pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.pep.zone

Imfihlo yezintombi

Ayi impela lendaba uma ingenzeka kimina angazi ngingenzenjani wema.Yebo noma khona sengikwenzile kodwa khona kumele kugcine khona lapho.

Phela isoka lami uMbhekiseni usengithembisile ukuthi uyazifaka izinkomo ngeviki elizayo.Okusajabulisile lapha ekhaya ukulotsholwa kweqhikiza lethu uBabhekile.Uszishaye zonke usibali.

Nalapha ekhaya usemukelwa nje emini kungabi ndaba zalutho.Phela alingeni isoka emini lapha kwaNgcobo.Okungudadewethu omncane uThembisile kulifaka ngokweba ebusuku eslele ubaba.Phela angalinqamula alinqamule ngesagila.Akabhedelwa uMapholoba.

Namuhla kukhona uDengezi Xulu isoka likadadewethu uBabhekile iqhikiza lezintombi zakwaNgcobo.Yize efike ebusuku bayizolo imini uzoyichitha lapha ekhaya.Uyaziwa akafihliwe njengoba eselobole.

Okwasemakhaya kuyaxaka ngoba noma ufikelwe umuntu wakho awunikwa ithuba lokuthi uhlale nesithandwa sakho niwotawotane.Ugcina ngakho ebusuku ninikana.Ngikhuluma nje udadewethu akekho nalapha eduze.Phela indoda uma uyintombazane emakhaya uyayishiya uyokwenza imisebenzi yakini.Bangababaza ubufebe uma uzogonana nendoda emini,yize kungeyakho.

UBabhekile ingane kababa uvuke ekuseni saya naye emfuleni.Ayi ubexoxa impela ukuthi umudle kamnandi kanjani uDengezi,uGxabhashe wakhe.Uthi ubewushaya kube sengathi uyawuzungelezisa engquza umthondo.'Lapho bekubamnandi kuzoyizele into engingazi ukuthi ngingayichaza ngiyithini.'Lapho-ke sihleke sigegetheke sixoxa imfihlo yezintombi.'Angazi kuyokuhlwa nini aphinde ayongihlaba uGxabhashe wami.'Aze ananazele,'Ningiphathele kahle phela usibali wena uma sengiye emasimini.'Awu khululeka dadewethu ngeke abe nesizungu ngikhona noThembisile.Ngizompholisha kahle usibali.

Sikhuluma into eyenziwayo phela izintombi ukuthi usibali uphathwa kahle uma udadewenu engekho.Lapha kithi sizesimgeze nezandla uma simlethele ukudla.Kodwa maye amancoko osibali!Isikhathi esiningi baye basincome noma baseshele bezincokolela bethi asiyogana nodadewethu.Nokusiphuthaza bethi bafuna ukusihlaba yinto esiyejwayele leyo.Yiwo amancoko asemalawini onke lawo.Siyazixoxa eziningi sizintombi naphambi kodade oqomile ukuthi usibali kade enzani.Kodwa okunye phela siye sikugodle kumaqondana simane sikuxoxe engxenye.Uma usibali ekugxavune isibumbu awuthi vu kumaqondana.Nami ngiyakhumbula uBabhekile engixoxela ukuthi indoda kaZodwa enye yezintombi zesigodi,yamgxavuna isibumbu yaze yamenwaya umsunu ephentini.

Yimina engiyintombazane engisele ngedwa ekhaya.NoThembisile usehambile waya emasimini.Usibali wenzelwa yimina konke nokudla.UBabhekile uyoze ambine ntamabama.

Ngingene ngilethe ukudla.'Letha izandla ngikugeze sibali.'Phela isoka liphathwa kahle kanjalo ngakithi.Angiphathi uma sekungumkhwenyana eselobolile.Azilethe uDengezi.Uyazikhulumela naye lomfo.Kuyakhomba ukuthi ubusoka unabo ngempela.Ngithi uma ngithi ngiyamgeza angibambe izandla.Azipholishe kamnandi.'Awu kodwa waze wayingilosi mlamu wami omuhle.'Ngihleke ngigqibuke elawini.Izandla zakhe eziqinile ngizizwe zingithinta kamnandi.'Nawe sibali wami umuhle.'Ngibuyisela ngokumbhuqa.'A kodwa nezihlathi zakho ezinhle ngingabe ngisathi nje manqa esihlathini Fuze elihle mlamu wami.Asho ebengisondeza,ngibone ukuthi akazoqabula isihlathi kodwa uze emlonyeni.Ngitshekise ikhanda...'Wu sibali akakuniki yini udadewethu u"kiss"?

Iqhubeke imidlalo yaselawini nendoda kadadewethu.Nami ngiziqaphele bo,kodwa phela kumnandi ukudlala nosibali.'Awu kodwa mlamu wami ungincishelani u"kiss"?'Asho lapho esengipholisha kamnandi emuva kwentamo.Ngiyifinyeze.'Kodwa sibali wenzani?'Uhleli esiceshini mina ngiguqe ngamadolo ngoba bengikade ngibeka ukudla.Ngizwe igazi lami sengathi liyaphakama.Ayi khona angimbalekele manje usibali.Ngesinye isandla azame ukungidlalisa amabele.Athi ukuwapotoza...'We ayi wesibali...'Ngisukume sengifuna ukubaleka ngiphumele ngaphandle.Asukume kanye nami angibambe ezihlakaleni angisondeze kuye.'Ah mlamu wami!'Ngizame ukuphunyula ezihlakaleni angangidedeli.'Nginika phela mlamu wami.'Lingikitaze leloncoko.'We udadewethu ukhona uyakwenelisa nje sibali.'Ngisho ngingaxwayile kangako.'Indlovu ayihlatshwa ngomkhonto owodwa fuze nginikeni nje boNgcobo ningesabi sibali.Awuthi ngizwe nje ukuthi ulayishe ini mlamu wami!'Ngithi ngingakaphenduli avele ashutheke isandla ngaphansi kwesiketi angithi gxavu!esibunjini.Ngilifakile iphenti kodwa iminwe yakhe ngiyizwe sengathi igudla izindonga zengquza.Isibumbu sami ngisizwe sengathi sithi fuku!

'Awu ulayishile sibali!'Eseshintshe nezwi ngendlela asekhuluma ngayo.Ngithi ngiyawavala ngqi amathanga ngizwe umunwe wakhe ungenwaya kamnandi...awu awuthinte ubhontshisi yize ungaphakathi ephentini.'We!Sbali!'Uthi bani! umsunu.Ngithi ngiyamfuqa ngoba sengibaleka avele angibambe ngqi okhalo.Siye siwele kumbhede ongemuva kwethu.Silale ngecele mina ngibe ngasodongweni,yena abe nganeno.

Ngithi ngigobisa umlenze ngizama ukuvuka ngibe ngaphezulu ukuze ngibaleke,ngizithole sengimthe bhu ngamkhava ngethanga usibali.Athi ungizama ngokungiqabula ngiwuvale ngqi umlomo.Ngizwe iminwe yakhe isigijima ngaphakathi ephentini,uye ungene embhotsheni yengquza yami angidlokodle ngomunwe angithinte nomsunu.'Aaaah sibali!!!'

Angazi uwuvule nini uziphu.Ngizwe ngomthondo usushisa phakathi kwamathanga ami umunwe usengquza.ngithi ngisathi ngizama ukuvala amathanga ngokuthi ngigodle umlenze ebesengimkhave ngawo usibali.Ngokwenzenjalo ngivele ngimnike ithuba lokuba akwazi ukungiphendula.

Ngingabi nalo ngisho ithuba lokuwuvika umthondo kasibali.Bengithi ngizobhala u 8 ngemilenze azame imfakadolo ahluleke.Pho!Ngizwe ngawo umthondo ugijima ngaphandle kwephenti phakathi kwamathanga.Ngithi ngiphuthuma iphenti ukulidonsa angalikhumuli.Ohho!Avele alinwebe ngasethangeni ingquza isale yodwa.Ngiwuzwe ukhala phakathi egolo umthondo.Afende ungifica nami sengimanzi te.

Ngizizwe sengilokhu ngithi'Hawu!Hawu!'Phela bengingalindele ukubhejwa usibali indoda kadadewethu uBabhekile.Ingibhebha kamnandi pho.

Awukhiphe umthondo nami sengizwa ukuthi kumnandi angehlise iphenti ebengilokhu ngilidonsa ngenhla.Athi uma esekhumula ibhulukwe ubuye umqondo ukuthi wema uma ngingaficwa lapha endlini ngibhebhana nosibali!

Ngithi ngiyavuka ngifuna ukubaleka angifuqele phansi embhedeni.lapho ngilala ngomhlane amadolo ame.Ngokuphazima kweso ngiwuzwe umthondo usuphakathi.Usengibhebha impela manje usibali.Noma ngesaba ukubanjwa angivele ngimnike manje usbali igolo.Ngizithole sesifendana nosibali.

'Awu kanti mlamu wami umnandi kangaka!'Esho ewujikijela uGxabhashe.'Nawe umnandi kodwa sibali,awu uyadela udadewethu uBabhekile ngendoda emnandi kanje'Sihefuzelela phansi sifendana ngokushesha.Awubeke emsunwini...awudrayise phakathi egolo...ngivele ngikhale mina.Azame ukungivala umlomo.ngibuzwe kahle bonke lobubumnandi udadewethu iqhikiza lezintombi zakwaNgcobo ekade engitshela ngabo.

'Ngibhebhe sibali!Ngibhebhe sibali!Elakho igolo,vele usilobolele kahle sibali...Awu awuthi ngikuvulele lonke...Aaaaaaawu wema!!!'Ngibuzwe kahle ubumnandi bomthondo wendoda okungesiyo eyami.Phela ngiyaqala ukubhejwa omunye umuntu ngaphandle kukaMbhekiseni.

Akhale usibali abalise ngobumnandi bengquza yami.'Uyadela uMbhekiseni ngengquza emnandi kanje!!!'Awudrayise kabili egolo awubeke emsunwini,awudrayise athi msunu!Ibophane ingquza elamuza usibali.Ngigqibuke nami ngikhale sengichama futhi.Asidedele isidoda angibambe ngqi lapho sengimthandele nangemilenze usibali wami.

Lapho ngiqeda ukuchama umthondo usesegolo ngethuke ngigelekeqeke ngibone ikhanda likaThembisile udadewethu omncane obekade esemasimini.Umi emnyango ukhamisile.Uvalo lungithi heqe kuphele nasozwaneni ukuthi sengizoyigcina kanjani lemfihlo yokuthi ngibhebhise usibali,khona ngiye ngizwe ukuthi kukhona ukulamuza.Awu wema!






This page:




Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.