pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


klarkas.pep.zone

...Viskas apie GTA:san

Pasiskaityk...

..Valgymas..

Visi, kas bent kiek domisi Grand Theft Auto: San Andreas, þino, jog pagrindis veikëjas Si Dþei (C.J.) dabar turës valgyti. Bet kà tai reiðkia? Kaip tai veikia? Atrodo, jog tai paprastutë idëja, taèiau GTA tampant vis sudëtingesniu þaidimu, maistas turi tapti tuo dalyku, kurá þaidëjas privalo kontroliuoti. Visgi, kai pradedi galvoti apie visas tas bëdas, kurios iðkils, kai tai reikia ádiegti á þaidimà…programuotojams pradeda skaudëti galvas. STIPRIAI.
Kai Si Dþei alkanas, gausite þinutæ ir jeigu jis pakankamai greitai nepavalgys – jo energijos lygis pradës kristi.Jeigu Si Dþei pamirðta pavalgyti, jis pavargsta ir pradeda liesëti ir galø gale tampa sudþiûvusiu elgeta. Drabuþiai ant jo atrodys skirtingai – priklausomai nuo to, kokios fizinës formos jis bus tai yra: kuo liesesnis, tuo labiau nukaræ.
Nevalgæs Si Dþei bus silpnas ir negalës kilnoti dëþiø, jo greitis ir iðtvermë taps labai þema, todël dviraèiai, plaukiojimas ir bëgimas taps toks pat sunkus, kaip tiems, kas visà vasarà praleidþia prie kompiuterio. Hmmm...
Beje – muðtis jam irgi bus sunkoka, todël reikia valgyti. Daug ir skaniai.
Taigi, norëdami, kad Si Dþei iðliktø geros formos turësite já maitinti Reguliariai...

Bus daugiau...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.