pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


kankykla2.pep.zone

-= Anekdotai =-

Eina girtuoklis namo miðkeliu. Jau naktis, tamsu, beveik nieko nematyti. Eidamas girtuoklis suklumpa ir trenkiasi galva á medá. Sumurma:
- Atleiskite, atsipraðau, netyèia uþkliuvau...
Paskui ðiaip taip atsikelia, eina toliau. Aiðku, vël trenkiasi á medá:
- Oi, atleiskit... Netyèia... Eina toliau... Dar medis, kitas medis, vël medis. Girtuoklis klupinëja, atsipraðinëja... Galø gale sustoja ir taria:
- Gal geriau palauksiu, kol jûs visi praeisite...

Na standartinë situacija, ateina vyras pas meiluþæ. Staiga skambutis á duris.
- Vyras! - suðunka moteris. - Ðok pro langà.
Na tas iðsoka, lauke ðalta lijundra, þiûri gupelë bëgikø bëga, na tas irgi prisijungia.
- O jûs visada nuogas bëgiojate? - klausia vienas.
- Taip visada.
- Ir su prezervatyvu?
- Tik kai lyja!

Atbëga maþasis Vovaèka pas mamà. Mama uþsiëmus, tvarkosi, laukia sveèiø.
Vova:
- Mama mama!!! Nori eilëraðtukà pasakysiu?
Mama:
- Vovaèka palauk, tuoj sveèiai ateis prie jø galësi pasakyti.
Na po kiek laiko susirenka sveèiai, visi tvarkingai susëda, mama atneða këdæ, pastato ant jos Vova ir garsiai paskelbia, kad jos atþala dabar padeklamuos eilëraðtukà. Visi nutyla. O Vovaèka pradeda deklamuoti:
Moja mama vertaliot - vsem dajot a pape vot (parodo ðpygà)
Tëvas susinervija: - Sûnau kà èia ðneki kaip tu drásti taip kalbëti?????
Vova:
- Papa toþe vertaliot - Vsex jebiot a mame vot (parodo ðpygà)
Sesutë Lena:
- Vova Vova, raminkis! kaip tu èia prie sveèiø kalbi???
Vova:
- Lena toþe vertaliot - Kurit pjot i v rot beriot.
Tada auklëti bando bobutë, bet ir vël Vovaèka randa kà pasakyti:
- Baba toþe vertaliot - atjebalas smerti þdiot.
Neiðkentæs diedukas pradeda kaþkà veblenti. Vova:
- Died toþe vertaliot - Xuj vesyt a tolku vot (vël rodo ðpygà)
Na pagaliau Vova buvo nukeltas nuo këdës, nuvestas á kambará ir paguldytas lovon...
Vova:
- Vova toþe vertaliot - napizdel i spat idiot.

Chebrytë sëdi rûko, apie vakarykðèius áspûdþius ið tusofkës pasakojasi. Vienas sako að va tokià ir dar ðitokià blondinæ prikabinau.
Kitas irgi neatsilieka, atseit jis dar fainesnæ prikabino.
Treèias sako:
-Ale að kokià buvau prikabinæs, parsivedþiau á namus, pavakrieniavom prie þvakiø ðvieso, iðgërëm ðampano. Tada að jà nusivedþiau á kambará ir kad pradësim glamonëtis. Nu taip karðtai taip karðtai, pradëjau jà nurenginëti, uþsikëliau ant stalo, net nepamaèiau, kad ten kompo klaviatûra pasipainiojo...
-O tu ir kompà turi?
-O koks procas?
-O koks hardas
-O kiek RAM´o?
-???

Anglai uzsienieciai

Airis áeina á barà, uþsisako tris bokalus Gineso alaus ir atsisëdæs prie stalo, paeiliui geria ið kiekvieno bokalo. Pabaigæs, jis prie baro uþsisako dar tris bokalus. Baro savininkë jam ir sako, “Jei Jûs pirktumëte po vienà bokalà, alus bûtø ðaltesnis ir gaivesnis”. “Matote, ponia, að turiu du brolius, - atsako klientas. - Mes gyvename skirtinguose pasaulio kraðtuose, taèiau esame susitaræ, kad gersime bûtent taip, kad prisimintume ðaunias bendras praeities iðgertuves”. Nuo to laiko, airis nuolatos ateina á barà ir geria, uþsisakinëdamas po tris bokalus. Taèiau vienà kartà atëjæs, jis uþsisako tik du bokalus. Baro savininkë tai pastebi, ir suvokdama ðio ávykio reikðmæ, sako: “Nenorëèiau blaðkyti Jûsø gedulingos nuotaikos, taèiau, kadangi Jûs esat toks iðtikimas mûsø klientas, leiskite pareikðti Jums mano uþuojautà”. Vyriðkas paþiûri á jà nustebæ, po sako “O ne, tai visai ne dël gedulo, ponia. Tiesiog að meèiau gerti…”--------------------------------------------------------------------------------

Airija. Muðtynës prie aludës. Prie susipeðusiøjø prieina vyriðkis ir klausia:


- Atleiskit, ar èia privaèios muðtynës, ar gali dalyvauti visi?--------------------------------------------------------------------------------

Berimorai, kas pas mane batuose kliurksi? -Aviþinë koðë, sere. -Koðë? Kà ji ten daro?! -Kliurksi, sere.

--------------------------------------------------------------------------------

Per prerijas ðuoliuoja kaubojus ir pamato krûvà sidabro. Sustoja paimti ir pajunta prie smilkinio áremtà pistoletà. Kaþkieno balsas liepia: “Nori paimti sidabrà - palik tokià pat krûvà mëðlo!” Kaubojus sutinka. Toliau nujojæs pamato krûvà aukso. Vël tas pats reikalavimas. Dar kiek nujojæs pamato aukso, sidabro ir deimantø krûvà. Kaubojus nusprendþia: “Nagi pamëginsiu - gal pavyks.” Atsitupia, stengiasi, staiga girdi: “Dþonai, Dþonai, pabusk, tu apsiterðei!”

--------------------------------------------------------------------------------

Amerikietis atvyko á Londonà, pasisamdë gidà, vaikðto, apþiûrinëja architektûrà. Greit jam nusibosta: - Klausyk, bièiuli, kodël pas jus viskas taip smulku? Va, pavyzdþiui, ðitas pastatas Amerikoje bûtø deðimt kartø didesnis... - Savaime aiðku, sere. Èia psichiatrijos ligoninë.

--------------------------------------------------------------------------------

Ðkotija: -Dukrele, nelakstyk paskui kiekvienà sijonà..

--------------------------------------------------------------------------------

Kalbasi du anglai: - Kur eini? - Namo, - rankos mostu parodo kryptá. - Vadinasi, jûros link? - Kodël gi jûros link? - O èia visur jûros link. Sumauta sala!

--------------------------------------------------------------------------------

Sekmadienio popietë, turtingo Anglijos lordo dvaras. Seras sëdi fotelyje, skaito laikraðtá. Áeina tarnas. - Sere, gal bûtø galima ásipilti stiklinæ vandens ið grafino? Lordas, nepakeldamas akiø nuo laikraðèio: - Þinoma, Dþonai, praðom. Tarnas ásipila ir iðeina su stikline. Po kiek laiko gráþta: - Sere, gal bûtø galima ásipilti dar vienà stiklinæ vandens? - Þinoma, gali ásipilti. Tarnas vël ásipila ir iðeina. Po kiek laiko vël gráþta: - Sere, gal bûtø galima ásipilti dar vienà stiklinæ vandens? - Praðau. Tik Dþonai, kam tau tiek vandens? - Gaisras, sere.

--------------------------------------------------------------------------------

Vienas airis visà naktá praleido bare. Galø gale barmenas praneðë, kad baras uþsidaro. Tas airis atsistojo, norëdamas iðeiti, taèiau parpuolë ant þemës. Dar kartà pabandë atsistoti - vël tas pats. Jis nusprende iððliauþti á laukà, ákvëpti gryno oro - gal tai padëtø iðsiblaivyti. Lauke jis pabandë atsistoti ir vël pargriuvo. Tuomet sugalvojo nuðliauþti porà kvartalø link namø. Prie savo namø durø vël bandë stotis ir bël nuvirto. Iððliauþë ðiaip ne taip á miegamàjá. Prie lovos nesëkmingai stojosi ir neiðsilaikæs nuvirto á patalà. Kità rytà þmona já paþadino: - Tai vël vakar prisigërei? - Kodël tu taip galvoji? - nutaisæs nekaltà veidà, paklausë jis. - Skambino ið baro - tu gi jame palikai savo invalido veþimëlá.

--------------------------------------------------------------------------------

Mokytoja klasei: ´Taigi raðysime raðiná. Jame turi bûti ðiek tiek apie Anglijà, karalienæ, Dievà, seksà ir dar kokia nors paslaptis´. Po penkiø minuèiø vienas berniukas áteikia savo raðiná: ´O Dieve,- pagalvojo Anglijos karalienë. - Að nëðèia ir neþinau, nuo ko...´

Rusijoje tëvas su sûnumi nusipirko moskvièiø. Netrukus sugedo jo auðinimo sistema. Vyrai garaþe ëmësi taisyti. Tëvas paëmë instrukcijà “Moskvièiaus remontas” ir sako:


- Va, sûnau, nuo ðiol tai bus mûsø Biblija!


- Ne, tëti, nuo ðiol tai bus mûsø “Kamasutra”...


--------------------------------------------------------------------------------

Sankryþoje á merso pasturgalá atsitrenkia zaporoþietis, ið jo iðlipa mirtinai persigandæs seniokas, o ið prabangaus BMW, kuris sustojæs merso prieðakyje, iðlipa naujasis rusas ir sako numodamas ranka: “Raminkis, seni, að tà trantà mersà ið paskos tam ir tàsau, kad nekliudytø manojo bemvo...”--------------------------------------------------------------------------------

- Kodël Rusijos erelis dviem galvom?

- Tokia jau ðalis. Tenka dairytis á visas puses, kad kas nors ko nors nenukniauktø.--------------------------------------------------------------------------------

Rusijos valstybinis statistikos komitetas praneða, kad per praëjusá mënesá vidutiniðkai ðalyje benzino kaina sumaþëjo 0,7 procento. Litro tûris per tà patá laikotarpá sumaþëjo 1,2 procento.--------------------------------------------------------------------------------

Rusijoje juokaujama: “Pas mus pats maþiausias Europoje pajamø mokestis nuo paèiø maþiausiø pasaulyje pajamø...”


--------------------------------------------------------------------------------

Vaþiuoja naujasis rusas nauju dideliu “Mersedesu”, gyvenimu patenkintas, atsipalaidavæs. Sustoja prie ðviesoforo - ir tik “bumpt!” kaþkas jam ...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.