pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


izindabazokubhebhana.pep.zone

Inhliziyo Ebuhlungu

Madam Cele!Ave ngichazeka uma sengibizwa kanjalo.Phela ukuba u'madam'iphupho lanoma imuphi umuntu wesifazane.Ukufakwa i'ring'emunweni ubone ukuthi uyathandwa kuba sengathi usungene eZulwini.Waphothula konke okwasemhlabeni.Mina impela ngiwafaka agcwale iminwe.kubone wonke umuntu uk umshadikazi lona.Futhi ngifaka lana abizayo.ngize ngichaye izandla uma sengikhuluma ukuze kubonakale ukuthi u'Madam'loyo.

ngina '40 years' Ngiwuthisha e'High school'kulo idolobha lakithi.Ngihlala kuma 'suburbs'nomyeni wami.nakuba engahlali njalo ngoba naye uyafundisa.yena ufundisa kude le emazansi nolwandle. Izingane esinazo azihlali nathi.Zikuma 'tertiary

Siyangibulala isizungu njengoba umyeni wamiebuya ngama 'weekend'ahambe ekuseni ngoMsombuluko.Kuba ngcono uma ngisesikoleni ngisebenza.Kodwa ukuhlala ngedwa ngibuye ngikujabulele.Uma ngingafuni ukupheka ngiya 'driver'ngiziyele ema'restaurant'.Ngingalokhu ngicefezelwa ugodoludala lwendoda selufuna ukudla okuphekwe ekhaya.Vele impilo egagqilazani iyona engizwana nayo.Nakuba ngizikhumbula izingane zami kodwa ukushaywa umoya ikhona engikukhonzile.Baze basho nabangani bami bathi kazi njengoba uwu'mam'uyokhula nini uke uhlale nezingane zakho nomyeni wakho.Uyeke ukuthanda i'fast life'enenkululeko phakathi..Kodwa impendulo basuke benayo ngoba bayazi ukuthi yingani singahlali ndawonye.Ukuthi nje basuke bebona sengikhululeke kakhulu kubuye kube khona nabesilisa abake babone sigudlana nabo uma umyeni wami engekho.

"Konje ubani lomfana wakho ovamise ukumthuma Mam Dludla?"Ngibuza komunye u'mam'ongumngani wami."Oh usho lona olikhaladi?"Ngiphendule,"Ngisho yena."Athi ukuqhubeka nokuluma i'samdwich'ayidlayo.'U Peter.UPeter Johnnson."Angibuze uukuthi ngabe ngimbuzelani."Empeleni ngiye ngibone umthuma njalo.ngabe ukhuthele yini?"aphendule."Angimazi kahle kodwa ubukeka engavilaphi."Nami ngimchazele ukuthi ngimfunelani."Empeleni ngifuna umfana ozongenzela ingadi negceke.Ngiye ngimbone sengathi u 'neat'.Ngiyacabanga angangenzela into ekahle."

Ngempela kufike okomfana wabantu.Kungenzele umsebenzi ongubunono nami ngichazeke.phela ngiyazithanda izinto ezihlanzekile.ngithole nalapho sixoxa ukuthi lomfana ungumfana osweleyo.Unina akasenaye.Uhlala nodadewabo omdala endlini yomxhaso.nami ngishayeke ngaphakathi uma sengimkhokhela.ngibone incane lemali engimnika yona yosuku.Bese ngimcela ukuba afike njalo ntambama ukuze azongisiza.Nami sengenzela ukuba ngingabe sengimnika okuthe xaxa mahhala.

Sesijwayelene nomfana wami ongenzela ingadi.Engikuthanda kakhulu kuye ulinono.Futhi uyahlonipha.Sengihlala ngizincomela yena nje nakozakwethu uma ngisemsebenzini.Nakumyeni wami ngimkhuluma kahle ukuthi ungenzela kahle.Naye uma ebuyile ngempelasonto uye ancome ubuhle nokuhlotshiswa kwegceke.Kodwa esengikwenza engingamtshenile khona ukuthi umfana usebuya njalo esikoleni eze lapha ekhaya asebenze ngimphakele.Empeleni usedla lapha ekhaya ngoba ngisho nesikhafuthini sengike ngimenzele ukuz e angasokoli ngokwasekuseni.

Empeleni iyangichithisa isizungu nayi ingane.Lokhu kubhoreka ebengikuzwa ingekho ngizwa kuphelile.Kuthi noma kufika umyeni wami lawo malanga amabili angifice ngizizwa sengathi usuka izolo ekhaya kanti unezinsuku ezinhlanu engekho.

Namuhla kudlala iBafana Bafana.UPeter akabambeki namuhla.Ujahe ukuyobuka iBafana Bafana.Ngiyazi umabonakude awukho kubo.Uzoyobuka emizini yabantu.Nokho umdlalo uzoqala ngehora lesikhombisa.ngisho izindaba sezifundwe nganeno kwesikhathi."Hlala lapha ubuke nami ibhola.Ngizokuhambisa ekhaya."Avume noma ngibona ukuthi bese ezitshelile ukuthi uzolibuka kuphi ibhola.Engingakwazi ukuthi ngabe uyakuthokozela yini ukubuka nami ibhola engekho phakathi kwabangani bakhe.Kuphela nje athi "Yes Mam.


Ngimshiye e'lounge'ngiye kogeza e'bathroom'Ngibuye ngigqoke i.nightie'ne'gown'.'usazongihambisa nje Madam?" Kubuza uPeter."Oh yes boy."Ngiphendula.

Ngiphake i'lunch'evuthayo.Namuhla bengizizwe ngisemdlandleni wokupheka.Ahlale abhekane nnomabonakude,mina ngihlale komunye usofa obukisa ngecele.Ngizithelele i'cider'yena njengomfana wesikole ngimnikeze u '100%,ujusi wezithelo"Uyazi Peter angiboni kahle uma ngihleli lapha.ngifuna ukulibuka kahle ibhola i'tv'ngiyibona ngqo.
ngisho ngisuka ngiyohlala eduze kukaPeter

Namuhla idlale kangcono iBafana.Kuthi kusaphele imizuzu engamashumi amabili iliqulele phakathi.Sisukume npeter senziwa injabulo.Eyami injabulo ngiyayibona ukuthi seyihambisna nalokhu engikade ngikuphuza."Yeee|!"Ngigxuma ngigonofela umfana wesikole.Naye ngenjabulo angibambe.Sibambane siqinisane.Ngizwe imfudumalo yokushisa komzimba wengane yesikole.

Sihlale phansi kanyekanye.I'gown yami iye ithi qhephu iveze ithanga.Ngithi ukuyivala bese ngiphuthuma ingilazi yami ye'cider'.NoPeter aphuze ujusi wakhe.Iphinde iqhephuke i'gown'.kulokhu ngiyiyeke .vele noPeter lona ingane ungabe ulokhu ungibukani ngingu'mam'wesikole nokwenza omdala kunaye.Ngithi ukuqinisa ku'cider yami.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.