pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.pep.zone

Rape 2

Awu bawapetule amagolo bawafaze ngale"spray".Bahlikihle imisunu kanyekanye.'Yuuu!!!'Bekhala kanye kanye.Kube sengathi ngibuka ifilimu.Yebo khona bengikade ngiyibuka le"dvd" ye"pornography"kodwa manje sekuyenzeka.Kwenzeka okwangempela ngikubuka ngamehlo.

Ngiqhanyelwe ngempela nami bo.Lento yabo eshoshozelayo ilokhu iwuqinise njalo umthondo.Sengizwela ngisho ubuhlungu bokuqina komthondo.Angikaze ngiqhanyelwe kanje.Lokhu kunomkhuba phakathi.Nawo uyashoshozela sengathi ngingawenwaya.Kodwa ukubhebha lezizifebe ngingenakhondomu kungishayise uvalo.'Ikhondomu bosisi ngiyanicela.'Ngizincengela.'Uyobhebha unyoko ngekhondomu.Sifuna umthondo la inyama enyameni.'Basho bawubambe bonke umthondo bawuxhume emlonyeni bashintshane ngawo.

'Owu!Owu!'Ngibubula beshintshana ngami bencela umthondo.'Awu kodwa uthi akusiwo ama" satanist"lana.Hleze angibulale nje noma ancele igazi lami khona lapha emthondweni ngisaphila.Lungithi heqe uvalo!Ngishaye umthandazo omncane engangiwuzwa kugogo uma sesizolala othi"Nkosi ngilonde.

'Mmmh!'Ngibubula phakathi nomthandazo bengincela labosisi.Ngingabe ngisazi ukuthi kumele ngi"concetrate"kuphi.Kumthandazo noma kulokhukuncelwa okunzima kangaka.Phela baze bapaqake izihlathi labosisi uma bengincela.Bancela kube sengathi isidoda bafuna ukusilanda le emasendeni siyophuma ngembobo yomthondo.Impela angikaze ngibone abantu besifazane aba"wild" kanjena.

Ayike manje into eyenzeka lapha endlini ayichazeki.Kwabona bebodwa bayadlokodlana ngeminwe ezingquza bakitazana nemisunu.'Ooooh...aaaaah!'Beshintshana ngokukhala nami ngibubula ngapha.'Mmmmmh!'Nakuba bengincela kamnandi ekhinqini kodwa umthondo usubuhlungu ukuncelwa.'Ayi iwuphethe bosistaz lenja umthondo esesiyivusele wona ubhocobele.'Kusho lona obekade eshayela.'Ubuwesaba yini baba?'Basho bahleke kanyekany ngingakaphenduli.'Siyawufuna lomthondo wakho.Sizakukudlwengula uzosibhebha uyoze uyekwe yithina uma sesiwudelile lomthondo wakho.

Asuke lona obengakakhulumi angixamalaze ngamathanga abanye bawubambe umthondo bamqondisele.Ehle ungene ushelela engquza uye uthi bushe wonke phakathi.Kungifende okwesifebe uyezwa madoda.Kufende umthondo uthi nyi!nyi!nyi!egolo.'Nhhiiiii...!!!'Kunswininiza kunginkonkoshela.Ngibone ukuthi sekuyachanywa la.

Answininize ahline,'Oooh!'Awumboncule umthondo.'Come.' Sengibizwa ngomunye oseliqhekezile igolo ebheke phezulu.Awu nginikele khona.Ngiwubhuxeke.Alihlekeze impela igolo.Afende engibambile.'Fenda masende akho!'Ngikhakhabiswa ilona engingakambhebhi.Awu ngimfende losisi.Naye uyafenda ubufequ fequ.'Oyi...ooo...aaai!Mnandi umthondo walenja.Nice boy.'Kuhefuzela lo engimbhebhayo.'Faster!Fenda kakhulu wena!'Ngikhakhabiswa ilona engingakambhebhi.Nami ngikhuphule I"speed".Lona ebengikade ngimbhebha angithi ngci ezinqeni uma usuphakathi.'Yeee!...yeee!....awu wema!'Lapho angisasheshi khona ukufenda.'Faster!Faster!Faster!'Sekuduma indlu bememeza laba ababili.Omunye ungithe ngci ezinqeni.Umthondo ngiwujikijela emajukujukwini.Ngize ngizwe ikhinqi lishayisa phambili ekugcineni kwengquza.'Mmmh...aaa...!'Namisengiyaquma.Umzimba ngiwuzwa ungasekho kwi"control"yami.Uyahayiza ngaphansi kwami usekhala okungenamkhawulo.Ngibone. Izinyembezi"left and right"esekhamise wawuvula wonke umlomo.Lapha akukho nokuzibamba.Nami ngizwe sengibhongisa okwenkunzi.Ngisishaye phakathi emajukujukwini isidoda.Angibambe ngqi kubengathi ungephula izimbambo ekhala.'Awu nkosiyami saze sashisa kamnandi isidoda.Ayi umnandi mani!

'Usazongibhebha nami.'Sekusho lona ongakabhejwa.Ngithi ngisathi ngifuna ukumtshela ukuthi sengichamile nami athi'Woza.'Nami ngisamangazwe yilokho angidunusele laba abanye bawubambe umthondo bawuqondise embotsheni yegolo.Ngiwushaye phakathi.Ngifende ngikhathele nginjalo.Ngimangale ukuthi umthondo uyawa uma usuchamile,kodwa lona awuwi.Impela lento abangigcobe ngayo iyisimanga umthondo awuwi.

Ngiwushaye "corner to corner"ngenyuke nengquza njengoba engifulathele kube sengathi ngiya emdidini.Angikhalele ngenye indlela.'Iyabhebha lenja.'Bevumelana.'Ooh!...ooh!Nice boy!''Kukhala lona engimbhebhayo.'Lona ubedlula bonke esike sabadlwengula.'Basho bavumelane.'Kunganjani simgcine amalanga esibhebha!?'Lungithi heqe!uvalo.Ngithi ngisanake lokho ngizwe ingquza ibopha akhale isililo lona engimbhebhayo.'Ooooooh!!!... ngiyachama....!!!'

'Sekuyimi!'Sekusho lona engiqale ngaye ukumbhebha.Asho ahlale phezu kwami angifulathele.Umthondo ukhale phakathi engquza.Ayizungezise umthondo efenda.'Yuu!Yuu!Nice. Boy!'Lapho mina angisakwazi nakufenda ngikhathele ngiyimvithi.Nomthondo usubuhlungu!Kukhale ubuphaxaphaxa kunjalo bomthondo negolo.Uyangincoma losisi uthi ngimnandi.Usengibiza ngo 'nice boy.'Labanye bathi'Ifende inja sistaz!'Mina lapho sengifisa sengathi ngabe kuqhamuka amaphoyisa noma abantu bangikhulule.Ngiyabona ngizokufa nya igolo lana.Inkinga umthondo awehli usubuhlungu.'Ngifuna uchamele phakathi Boy .Nami ngifuna isidoda phakathi engquza.'Ngiwuzwe usugudla umsunu kule"position"Ulikitaze ikhinqi kulendawo engezansi.Ngiwujikijele phakathi ngiwuzwe uthinta enye indawo entofontofo sakuqina.Akhale okungalawuleki losisi.'Aaawu G spot!!!Eeeeeeeeeh....!!!'Nami ngizwe ngifike ku"no return"Ngiqumise okwebhubesi ngisishaye phakathi isidoda!

Ingidalele amazinyo abushelelezi lena ye G spot.Bonke sebefuna ukuthi bayizwe lendawo.Lona ebengimbhebha ulokhu ebalise njalo ethi ukhohlwa yiyo yonke into ubumnandi obulaphaya.'Awu ngixoleleni bosisi sengikhathele.Futhi sekubuhlungu.'Ngibancenga bangikhulule.'Usazosibhebha!Sifuna iG spot.'Bevumelana ngalelogama.'Uma nisidlwengula anisixoleli nivele nilihlikize igolo libuhlungu linjalo.Asinaxolo nathi.'Ngicele amanzi banginike.

Umthondo bawubambe manje bawuncele bonke beshintshana.Abanendaba nama"juices"aphuma ezingquza zabo asemthondweni.Abawesulile nokuwesula bancela kunjalo.Ngibone sebethatha loloyaketshezi olumhloshana akade bengihlikihla ngalo umthondo.Kulokhu balufake osungulweni lodokotela lokujova.'Nice boooy!'Asho engijova umthondo ngisalele ngibheke phezulu.Abanye bawubambe ngenkathi efaka usungulo.Kubebuhlungu bese kuba ndiki ndiki.Emva kwalokho umthondo uqine okwetshe uze ube buhlungu.

Impela angazi ukuthi lapho ngibabhebhe kangaki.Sengi"weak"umthondo kodwa uqine okwetshe.Bebelokhu bekhale nge g spot.Ukuchama bekungasaphumi lutho oluyisidoda.Namagolo ebesomile sebesebenzisa okokugcobisa ukuze izingquza zishelele.'Ayi bosistaz sekubuhlungu ingquza manje,isiyoze iphucuke.'Kusho losisi obukeka emuhle.'Nami ake angibhebhe okokugcina igolo seliyafutha.Kodwa maye imnandi lenja.Nice boy!'Owesithathu akhale ngokufutha kwengquza.'Sengiwudelile umthondo ma e.Igolo liyafutha.'Lona obethi angimbhebhe angifulathele.'Nali igolo.'Ngintengezele sengibuthaka kodwa umthondo uqinile.Ngiwubhuxeke.

Angazi ukuthi ngihambe kanjani endlini yabo.Kodwa ngiyakhumbula ngiwa ngisabhebha igolo.Ingathi ngiqulekele kulo.Engikukhumbulayo ilapho ngizwa ngishaya phansi nemoto yalabo sisi isuka ngesivinini sebengilahle ngaphandle.Ilapho engivuke ngantangazela ibhulukwe liqumbile umthondo ungehli ngiyobika udaba Lwami emaphoyiseni.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.