pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


karrex.pep.zone

ir dar anekdotu

Rusijoje tëvas su sûnumi nusipirko moskvièiø. Netrukus sugedo jo auðinimo sistema. Vyrai garaþe ëmësi taisyti. Tëvas paëmë instrukcijà “Moskvièiaus remontas” ir sako:


- Va, sûnau, nuo ðiol tai bus mûsø Biblija!


- Ne, tëti, nuo ðiol tai bus mûsø “Kamasutra”...


--------------------------------------------------------------------------------

Sankryþoje á merso pasturgalá atsitrenkia zaporoþietis, ið jo iðlipa mirtinai persigandæs seniokas, o ið prabangaus BMW, kuris sustojæs merso prieðakyje, iðlipa naujasis rusas ir sako numodamas ranka: “Raminkis, seni, að tà trantà mersà ið paskos tam ir tàsau, kad nekliudytø manojo bemvo...”--------------------------------------------------------------------------------

- Kodël Rusijos erelis dviem galvom?

- Tokia jau ðalis. Tenka dairytis á visas puses, kad kas nors ko nors nenukniauktø.--------------------------------------------------------------------------------

Rusijos valstybinis statistikos komitetas praneða, kad per praëjusá mënesá vidutiniðkai ðalyje benzino kaina sumaþëjo 0,7 procento. Litro tûris per tà patá laikotarpá sumaþëjo 1,2 procento.--------------------------------------------------------------------------------

Rusijoje juokaujama: “Pas mus pats maþiausias Europoje pajamø mokestis nuo paèiø maþiausiø pasaulyje pajamø...”


--------------------------------------------------------------------------------

Vaþiuoja naujasis rusas nauju dideliu “Mersedesu”, gyvenimu patenkintas, atsipalaidavæs. Sustoja prie ðviesoforo - ir tik “bumpt!” kaþkas jam ið uþpakalio. Iðpuola ið maðinos - o ten sukrioðusiame “Zaporoþietyje” sëdi maþiukas senukas. Naujasis rusas: "Nu, senas pyyyyyyyp, dabar man per visà likusá gyvenimà neiðsimokësi! Butà turi?" Senukas: "Turiu vieno kambario naujame rajone…". Naujasis: "Neuþteks. Sodà turi?", "Turiu maþà mediná namelá 11 kilø uþ miesto…", atsako senukas. "Neuþteks. Tai gal sûnø turi? Atidirbs man.". Senukas: "Turiu anûkà.". "Gerai, - sako naujasis rusas. - Kviesk èia." Senukas paskambina. Po keliø minuèiø pagirsta ûþimas, ant gatvës nusileidþia malûnsparnis, ið jo iðlipa vyrukas - kostiumëlis Versache, ant pirðto deimantai - prieina prie senuko ir sako: "Tai kà, seneli, vël kaþkoks gaidys á tave uþpakaliu atsitrenkë?"

--------------------------------------------------------------------------------

“Naujojo ruso” dukrelë gráþta namo ið licëjaus, kur namø darbø uþdavë paraðyti pasakojimà apie neturtingà ðeimà. Ji pradeda taip: “Gyveno kartà neturtinga ðeima, mama ir tëtis buvo labai neturtingi, jø ðoferis buvo dar neturtingesnis, sodininkas buvo labai neturtingas, o jø tarnaitë buvo visiðkai neturtinga…”--------------------------------------------------------------------------------

Vienas “naujasis rusas” kitam pasakoja: - Klausyk brolyti, að vesti sugalvojau.. - Nu ir kà? - Nu nusivedþiau nuotakà á kabakà, ten pasirodþiau ið paèios geriausios pusës: kabareto mergaites iðtryniau raudonàja ikra, priverèiau saksofonistà iðgerti litrà “Napoleono” tiesiog ið saksofono, o galiausiai “makarovu” sudauþiau visus veidrodþius. - Nu ir kà jinai? - Þinai, atsisakë tekëti…- Nu jo??? O koks motyvas?--------------------------------------------------------------------------------

Nusprendë “naujasis rusas” atiduoti sûnø á superelitinæ mokyklà. Ateina jis á tà mokyklà pas direktoriø, o ðis ir sako: “Þinote, kad galëtume nustatyti jûsø sûnaus þiniø lygá ir paruoðti jam individualø mokymo planà, turiu jûsø sûnui uþduoti keletà klausimø”. ”Nu gerai”, sako “naujasis rusas”. Taigi, direktorius ir klausia: “ Na, berniuk, kaip tavo vardas”. O tas, “Neþinau…” Direktorius: “O kiek tau metø?”. Vaikas: “Neþinau”… Direktorius: “O kas bûsi uþaugæs?” Vaikas: “Neþinau…” Direktorius ir sako: “Nu þinote, nors ir labai jus gerbiu, taèiau negaliu priimti jûsø sûnaus á mûsø mokyklà”. Naujasis rusas ir sako: “O gal mes rytoj dar kartà ateisime?” Direktorius leido. Kità dienà direktorius vël klausia: “Tai kaip tavo vardas?”. “Vasia”. “O kiek tau metø?” “Aðtuoni”. “O kuo bûsi kai uþaugsi?” “Kosmonautu”. “Kuo kuo?”. “Vasia…”--------------------------------------------------------------------------------

Vaþiuoja naujasis rusas mersedesu, já sustabdo policininkas: “Jûsø dokumentai” Na, paduoda jis dokumentus, o policininkas ir sako nustebæs: “Bet juk èia boingo vairavimo teisës???” “Kà að þinau, kokios buvo, tokias ir nusipirkau…”--------------------------------------------------------------------------------

Naujasis rusas sëdi restorane. Prie jo pribëga metrdotelis: - Jûs nuðovëte mûsø oficiantà! - Gerai, áraðykite já á mano sàskaità.--------------------------------------------------------------------------------

Naujasis rusas giriasi merginoms: “Be manæs niekas nesusitvarko. Va, atvaþiavau pas skolininkà, mostelëjau chebrai - ir viskà sutvarkë. Buvau “razborkëse”, mostelëjau chebrai - ir viskas tvarkoj…” Merginos jam: “Tai kad pas jus laba jau banditiðkas gyvenimo bûdas. O kultûra ar nors kartais pasidomite?” Nu, paëmë naujasis rusas tuos þodþius á ðirdá, ir vakare nuvaþiavo á teatrà. Kità dienà pasakoja: “Nuvaþiavau á teatrà, pavadinimo nepamenu. Ten vienas vaikinukas savo bobos pusæ valandos niekaip pasmaugti negalëjo. Tai að mostelëjau chebrai…”--------------------------------------------------------------------------------

Vienas naujasis rusas rodo kitam savo naujà namà. Uþeina á vonià. Kitas:

- O kodël plytelës tokios maþos?

- Maþos, bet geros firmos.

- O kokios firmos?

- „Intel“.--------------------------------------------------------------------------------

Naujasis rusas, apsilankæs su draugais parduotuvëje, pasakoja þmonai, kaip jis këlësi liftu:

– Neásivaizduoji, kaip ten, viduje, viskas keista. Áeini á maþà stikliná namelá, paspaudi mygtukà ir – krakt,– virðutinis aukðtas nusileidþia prie tavæs.

--------------------------------------------------------------------------------

Trys broliai rusai sëda pietauti. Srëbteli po ðaukðtà kopûstienës. Tyli. Vyriausiasis:

- Nnntaaaip...

Vidurinysis:

- Taigi nepakenktø...

Jaunëlis:

- Kà gi, nubëgsiu ir atneðiu...--------------------------------------------------------------------------------

Kaip uþsienieèiui iðaiðkinti, kad 1 butelis baltos - normalu, 2 - daug, o 3 - maþai?


--------------------------------------------------------------------------------

Rusijoje uþsienietis galvoja: èia tvoros daromos ið lentø, o baldai - ið pjuvenø...

--------------------------------------------------------------------------------

Slavai visais laikais buvo laisvæ mylintys þmonës. Juos daþnai iðsivarydavo á nelaisvæ, bet ir ten jie nedirbdavo.

--------------------------------------------------------------------------------

Naujasis rusas automobiliu partrenkia pësèiàjá. Sustabdæs savo mersà iðlipa ir rëkia mëginanèiam atsistoti nukentëjusiajam: -Atsargiau, þioply! -O kà? Bene dabar vaþiuosit atbulas?!

--------------------------------------------------------------------------------

Simferopolyje á kupë ateina du keleiviai. Susipaþásta: - Að psichologas. - O að naujasis rusas. Klausyk, jei tu psichologas, atspëk mano mintis. Uþ kiekvienà atspëtà moku po 100 doleriø. - Að juk ne aiðkiaregys, að psichologas... - Tu kà, vyruti, nesupratai? Po 100 doleriø! Nagi susikaupk - apie kà að dabar galvoju? - Tu vaþiuoji ið Pietø. Tikriausiai galvoji, kaip liuksiðkai pailsëjai. - Teisingai, psichologe! Ðe tau 100 baksø. Spëk toliau! - Jei liuksiðkai pailsëjai, tai su graþia moterim. Tikriausiai apie jà galvoji. - Ðaunuolis! Imk dar ðimtà. Toliau! - Ir jauti, kaip nesinori namo... - Dar 100! - O jei nesinori, tai namie þmona... - Na, burtininkas! Ðe dar ðimtinæ! - Tu svarstai, gal jà uþplumpint? - Stop, vyre! Ðe tau tûkstantá baksø! - Kas atsitiko? Dingtelëjo mintis... - Vyruti, èia jau ne mintis. Èia idëja!

--------------------------------------------------------------------------------

Rusijoje yra trys bëdos - keliai, kvailiai ir kvailiai, rodantys kelià.

--------------------------------------------------------------------------------

Plikas naujasis rusas uþeina á kirpyklà. Prieina prie nuobodþiaujanèio kirpëjo ir baksteli á já pirðtu. -Duodu tûkstantá þaliø, jeigu padarysi man tokià ðukuosenà kaip tavo. Kirpëjas abejodamas þiûri á savo ðukuosenos atvaizdà veidrodyje, po to á blizganèià naujojo ruso plikæ, po to vël á veidrodá... Galø gale atsidûsta: -Ech, velniai ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.