadoda ethu!!?Sfebe!!!'Lapho useyaqhaqhazela umam Mthembu.UMthembu usegxume wama laphaya nomthondo omanzi uconsa nesidoda.Mina ingquza ngiyithe qheke ijuza nesidoda.Akukho kuphika ukuthi bekubhejwana lapha endlini.Indoda ka "class teacher"wami pho!

Ngigulukudele ngizame ukuvala ingquza.Iphenti lami liku"carpet".Ngimane ngiqhunsule amehlo ngikhamise kuhle kukathisha omkhulu uKhabazela ngelanga ngimbamba kade ebhebha yena lo mam e"office"Ngicabange abazali bami bazawuthini bezwa lelihlazo!!!?Izingane engifunda nazo zona!!? Umfana engijola naye!!!? Uthisha omkhulu uKhabazela!!!? Bonke bazongibiza ngesifebe.Impela umonakalo lona!!!

Ngisacabanga ngikhamisile ngibizwa nangesifebe...Ishe impama.Impela inopelepele lena.Zithi hlaka! izinkanyezi.Ngiwubone umonakalo wokudlana nendoda yomuntu.Ngigelekeqeke ngigxume kusofa ngeqe iphenti lami sengiklewula ngiyocasha emuva kukaMthembu.Sekungicacele ukuthi induku yalelihlazo ngizoyisutha namhlanje emuva kokubhejwa kamnandi kanje!

Angifune ngemuva kukaMthembu.Azame ukungivikela uMthembu.'Awube kahle weVusi.Ngifuna ukusikhama sibhoshe sichame lesisifebe sakho.'Akasalawuleki lo mam ezama ukungihlwitha emuva kukaMthembu.Usebathe uyamvimba uMthembu afolokohlele.Awu kanti kunje ukubanjwa oqotsheni ubhebhana nendoda yomuntu!!Nami ngenze "sure"ukuthi uma eya le uMthembu ngingemuva angisali eceleni lizangihlwitha ibhubesi.Waze wakude nomnyango.Ngakube ngiphuma ngesamagundwane ngishiye iphenti lami nezicathulo.Ngaphandle bengizobalekela ukufa indaba yami imane igcwale ilokishi kunalenkinga esengikuyo.

'Vusi!!?Ubhebha ingane ngiyifundisa endlini yami!!?Kosofa bami!!!?Uyazi ukuthi idivosi le!?Uyangikhuba mina Vusi!!!'Useyavevezela intukuthelo.Uma ephatha eledivosi ngibone uMthembu exegisa nokumvimba. Useqala nokumncenga.'Kahle phela sewuthini...?Khona ngonile kodwa...kodwa...'Usethambe kanjani uMthembu.Ngiyawubona umonakalo manje.Idivosi pho!!!'Uma ngiya enkantolo uyazi Vusi uzophuma kulendlu futhi ulahlekelwe ingxenye enkulu yonakho ngoba ngikubambe uphinga.'Avele aphele amandla uMthembu.Ngizibone ngingasaphephile uma sekukhulunywa kanje.'So-ke awusidedele sisale sobabili njengabesifazane sibonane.Angithi unengquza uyabhejwa umthondo uwodwa osibhebhayo.Phuma nje usishiye.'UMthembu avele agqoke ibhulukwe aphume ngisale nebhubesi.

'Mam kodwa usungaze ubize mina ngesifebe ekubeni nawe ube ufeba.'Sengizilahla ngilinde noma yini.'Usho ukuthini?'Engibuka emehlweni.'Nawe uyalala noKhabazela e''office''.Akhombise ukwethuka.'Ukuthathaphi lokho?'Ngikhiphe i"phone"ngimvulele isithombe ne"video"yakhe noKhabazela.'Oh My God!'akhamise abeke izandla emehlweni.Nginawo ama"negatives and 3gp video" engikugcinile.Ngimuzwe ephahluka.'That's a dirvoce and a bastard wins all."Ngibone ukuthi umonakalo odalwa ingquza mkhulu.'Ngizomkhombisa uMthembu futhi ivideo ngizoyisabalalisa nge"bluetooth"esikoleni."Ngibone ulaka lwehla.'Please! please! Ungakhombisi muntu.'Engincenga esehlanganise nezandla.'Nami ngicela ungangihlukumezi ngaleliphutha engilenzile ngoba ngizokwenza.Ok bengifeba nendoda yakho,nawe uyafeba...'Ngithi uma ngithi nawe uyafeba abeke isandla emlonyeni athi,'Shh!Ungaphakamisi izwi akufanele uVusi ezwe angangidubula nokungidubula.'Usenohlevane manje,akusekho lokhuya kuthukuthela.

Esazincengela abuye uMthembu.Naye usashaqwe ilokhuya kubanjwa kwakhe engibhebha.Athi uma engena umam Mthembu angikonofele.Ukungikonofela kwakhe kuwukuzincengela nokwesaba.Ayisekho indlela yokukhuluma.Athi ukuma ngokumangala uMthembu.Abone ukuthi izinto sezibukeka zixakile manje.Nentukuthelo ayisekho,kukhona ukukhuluma angakuzwa.'Nithini?"

'Qhubekani!.'Kuthi cwaka endlini.'Ngithi qhubekani nibhebhane.'Azame ukuncenga uMthembu angaqondi ukuthi kwenzekalani.'Kahle phela ngolaka nangokudikila...asixoxe.'Mina ngibone ukuthi umam usegqiba lendaba yesithombe.'Angidikili...e...sesikhulumile Vusi...'Engingiza ebamba noVusi ngengalo sakuzincengela,emsondeza kimina.Athi uyexwaya uMthembu amvule uziphu amsondeze kimina.Vele ngithi ne kuMthembu ngiqalaza umam angaze angizume.Ngizwe umthondo ungigqula.Ngithi ngiyagxuma kuhlangene nokwethuka.Ngimphushe kabana uMthembu siwe sobabili noMthembu.Abe ngaphansi ngibe ngaphezulu.Iphenti angilifakile.Isibumbu sithi ne kuye kumthondo ongigqulayo.Umqondo wami uke uthi ukukhohlwa.Athi uyavuka ngibe ngaphansi abe ngaphezulu.Imilenze yami ivuleke athi khaxa phakathi kwamathanga.Sibukane emehlweni.Ukuqhanyelwa kusengame.

Asukume uMthembu ibhulukwe liqumbile.Uvule uziphu umam.Umthondo uphushe i"under"ilunguze ngaphandle.Awukhiphe umam angidonse ngengalo.Awuxhumetemlonyeni wakhe awumunye.Aqume uMthembu.'Mmh'Athi uma ewukhipha akhombe mina.Ngiwubambe ngiwuzwe ushisa.Ngiyaqala ukuncela umthondo.Awu ngiwufake emlonyeni.Ngiwumunye aqume uMthembu.Ingquza yami ngiyizwa ikitazeka le phakathi ibe manzi.Phela umthondo uyaqhanyelisa ukuwubamba nje.Uke usabeke ukuwuthinta nje kukodwa.Ibhulukwe likaMthembu silikhumule nomam asale nomthondo uMthembu.Sesiyashintshana ngokumncela umthondo uMthembu.

Sizithole sesimbeke kusofa uMthembu esenqunu.Umam usekhumule wabanqunu.UMthembu usidlokodla amagolo ngeminwe.

Umam usekhumulile wasala ngepitikoti iphenti akasalifakile.Nami ingquza sengiyithe qheke.UMthembu useyawancela amagolo ethu.Uncela ngapha ancele ngapha.Kuthi kusemnandi engincela umsunu ayeke ayoncela okamam.Awupholishe kamnandi umsunu.Siyanswininiza nomam.Ngaphakathi nginokuzibuza ukuthi kodwa umam ufebelani nothisha omkhulu uma enendoda ekwazi ukudlalisana kamnandi kanje!Ngisacabanga ngiwuzwe umthondo ofudumele ewugudlisa phakathi kwamathanga.Lapho ingquza yami sekungathi iyanamfuka ukubamanzi.Angisazi ukuthi kodwa kusewukuqhanyelwa kodwa yini lokhu noma isidoda sikaMthembu.Phela bengikade ngichanyelwe ngenkathi sibanjwa..

Alale abheke phezulu uMthembu.Umam aqhekeze ingquza.Awudiphe phakathi uMthembu.'Aaah!Aaah!'bekhala befendana.Inhliziyo yami ilobize uma umam esengiqinela kanje.Nami umthondo ngiyawufuna phela.Ngibuye ngizibambe,ngikhumbule ukuthi phela indoda ngeyakhe.Basho bangidonse ngengalo.Ngizibonele abakushoyo.Ngimxamalazele uMthembu indoda ka"classteacher wami.Angigqishe ulimi engquza.Ngizizwe sengiquma.'Aaah!Aaah!'Kube mnandi impela.Sibhekene ubuso nobuso no"class teacher" wami.Ngizwe umama engivula emabeleni.Angidlalise izingono zamabele,Awu awamunye.Ulimi engquza,ulimi emabeleni kubemnandi kusho.'Aaah.!Aaah!!Wuuu..!!'Nami ngimkhumule ubra.Lapho engiyeka khona ngimdumele nami ngimncele amabele.'Yuuu!Oooh!'enanela.NoMthembu uyafenda uyaquma ngaphansi.Igolo lami selimanzi amanzi egolo namathe kaMthembu.

'Faxa!Faxa!'Igolo nomthondo.Ngizwe umam Mthembu'Nhhhhhiiii....aaaaaaaah.,.!!!' esekhala njengoba bembhebha nami ngimncela.Adlikizele abambe ikhanda lami aliqinise.Lapho engiyeka khona aye athi dalakaca ku"carpet"eduze nephenti lami.Usechamile wadela.Mina ke angikafiki kuvuthwandaba.UMthembu ayeke ukungikhotha.Avuke nomthondo wakhe omanzi.Angifulathelise angibambise usofa.Awushaye wonke ubhajwe ngamasende.Vele ngihlanye lapho.Ngimfuqe ngengquza,angifuqe ngomthondo.Sikhale,'Ooooooh!!!'Kudume izihlonono kumina.U''class teacher''wami uthe dalakaca phansi.Amehlo usewavulile.Usigqolozele nendoda yakhe sizitika ngokubhebhana.Lapho ke asisezwa mshini.Mnandi umthondo omkhulu.

Angenzise okunye uMthembu.Angiyamise kusofa ngomhlane.Idolo lami lihlabe ku"cushion".Omunye umlenze awugaxe ehlombe lakhe.Ngiwuzwe umthondo ushintsha ama"angle".Awuguduzise phakathi esefenda njengohlanya.Ngivele ngihlanye nami ngikhale into engingayazi.Akufendeki khona ngale"position"kodwa maye!Imnandi!Ngilalele wona umthondo ewufaka onke amakhona.

'Awu imnandi indoda yakho mam!,..Awu we ma!,..Awu!.,.weeeeee!!!'Angisazizwa nokuthi ngithini.Uyahhemisana phela umthondo ngobumnandi bawo.Umam Mthembu asukume ahlale ngenhla kwekhanda lami.Omunye umlenze awugaxe lapho kweyama khona abantu.Omunye ube phansi.Ingquza ithi hleke.Azidlalise kanye umsunu obomvu osuqhoshile.Adonse ikhanda lami.Nami sengilahlekelwe umqondo ilobubumnandi engibuzwayo.Iyangibhebha lendoda.Ngizibonele ufuna ukuncelwa.Angikaze ngizicabange ngincela ingquza yomunye umuntu wesifazane.Ngimngenele.Ngilushaye ulimi ngi"concentrate"kulezindawo engizaziyo njengomuntu wesifazane zi"more sensitive".Ngizwe okunye manje.Bengingazi,kanti ama''juices"egolo amuncu.Ngisho ngiqhanyelwe ngizidlalisa ngomunwe ngiqhanyelwe angikaze ngiwa"taste".Ngiye ngibone kungamanyala.

Iyangiphusha indoda endala ngepipi.Umfazi wayo ngiyamlolonga ngolimi.Useyakhala'Ooh baby kumnandi...oh yes!..Aaaaaaaah!!!'Angibambe ikhanda.Ngincele ngamandla.Ngizwe kuthi fu amajuice ashisayo ephuma egolo likamam.Agqibuke akhihle esikaNandi.'Ngiyachaaaaaaama...!!!'Ngimkhothe kakhulu aze adlikizele.UMthembu akhale ngemuva.'Awu ngane yesikole...ingquza emnandi kanje...!!'Nami ngiyizwe ibopha.Kugijime ubumnandi yonke indawo.Ngifike ku"no return"Awu ngikhale kudume indlu sengichama.'Aaaaaah..!!!'


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.