pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.pep.zone

Ayi khona!

Bengicabanga ukuthi ayikho lento kukhohliswa abantu noma I'fiction'.Ngisho lendaba yezindaba zokubhebhana.Nami ngingene kule'site'ngihehwa imikhuba engiyifunda lapha.Maye iyaqhanyelisa yini pho!Ingquza ivele ibemanzi te,kulume umsunu,iphenti libe nesikofu.Kuze kuncede wona umunwe sengizichamisa.Wo ayikhona!Ngeke!

Niyangazi nonke.Abakade baqala kulesite bayangazi.Phela imina USisovulayo.Ngisho ingquza phela.Ayikhona ngiyazithandela phela umthondo.Kahle kahle ubani ongawuthandiyo?Imnandi phela lento eniyiphetheyo bantu besilisa.Ngike ngizibuze ukuthi niyazi ngempela ukuthi ibaluleke kanjani lemipipi yenu kuthina.Ukuthi ngabe niyabazi yini ubumnandi enisilethela bona ngomthondo uma senisibhebha.

Ngaxhumana nalombhemu kuyo lesite yezindabazokubhebhana.Ngangithi umdlalo naye uyadlala.Sasilokhu sishiyelana imiyalezo siphendulana ngama inbox.Uyazi into uma iyiqiniso uvele uyizwe egazini.Ama'instinct'akho avele akutshele ukuthi ngizodliwa la.Niyazi ke bosistaz uma umuntu ezokuhlaba kuvele kuswakame ingquza uma nixoxa.Lona okungezukwenzeka lutho kuvele kuzibandele nje noma yena efisa nawe mhlawumbe ubufisa kodwa ingquza iya 'reporta'

'Ngicela ungishiyela icellphone number yakho nami ngizakunika eyami ukuze sixoxe over the line.'Iwona magama engawathola kuMthondomkhulu lawo.Ngokukhulu ukumethemba ngimnike.Angazi nokuthi isibindi esingaka siqhamukaphi!Phela nginakho ukwenqena.Sengike ngezwa kaningi abantu begilwa imikhuba ko'facebook'bezitshela ukuthi sebeqondene no'Mr Right'abanothando nabazoshintsha yonke impilo yabo.Labo 'Mr Right'basuke bengayiphathi nokuthi bafuna ukubakhwela,kungama'gentlemen'akhuluma ngothando nje kuphela.Qambe uyezwa usisi wabantu bamdlwengule bambulala noma ubulawe wacwiywa umsunu,ulimi,amabele kwayokwenziwa umuthi wokuceba."Mh shame Nkosiyami!"

"Ah my baby ngingakulanda nginayo indawo e'grand'la kumina."Asho angifonele ngalesosikhathi uMthondomkhulu."Anginaproblem baba!Ngizakukunika idirection lapho ozongithola khona."Ngisho ngimlayele uMthondomkhulu.Into angichaza ngayo uMthondomkhulu nengenza ngimethembe ukuthi sikhuluma ulimi oluqondile efonini.Kucaca bha ukuthi sifuna ukubhebhana.Akufani nalapho umuntu ekweshela athi uyakuthanda azicwecwe nangokukhuluma kanti ufuna ukukubhebha nje akushiye uma esekuhlabile ayodla abanye."Ngilinda ke Sisovulayo ngiyeza."Sekusho uMthondomkhulu."Ok Mthondo..."Leligama likaMthondo ngithi uma ngilibiza ngizwa kuthi fu umswakamo engquza ukuqhanyelwa.

"Oh uhlala khona lapha baba!"Ngisho sengingaphakathi endlini kaMthondomkhulu."Ngibize ngaye uMthondomkhulu Sisovulayo."Ngiphinde ngiyizwe ingquza imfoma uma imikhuba siyikhuluma bukhoma noMthondomkhulu."Ayi kodwa bakwethu ukhona umuntu oke aqhanyelwe indoda engakamthinti nakumthinta."Ngizibuza mina."Ingabe mkhulu ngempela yini lowomthondo?"Ngibuza uMthondomkhulu."Zizwele wena Sisovulayo."Asho angibambe isandla asibeke ebhulukweni.Kuthi angiquleke ngizwa ugodo olungaka!Ngithi ukukala ukuthi zona isandla singahlangana yini uma ngiwubamba.Ayikhona!Ngibone ukuthi angeke.Lapho amanzi egolo ngiwezwe ethi mfo!esemfomela ephentini ukuqhanyelwa.

Ngisizwe isandla sikaMthondomkhulu singigijima emathangeni."Mh!"Ngiqumela phansi.Nami ngiwuthi nkamfu umthondo usengaphakathi ebhulukweni.Angidlalise kamnandi emathangeni uMthondo enyuke phakathi nawo kube sengathi ngiyawavala kodwa konke lokhu kuzenzakalele."Aaaah...!"Ngimuzwe enyukela ephentini."Ooooh...Mthondo...Aaaah!!!"Ekitaza umsunu ephentini eselimanzi amanzi egolo.

Alehlise iphenti nami ngilishove ngemilenze.Lapho inhliiyo yami isilobizela ukuwubona ngamehlo lomthondo ongaka.Ngizithole uziphu sengiwuvulile.Ngilukhiphe e andeni uholokoqo.Ikhinqi liyamanyazela lingakanani!Ingathi iwisa.Awu ngiwuxhume emlonyeni ngincele kupaqake izihlathi."Mmmh...Ooooh!"Kububula uMthondomkhulu.Ngizwe umsunu uthi fuqu!fuqu!uma ngincela umthondo.Lapho sengifile ukuqhanyelwa sengifisa nje umthondo egolo.Naye umthondo angifake iminwe emibili engquza angidlokodle ngayo kamnandi ilokhu iphuma ishelela amanzi egolo.Uyazi kubamnandi uma ngishaya indlwabu ngingedwa kodwa iminwe yendoda uma ikwazi ukudlalisa umsunu nengquza kubamnandi ngokwedlulele."Ooooh...mmmh...Ooooh...mmmh!"Siquma ngokushintshana.Lapho uMthondo useyifake iminwe phakathi egolo isithupha udlalisa ngaso umsunu.Ngibone ukuthi ngiyachama lana ngingakabhejwa.

Ngiwuyeke umthondo sekubuhlungu imihlathi noMthondomkhulu esequmela phezulu.Siyekane ngiwubone umthondo uthi mpiki!mpiki!Usuqhanyelwe kakhulu.Okusho ukuthi ubezodubula emlonyeni.Nakhu nami besengizwa ukuthi kuyonakala ngiyachama lapha.Ngeminwe nje.Sibambane kube izibhodongo simile sesiqabulana."Ayi mina ngiphelile ukuqhanyelwa.Ngibhebhe Mthondo."Ngizicelela uMthondo angibhebhe.Avele angakhulumi angenyuse I'short awubeke umthondo phakathi kwamathanga.Ushise kamnandi nakhu nephenti angisalifakile.Angiqabule esehefuzelela phezulu.Ngiwuzwe umthondo udlula emalebeni ushise kamnandi."Aaaaah wema...Mthondo!!!Ngimbuke emehlweni anokuganga phakathi.Sifendane kambalwa sigqokile kube mnandi.

Avele awukhiphe kusemnandi umthondo."Awu kodwa Mthondo", ngikhononda.Angasho lutho angikhumule naye akhumule ibhulukwe net-shirt.Sibe nqunu.Manje ingathi sekunyakaza ngisho amalebe ukuqhanyelwa.Angibeke embhedeni angisantuzise ingquza ngiyithi qheke."Ngelakho igolo Mthondo!"Sengiwulobizela okokufa umthondo.Ngimbone eguqa.Awu angingenele ngolimi engquza.Alugoqoze phakathi ngithi,"Oooooyi...!"Ancele amalebe ngezindebe ngithi,"Aaaaah...haaaa!!!"Amunce umsunu nginswininize kakhulu ngithi,"Wiiiiii...hihihi!!!"Ngichame vele sengifike ku'no return'

Asukume agibele phezu kwami.Mina ngisenamahlonyana okuthi ngichamele indoda emlonyeni.Futhi besekungasekho ukwenzenjani ubengincela uMthondo nami sengiku'no return'Avele angawesuli nakuwesula amanzi egolo uMthondo angiqabule sincelane emanzi enjalo.Ngiwezwe kahle amanzi egolo ukuthi kanti I'taste' yawo a'salty'Uyadlala udlala ukubhebhana indoda ikufunza amanzi egolo lakho kodwa ungaze ungawancela ngisho ushaya indlwabu.

Awufake umthondo engquza.Uyashisa wona kodwa ungabe usabamnandi njengasekuqaleni ngingakachami.Abhebhe ngizwe ubuxhafuxhafu begolo elimanzi."Ngicela ukwesula."Nami sengibona ukuthi angeke asabuzwa ubumnandi bengquza yami uma isixhafuza kanje izishelelela nje.Avele anganginaki.Awukhiphe phakathi awubambe ngesandla ikhinqi qlibeke emsunwini.Awuhlikize elidlalisa ngawo."Nhhhhiiii!!!"Ngikhale ukuqhanyelwa kubuye kakhulu.Awuhlohle phakathi ngikuzwe kahleke ukushisa okumnandi komthondo.Laphoke sivele sifendane sibhebhane 'straight'."Wuu...aaah...wuuu...oooh!!!"Sibhebhana.

Athathe imilenze yami ayigaxe emahlombe akhe angiguduze amakhona engquza ngomthondo.Lapho sengiyahayiza angisalawuleki ubumnandi pepipi.Nami sengithe ukuphakamisa ikhanda sobabili sesibuka endaweni eyodwa ukuphuma nokungena komthondo egolo.Akusemnandi wema!Afende asheshise umthondo."Awu ungibhebha kamnandi Mthondo...Yeeee....!!!Ngifike ku'no return'."Umnandi Sisovulayo...umnaaaaa...!!!"Asho ngelokukhala.Nami ngimvulele yonke ingquza."Ooooohhh....!!!"Laphongikhala ngichama naye ngimuzwe ebhonga okwenkunzi.Afende mashinya akhale bese ethi ne esibunjini awushaye wonke umthondo egolo.Sibambane kube izibhodOngo sesimemeza.Ngizwe kuthi fu ukushisa kwesidoda phakathi emajukujukwini egolo.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.