pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


kaimoplyta.pep.zone

prikolnos skazkos


Skruzdëlë

Vienà dienà skruzdëlë eidama pamatë asilà.
-Kà veiki, asile?
-O tau kas rûpi, sëdþiu ir nieko neveikiu!
-Eime drauge,- suðuko skruzdëlë ir nuliopsëjo á miðkà. Ëjo, ëjo ir priëjo ðuliná.
-Kas èia?
-Kà að þinau, tikriausiai ðulinys!
-Kaþin, ar jame yra vandens?
-Lendam á vidø ir paþiûrësim,- suðuko skruzdëlë ir álipo á já. Skruzdëlë þvalgosi ðulinyje ir sako:
-Ei, asile, þiûrëk - kaþkoks tunelis!
-Einam á já! Ir nuëjo, o ten ant lubø kabëjo spygliai, ir kai skruzdëlë uþlipo ant plytelës, kuri buvo mygtukas spygliams nukristi, tai dribo spygliai ant asilo su skruzdële ir prismeigë juos negyvai. Nuo to laiko asilai traiðko skruzdëles.

Moèiutës kieme

Að paperdþiau, ir visi gyvi organizmai nustipo, tai yra ðunys, katës, gyvatës ir mikrobai. Bet kai smarvë atslûgo, mikrobai pradëjo daugintis, tada buvo ðakës.


***

Kartà per ðv.Velykas vyrai susirinko niekinti grybà:
-Nors tave ir þmonës giria, bet esi netikæs, vyre.
Po penkiø savaièiø voverë iðgirdo beðnekant baravykà:
-Grybai, eisime á mûðá.
-Kà tu èia plepi, Bobausi?-klausia voveraitë.
-Neklausyk, bièiule mano.
Ir po keliø sekundþiø mûðis ávyko. Baravykas buvo sutraiðkytas, o kiti grybai palaidoti. Pasimokë grybai, kad kariauti nereikia.Kempiniø pasaulis

Vienà dienà kempiniø pasaulio valdovas sukvietë visas pasaulio kempines.
-Chai!
-Laba diena , karaliau!
-Pilieèiai, að kreipiuosi á jus dël tokio reikalo.Ðiuo metu mes ðlapios.
-Jop.
-Ar jûs norite likti ðlapiomis?
-Jop.
-Tai mes rytoj prijungsim vandená.
Ir prijungë vandená, ir kempinës laimingai gyveno.


Blusa ir ðunytis Kieða

Vienà graþø rytà ðuniukas Kieða atsikëlë su baisiu nieþuliu. Vargðas Kieða visas netvërë savam kailyje! Blusa susikvietë visos apylinkës blusas, kad jos uþpultø vargðelá Kieðà. Apgailestavo, kad rudená uþmuðë blusos vyrà. O dabar blusa jam kerðija. Ivanovas, Kieðos ðeimininkas, visai nepriþiûri ðunelio, o kà ðunelis iðmano apie mirtá. Bet dabar jis supras, nes pats galvoja, kad greitai mirs nuo blusø.
Blusa patenkinta sëdëjo ir þiûrëjo savo mëgstamà serialà "Vargðë turtuolë". Kieða suðuko:
-Að jus paskandinsiu!
-Nebûk toks tikras, -atsakë blusa.
-Nebûk, nebûk - jûs jau mane uþknisote.
-Vaje, atsiminë miræs paplepëti, kaip sako lietuviai.
-Ið kur þinai, tu ne lietuvë, tu blusa ið Blusyjos kaimelio. Kadangi að ðuo aviganis ir gyvenu pas lietuvá, að ir esu lietuvis, todël turiu teisæ iðvaryti taveið savo valdø.
-Na gerai, bet tada perleisk mus Ivanovui!
-Gerai.
Taip blusa su Kieða ir susitarë. Dabar blusos giminë kamavo Ivanovà, o ðuniukas laimingas griauþë kaulà.Þuvys

Vienà kartà gyveno viename akvariume trys þuvys: Domas, Andrius ir Ieva. Domas bûdavo labai ákyrus, jis manydavo, kad yra akvariumo valdovas ir visus muðdavo. Andrius buvo labai draugiðkas, viskuo dalindavosi ir nieko negailëjo. O Ieva buvo auksinë þuvelë, ji beveik su niekuo nesikalbëdavo, nes jai niekas ið akvariumo nepatiko.
Bet jie visi gyveno laimingai, kol vienà dienà á namus neatëjo katinas. Jis visas þuvis skriaudë ir kankino, kol þuvims ágriso toks katino elgesys, ir jos sugalvojo planà, kaip atsikratyti katino visiems laikams.
Jos viena kitai ir sako:
-Man jau atsibodo, tas katinas mano, kad yra viso pasaulio valdovas, jeigu jis bûtø þuvis, að já tuoj pat sumuðèiau!!!
-Mums reikia kokio nors plano,- sako Ieva.
-Ir gero,- pridûrë Andrius.
Taigi þuvys iki ryto sugalvojo planà ir pradëjo já vykdyti. Jos prisikvietë á namus daugybæ peliø ir papraðë pagalbos. Pelës sutiko. Po visà kambará iðsilakstë ir laukë katino.Kai katinas áþengë pro duris, visos pelës puolë ant jo ir pradëjo kovà. Katinas neiðlaikë, paspruko ið namø ir daugiau nesugráþo. Þuvys surengë didelæ ðventæ ir sako pelëms:
-Matot, jeigu jis su mumis bûtø gerai elgæsis, tai mes nebûtumëm sukûræ tokio þiauraus plano.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.