pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.pep.zone

A rape

'WeMagutshwa wozani nizongilalelisisa'Luphinde lushe uhleko.Kulokhu sebejoyinwe ngu"constable"wesifazane.'Wu!Angikaze ngikuzwe lokhu,uphiwa pho!'

Yilokho osekungicasule kakhulu.Sengilihlaya lapha e"police station"Mina ngize ngokuzomangala.Inhliziyo yami ibuhlungu ngokungehlele.Kwamanje kumele ngibone udokotela angisize,ngelulekwe nangokwengqondo.Kepha ngibona ngibukeleka phansi namalungelo ami enyathelwa.

Indaba yami iqale ngiya emshinini wokukhipha imali.Ukufika kwami emshinini ngifikisane ne"BMW"ebihamba izintokazi ezintathu ezihloniphekile.Ngiye ngadumala ukuthola ukuthi umshini awusebenzi.Nalezizintokazi ziye zajabhela khona.

'Sale usugibela lapha bhuti siye kwenye i"atm".'Asho ngelimnandi losisi oshayelayo.Awu umusa wezintokazi ezinotho awandele bani.Ngisho phakathi.Ngithi ngiya e"backseat"angidedele ohleli phambili.'Woza ngapha bhuti.'Awu ngiwubonge umusa nenhlonipho yalezizintombi.Uyazi selokhu ngafika edolobheni ngiyaqala ukubona inhlonipho engaka kwabesifazane nokwenza bengeswele lutho.

Ihambe imoto isibheke kwenye i"atm".Nami ngizizwe ngingomunye umuntu.Ukuhlonishwa abesifazane ngalendlela edolobheni akwandile.Baxoxa kamnandi lababantu,benjalo nje bahle.Mina ngiwumuntu onamahloni kodwa kulokhu ngizithola ngiphendula baze bahleke bonke.Okungimangazayo amancoko abo ezothando.Abancokoli ngamasoka abo.Bakhuluma nami ngami kuphela.

'Wee sengikhohlwe ikhadi endlini.'Kuzikhalela losisi omuhle kakhulu oshayelayo.'He!He!He!'Kushe uhleko.Luthi ukungimangaza kancane loluhleko kodwa nginganaki ngiyabona baziphaphele labosisi.'Bhuti wabantu sicela ukudlula endlini akukude silande ikhadi lalosisi ngaphambi kokudlulela ku"atm".'Nami phela ngiphiwe umusa ngokugitshezwa lapha emotweni,angikwazi ukwenqaba.'Khululekani.'Ithi chezu imoto.

Kukuma"surburbs"kuhle!'Woza bhuti ujike ngaphakathi besho bengena bevala I"gate"elikhulu nge"remote".Ngilandele inhloso yami ukuyobona lobukhazikhazi bomuzi ngaphakathi.Singene ngaphakathi kwi"lounge".'Hlala phansi uthole okuphuzwayo.Bathi,"whiskey"ngithi angiphuzi.Ngibezwe bethi,"Wo hho!Bangithelele u"cold drink".Ngizame ukuphuza mashinyane ngijahe isikhathi sokuhamba.

Losisi omuhle avule I"dvd player".Ivele idlale ifilimu ye"pornography".Kuyadliwana lapha bayi"group"bayashintshana.Ngithi ngisamangazwe ilokho labosisi abanye bavele bahlale ngapha nangapha kwami,bangivule uziphu webhulukwe.Ngithi ngiyasusa izandla zabo vele bathi,'Awusayi ndawo'.Ngizame ukusukuma ngime bangibambe ngenkani bangihlalise phansi.Ngikhiphe amandla ami obudoda ngizama ukubalwisa.'Hheyi uzama ukwenzani?'kubuza lona obekade eshayela esengikhombe ngesibhamu ebusweni.Ngethuke ngimbheke ngithambe.'Anisho nifunani kanti kimi?'Bahleke olokubhuqa.'Hlala phansi ulalele umthetho.'Kuphendula ongikhombe ngesibhamu.Kungicacele ukuthi ngibanjwa inkunzi-ke la.Amantombazane pho!

Ubuye umqondo ukthi kambe abantu besifazane uma bekukhombe ngesikhali bakubulala ngemmpela ngoba becabanga ukuthi uzbehlula ngamandla.Nami ngithi gozololo.Sekufanele ngnicabange amaqhinga oku[huma lapha,noma ngethembele emithandazweni.

Bangikhumule ibhulukwe ne anda ngokukhulu ukushesha.Losisi omuhle impela angicumbaze amasende sakuwapitshiza."Uyangilimaza!"Ngizikhalela sebepitshiza ubudoda bami.Maye !Abuhlungu yini amasende!"Fuseki!."Ngfifokofiswa ilona omunye wesithathu."Uke wazama ukuhlakanipha uzokunya msunu kamama wakho."Kusho lona ophethe isibhamu.

"Sifuna usibhebhe sonke." kusho lona owesibili omuhle kakhulu.Impela madoda ingquza ngiyayithanda imnandi.Kodwa uma seyiza ngaloluhlobo ngizwe nginokuthuthumela."Uyezwa?"Ngikhahlwa ilona ophethe isibhamu."Ngiyezwa bosisi...kuphela ngicela ningangibulali..." "Masende kayihlo konje nina nithi uma nisidlwengula nisibulale?Uzoke uzwe ukudlwengulwa amantombazaBasho lapho baqhumise olukhulu uhleko lolu.

Bakhumule ngokushesha babenqunu.Bakhiwe kahle labosisi,kodwa umpipi uvele ubhocobale.Ngeke uwuphoqe phela uma ungavuki wethukile.Bathi ukuwudlalidlalisa ungavuki."Ayiqhanyelwa lenja.Mhlawumbe imbune nje lena ayisabhebhi nakubhebha.Ayisalazi igolo."Basho bawapetule bonke kuvele leyandawana ebomvana.Lutho ukuvuka umthondo wethukile."Uzosibhebha masende akho."

Bathathe omunye umuthi engingawazi omhlophe.Bawuhlikihle emthondweni.Angiyazi leyanto.Iyashoshozela.Uvele usukume ngiwuzwe uthi gqi!gqi!gqi!Uye uqine ube ugodo kube sengathi usunennsimbi ngaphakathi."Ngicela sisebenzise amakhondomu."Ngizincengela sengibona ukuthi nokufa ngingahle ngikutape lana.
"Sicela bhuti wabantu ungazosidakelwa lana.Nina uma nidlwengula niye nisebenzise amakhondomu yini?Ungazixabanisi nathi.Umthondo sifuna ukuwuzwa ungena ngekhinqi engquza kushise kamnandi noma ususichamela."Kube khona into engibona beyifutha ezingquza zabo eyisi'pray.'Angazi noma eyokuthambisa noma eyokubaqhanyelisa nakhu phela asikaze sidlalisane.Kodwa ngibabonile bese bevele beqhanyelwe bebuka i'movie ye sex'esadlala namanje.
This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.