pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.pep.zone

Woza malume 2

Ngiyabona wamitha lapho umshana wami uBathabile ekubhebhaneni kwethu.Phela selokhu saqala ukudlana ngaleliyalanga engibonga ukuthi ngamsiza ngamfundisa unina emlahlile esazulazula namadoda.

Nakuba sike sikuxoxe noma sifikelwa amahloni uma sikuxoxa ukuthi kkumele siyekane ngoba akufanele,ayi kodwa akuvumi.Ayi imnandi ingquza yasekhaya,ingquza yengane yakho.Mina ngangingazicabangi ukuthi ngiyoke ngidle ingane yami,ngidle umshana wami.Nayo-ke ingane isinomqondo ophelele wokwehlukanisa izinto,wokwehlukanisa okubi nokuhle.Nayo ikhala ngento eyodwa ithi akuyekeki,kumnandi kakhulu.

Yibo lobo busuku esibuthokozela kakhulu
Phela akekho umfazi wami umalumekazi walomshana wami engimdlayo.Sesidlene kaningi nokho ngaphambilini.Phela ngisho nasemini siyyapiqana nomshana.Sivele sikhiye emnyango sibheke ewindini lapho kuno"lace curtain"ngakhona.Sivele sibeke isitulo umshana aguqe kuso angifulathele emva kokuba sisuke sikade sincelana eside isikhathi sidlana ngo"kiss".Lapho iphenti usuke eselikhumule kudala walibeka ekamelweni ukuze lingasiphazamisi.

Lapho ngiye ngimqhamkele ngemuva.Ngithi ukumdlalisa ngeminwe ebuya imanzi te amanzi egolo likamshana.Ngiye ngibe sengiwuhlohla umthondo ushelele kamnandi.Sibhebhane nomshana amakhanda ethu ebuka ngewindi ukuze ngiwungcomule lapho kukhona oqhamukayo.Ngenhlanhla akuvamile ukuba kube khona okusiphazamisayo.Kukanye lapho sacisha sabanjwa ingane yami.Ngangimbhebhela ekamelweni lami emini.Lapho ngisathi ngiyawufaka umshana engaphezulu.Sezwa ngayo isikhuluma ephasejini.Sethuka!Wagxuma umshana wawumboncula umthondo.

Lobubusuku obukhethekile kithi nomshana.Alinde umshana ukuba izingane zami zilale.Nami umnyango wekamelo lami ngiwushiye ngiwuvulile ngingakhiyi.Sengaze ngawugcoba nge oil ukuze ungakhali uma ewuvula.Ngiye ngimbhae ngisho efonini yakhe uma eselele ngimdinga.Naye angisendele isms ecishwa ngaleso sikhathi."Ngiyeza Lovey".Futhi okwethu!

Angene umshana wami madoda,.Futhi imikhuba yasezweni ingane kadadewethu eselamana naye.Inhle lengane kuthi akuthi ukuba kufishanyana.Kumpofu.Namuhla ugqoke i"nightie"emnyama.Ivele imeshe umbala wakhe ompofu.Amathanga kamshana abushelelezi athi"bhanya!bhanya!"njengoba ecathama eza ngasembhedeni wami.Phela kabe esafaka ngisho izicathulo uma esezogila imikhuba.Funa izingane zimuzwe ehamba.

Lapho umthondo wami uvele ume mpo ngiwuzwe uthi"mpiki!mpiki!Ngiphefumulele phezulu.Ngilele ngibheke phezulu ngilinde wona lomzuzu.Ayi iyangiqhanyelisa mani ingane kadadewethu.Umfazi wami akaboni lutho.

Athi uma efika agibele embhedeni.Agoqe imilenze sakuhlala.Amathanga akhe angibulale okokugcina.Awu ngiwapholishe amathanga kamshana.Naye alale cu phezu kwami amabele akhe antofontofo angigwaze kamnandi esifubeni.Angilande ngo"kiss"umshana wami.Umthondo wami awubambe ngezandla ezintofontofo nezifudumele...Lapho ngizwe imithambo yonke yomthondo iqansa igcwala igazi.Nami iminwe yami ngiyifake egolo likamshana.

Umshana elokhu equma uma ngimdlokodla ngeminwe egolo.Awuxhume umthondo egolo.Okwakhe ukuncela umthondo kwehlukile.Phela umfazi wami akalokothi angincele.'Ooooh!!!'Ngiqumela phansi.Awuncele aze apaqake izihlathi umshana.pho kuyisibutubutwana yini pho!
Nami ngiqume ngiqumile ingane kadadewthu ingizwisa ubumnandi.Athi ewukhipha umthondo emlonyeni ngimhlekezze imilenze.Kube sengathi uyavalavala uma ebona ukuthi ngifuna ukumngena ngolimi.Phela asize singancelana,siyaqala nje namuhla.Siye sibhebhane nje kuphela.Athi usenqaba ngiwuncele umsunu.'Aaaaawuuu malume...!!!ehayiza umshana.Ngilugoqoze phakathi engquza kamshana ulimi.Akhale ababayele umshana.

Ngilukhiphe ulimi umshana esabheke phezulu.Ngithi jeqe lawomathanga kamshana esahlekeze igolo.Lawomathanga amhlophe kamshana angiqhanyelise kakhulu.Eyi lengane!

Ngilale phezu kukamshana wami.Amabele akhe angihlabe kamnandi esifubeni.Amathanga akhe amhlophe ekuleyo"nighty"emnyama awahlekeze.Awu nami ngiwugudlise umsunu umthondo.Ngiwugcobhoze embotsheni yengquza kamntakadadewethu.Ngimuzwe engibamba ezinqeni ebubula,'Woza malume!'Ingquza yakhe ngiyizwe iwumunca umthondo kamalume.Ngiwushaye "slowly"umshana elokhu ehlebeza ezindlebeni zami.'Woza malume!Woza malume!Woza malume...!'Ngibe ngiwushaya nomshana afende zisuka.Ngizwe isibumbu sakhe sithi ne!ne!ne!ezinzeni zami.Liyashisa igolo lomshana wemadoda!Umfazi wami akaboni lutho kulengane.Ingquza yayo iyabamaba futhi iyashisa.Impela okungumfana okuyibhebhayo kusathole ingquza la.

'Awukumnandi malume !Awu kumnandi malume!Kuhayiza umshana ngimbhebha ngiwumalume wakhe.Ngisukume kube sengathi ngiyacokama ngigudla umsunu.Vele akhale wi umshana izinyembezi.'Woza malume!Woza malume!Woza malume!

Ngiwubhuxeke wonke umthondo.Ngiwushaye ngiwuzwe ugqula ngejwabu phambili.Nakumkami angize ngingayithola lendawo.Bakwethu kukhona indawo lapho kugcina khona imbobo yegolo.Lendawo ingathi inolimi phambili.Ngiwushaye uthi ngci!ngci!ngci!Umthondo kube senngathi ubhrashwa ilolulimi ekugcineni kwejabu.'Awu kodwa malumeeeee...nnguwe wedwa ongidla kuleyondawo...Awuuuu kodwa malummmeeee...Uyakwazi ukubhebha malume wami...uyakwazi ukubhebha sithandwa sami...Awuthi ngikuvulele lonke igolo...Yyeeeeeeeeee....!!!'Alithi qheke lonke igolo umshana imilenze indize emoyeni.Nami ngiwushaye wonke umthondo kulo lololimi.Ulahleke umqondo kamshana angikhulumele izilimi manje esechama.'Yeeeee...!!!'

Ngizwe kuthi fu ukushisa komthondo kuzungeze ijwabu umshana esechama eshiya lawoma"juices egolo kumthondo kamalume.Ayi uyangibusisa mntakadadewethu!'Ngizwa umthondo wami usufuna ukuchama.Ngibambe lomthambo ongaphansi kwepipi ohamba isidoda.
Ngiwukhiphe umanzi amanzi egolo likamshana.Ngiwukhiphe ngimdunusise.
Aguqe embhedeni ngiwubhuxeke ngimngena ngemuva.Ngimbambe amahips ngiwubhuxeke wonke ngimphinde kuleyondawo enolimi esekugcineni kwengquza.Eyi nami ifuna ukungichamisa leyondawo.ngiyibalekele
ngiwuzungezise ingquza kamshana.nakhona kumnandi.Ngithi khona,ngithi "up"Ahayize umshana.
Kuthi kusenjalo ngithi "deep" kuyo leyondawo.Ahluleke umshana ingquza yakhe ibophane nami ngiwubhuxeke wonke.Ngimuzwe esholo eduze.'Woza malume!Woza malume!Angithi fu ngamanye ama"juices" umshana esechama.'Wooooo...malume...!!!'

Ngiwukhiphe mthondo kumshana ngilale ngibheke phezulu.Naye usekhathele.Ngimdonse abe ngaphezulu,Umthondo wami omile mpo ngiwuzwe ushelela uphelela wonke engquza yomshana.'Awu uyangibulala malume wami.Angeke ngivuke kusasa.'Esho sengiqalile ngifenda.'Nawe umnandi mshana wami .Umnandi baby!Avele alale athi cu phezu kwami angilande ngo"kiss"'Oooh Sthandwa sami kumnandi.'Kusho umshana.Angifende umshana esengaphezulu.Kulokhu ugudle umsunu.Ubumnandi abubekezeleleki manje.Sesiyakhala manje nomshana.Ngalendlela lengane esingifenda ngayo sengiyehluleka nokuhambisana ne"speed" sayo.Ilokhu ishilo njengoba mina ngikhala nje.'Woza malume !Woza malume!Mina sengivele ngaqina ngawugodo umthondo uphakathi.'Umnandi mshana wami!Umnandi mshana wami!Amathanga kamushana ngilokhu ngiwaphuthaza ngiwadlalisa.Ngimbambe ngimfonyoze lezozinqe.ngizibambe ngqi manje nami ngifende.Ngibuyele kuyo leyondawo lapho umthodo uthi ngci!ngci!khona.Kubemnandi kusho umshana angibambe ekhanda adlikizele.Vele sengiyazi uma ngike ngawuphosa kane kuleyongxenye yengquza umshana uyachama.Anginkonkoshele ekhanda umshana,nami ngimbambe ngqi ezinqeni.'Ooooooooh...!!!'Sikhale kakhulu nomshana sesichamelana nami ngikhipha inkihlinkihli yesidoda umshana engiphinda ngama"juices"


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.