pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.pep.zone

Isiga

Ngempela isiga lesi.Nakuba abanye abesifazane bengafuni ixoxwe lendaba kodwa thina esizibonele ngamehlo siphuza ngayo amatiye.

Siyikhulumela phansi noma uMaFakude useke wathi ukuhamba lapha emphakathini wabuyela ekhaya kubo,siyasola kungenxa yalendaba.

Lento yenzeke sihamba sonke siya emfuleni lena emakhaya.Sihamba ngamaqembu umma siya emfuleni.INTSHA IHAMBA YODWA,NASEBEGANILE BAHAMBE BODWA.

Sihamba nje siyazixoxela akonakele lutho.Indaba enkulu evame ukuxoxwa abesifazane yiyo leyo yamadoda uma kungahletshwa.Yimina,umaSikhakhane nomaFakude.So akuhlebeki kalula kuphela sixoxa ngabakhwenyana.

'Uyazi umuntu uyakubulala ngendlala uma senishadile,akufani nalapho nisahalelana kude.'Kusho umaSikhakhane.'Awu indoda mina angisayazi.'Ngivumelana nomaSikhakhane.'Sonke siyefana ntombi.'Sekusho umaFakude.

Uma sewehlela emfuleni indawo esithele.Inezihlahlana eceleni.Uyakwazi nokucasha khona.Ayinabungozi nokho ngoba azikho izinswelaboya lapha emakhaya.Yithi nje esivame ukusithela ngalezo zihlahla uma siyochama.Nokungamantombazane uma kunamasoka kho kuvama ukubhaca ngalezo zihlahla.

Siphazamiswe uPhishaphisha izigi zendoda edlula ngehubo phambi kwethu.'Awu yini Phishaphisha wagijima kangaka?'Ngiyibuza inkunzimalanga lena.Phela zakhala kanye kwasa lapha kuPhishaphisha.'Yimi uPhishaphisha izigi zendoda.'Sihleke sonke.'Konje ubani elinye igama lakhko lobunsizwa?'Abuze umaFakude ngesibomu.Phela kuyaziwa okunguPhishaphisha ukuthi kunamagama anemikhutshana.

' UBhebhezishingayo izintombi'Sihleke lapho size sibhansane singomakoti.'Ubani?'ezibuzisa umaSikhakhane.'UBhebhezishingayo.'Siphinde sihleke.'Unayo yini pho intombi?'Ngibuza.'Nginayo.'Ilandelane imibuzo kuBhebhezishingayo.'Yini khona lokho asikwazi lokho thina.'kusho umaFakude.

Ihlaya laqala lapho silokhu sigegetheka simbuze njalo uPhishaphisha leligama lakhe elinomkhuba phakathi.'UBhebhezishingayo.'Aphindaphinde kaningi uPhishaphisha.'Kuyini khona lokho okushoyo?'Sizibuzisa.'Ukwenzenje.'Esho efenda emoyeni.Sihleke sibhansane.'Usuke wenzani?'kubuza umaSikhakhane.Aphinde afende.Afende kakhulu manje,elokhu ethi,'Ehle!Ehle!Ehle!'

Zizwakale zikitaza izindaba zalolukhinka olunguPhishaphisha.'Usuke wenza ngani?'Kubuza umaFakude.Ngananku umthondo wami.Lapho size sibambane sinsinsitheka.'Uphi?!'Sibuza kanye kanye.Avele awukhiphe khona lapho uPhishaphisha.'Awu we ma!Ongaka pho!'Sibabaze sobathathu.Uvele uqanse imithambo siwubone uthi fuku!fuku!.

Athi ukusondela kithi ewubambe ngezandla.Ngiyabona ukuthi sone ngokuzama ukubaleka sigigitheka.Avele asihubhe ngawo umthondo ewubambe ngezandla.'NginguBhebhezishingayo!'Selufuna ukusihlaba ukhinka.Pho ubani ongavuma ukudliwa ukhinka ezihlahleni,khona luwuphethe umthondo kodwa ufanele ezinye izinhlanya phela ayi thina.

Uyabona ukuba sama ndawonye saluxosha uhlanya kwakuyoba ngcono.Manje uhlanya seluqhanyelwe alusalawuleki.Akusenjengoba besidlala ngalo silukhulumisa imikhuba.Luthi ukusihubha uhlanya ngomthondo singomakoti.Nakuba sisahleka kodwa sesethukile.Sidamane siwujeqeza umthondo wohlanya osuqhanse imithambo.

Awu madoda lapho ehti uyahlehla uMaFakude akhutshwe okuyizihlahlana.'Gembeqe!'Aye amise amangqolo.Isiketi sakhe siphenyeke.Amathanga akhe asale obala,kkuye kuvele iphenti lakhe elimhlophe.

Luziphonse kuye uhlanya luthi khaxa phakathi kwamathanga akhe ngobuso.Luyihlikize nngekkhala sakuyinuka indunu kaMaFakude.Sithi sisamangele,Kotshe ngolimi ngaphakathi kwephenti.Luhlale ngqo emsunwini kaMaFakude.Liwuncele sizwe uMaFakude ekhala,'Awuu!!!'Sizwe nomsindo ophuma engquza kuncelwa umsunu.'Mncwaa!!mncwaa!!'Aphinde akhale uMaFakude.'Awuuu!!!'

Athi uyazama ukuluphusha ekhanda vele lulufake kakhulu ulimi.'Awuuu!!!'kukhala uMaFakude.Sisakhungathekile ngokwenzeka alufuqe uMaFakude.Nami lapho sengiyabona ukuthi hhayi bo!Futhi nje UPhishaphisha angahle amgawule ngezinyo emsunwini.Uhlanya phela lolu.

Ngenhlanhla akhone ukuluphusha uhlanya lolu luphume phakathi kwamathanga akhe.Ngeshwa athi uyawavala nakhu uhlanya beselumhlekezile.Owu uhlanya lwansondo luhuluke nephenti.Vele liphume kalula nakhu usehalnganise amathanga.Lokhu kwenzeke ngokukhulu ukushesha.Sibone ngephenti likaMaFakude liyophuma ngemilenze ngokushesha selisekhanda likaPhishaphisha.

Asantuze uMaFakude engasenaphenti ethi uzama ukuvuka.Athi uzama ukubambelela ngezandla kumfuqe okunguPhishaphisha.'NginguBhebhezishingayo!Nginitshelile.'Usho umthondo ungaphandle.Abhalanse ngezinyawo uMaFakude ezama ukuvuka kanti akasavalanga ingquza.Awu uBhebhezishingayo awukole nje umthondo engawuqondisanga nangezandla.Athi uzama ukuwuvika uMaFakude ngokuthi avale ingquza kube usephuzile.

Afende uBhebhezishingayo siwuzwe sinoMaSikhakhane ukhala phakathi engquza kaMaFakude.'Mmnx!mmnx!mmnx! kunxapha ingquza kaMaFakude.'NginguBhebhezishingayo!NginguBhebhezishingayo!',efenda mawala ezibonga ekhanda ethwele iphenti likaMaFakude.Athi uyaphakama uMaFakude ezama ukuzikhulula kulenkingahlazo isibumbu sakhe siye sithi ne kuBhebhezishingayo njengoba efenda.Athi uyazama futhi kuphinde kube yikho lokho kube sengathi bayafendana.Lokhu kwenzeke kuze kube kathathu.

Imiqondo kuke kungathi iyabuya kithi sinoMaSikhakhane.Siqonde kuye uBhebhezishingayo lona osedla umfazi womuntu ezokha amanzi emfuleni.Uma sisondela KuBhebhezishingayo osehlinile ekhombisa ukuthi imnandi impela lento ayizwayo.'Ngizonibheeeebhaaa!!!'Efenda mashinya esigqolozela.Sithi dlengelele sinoMaSikhakhane sibone ukuthi sizodliwa umthondo kabhebezishingayo la.Angahle ayeke uMaFakude adumele mina.We! kodwa ngingaba yini wema!

Athi esigqolozele abambe esinye isihlahlana kube sengathi uyacokama.Awubeke emsunwini ngqo umthondo.Agudle wona awumelele ngomthondo.'Awu weeee...!!!'kukhala uMaFakude ebhejwa uhlanya.Umthondo siyawubona uphuma ungena egolo usumanzi nte.'Yuuuu....!!!'Kukhala umaFakude.Sesiyabona manje ukuthi kuwubeka impela umthondo okunguBhebhezishingayo.kwedlula abaphilayo,noMaFakude manje usekhaliswa ubumnandi.useyahluleka ukuzibamba.Uzwa ubumnandi bomthondo wohlanya.Mina lapho uma ngiwubona uphuma ungena engquza kaMaFakude usumanzi amanzi ego?lo ngiwezwe amanzi engquza yami esemanzise iphenti.Kube sengathi ayehla ngamathanga.Ngiqhanyelwe nami.Ngithi ngiyambheka uMaSikhakhane ngimbone esehlanganise amathanga ezikopa ngomunwe.'kodwa sehlelwa yini?'ebuza kimi.

Luwukhiphe uhlanya umthondo umanzi.Siqhele sakubaleka sibona ukuthi lungahle lusibhebhe.Avuke uMaFakude aphenduke alufulathele ezama ukubaleka naye.Luvele lumuthi ngqi okhalo efulathele.Abambelele esihlahleni esiseduze,lona ludonse ukhalo.Isihlahlana esifushane lesi,senze ukuthi uMaFakude agobe njengoba uBhebhezishingayo emdonsa okhalo.Aphakamise isiketi izinqe zisale zodwa.Awukole njengakuqalq uBhebhezishingayo engawufaki ngasandla.Afende ashone phansi abuye akhuphuke UBhebhezishingayo.Awudrayise nengquza aphinde awushaye wonke phakathi.Avele akhale uMaFakude ebambelele esihlahleni.Sithi siyambuka anagfuni ukusibuka emehlweni kodwa elokhu ekhalile.'Yoooo...!!!Haaaa...!!!'Sibone ukuthi akahkhaliswa isiga esimehlelayo,kuphela uhlanya luyawubeka umthondo.Kukhona lapho ake akhala khona wathi,'aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...Bhebhezishingayooooooooooo.....!!!'Wasibamba ngqi isihlahla.Sabona ukuthi useyachama,akufihleki.

Sizwe ubuxokoxoko babantu abeze emfuleni.Izinsizwa ezeshelayo zihambisana nezintombi ezizokukha amanzi.Baqhamukele kuso isiga lesi.Ngalowomzuzu ukukhala sekkuyashintshana.Sekubhonga yona inkunzimalanga ithwele iphenti ekhanda imudla umfazi womuntu.Zikhuze zibabaze izinsizwa nezintombi zibona isiga.'Nalu uhlanya ludla umfazi womuntu!!!'Behlaba umkhosi beza begijima.'Awu lwamqeda!!!'Lapho esechama uBhebhezishingayo ebhonga kwenanela izihosha zomfula.Izinsizwa seziphakamise izinduku ukugalela kuBhebhezishingayo.Awukhiphe umthondo omkhulu omanzi ethwele nephenti likambhejwa ekhanda.Esinye isidoda sijuzele phansi emhlabathini.Azelule uBhebhezishingayo angazi nokuthi lidumephi.Asho kakhulu kuzwe wonke umuntu.'Kwathi dwee!'


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.