pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


lashux.pep.zone

Jankunas isimins Sabo pamokas..

Jaunasis þalgirietis ásiminë Arvydo Sabonio pamokas
2005-01-10 11:14


Dovilë KAMARAUSKIENË, "Kauno diena"


20-metis kaunietis Paulius Jankûnas - viena didþiøjø Lietuvos krepðinio vilèiø.

Pasaulio jauniø viceèempionas 2003 metø rudená debiutavo Kauno “Þalgiryje”.

Praëjusá pavasará 203 cm ûgio puolëjas tapo Lietuvos krepðinio lygos èempionu, o vasarà apdovanojimø kolekcijà papildë Europos jaunimo èempionato bronzos medaliu ir buvo vienas geriausiø ðalies rinktinës þaidëjø.

P.Jankûno debiutà Eurolygoje 2003 metø rudená puikiai ávertino krepðinio specialistai. Po pirmojo maèo su Atënø “Panathinaikos” tuomet apie 19-metá talentà buvæs “Þalgirio” gynëjas Algirdas Linkevièius sakë: “Tai - dràsus, nebijantis autoritetø krepðininkas, jis gerai ginasi”.

“Kauno dienoje” - interviu su P.Jankûnu.

Pelnë treneriø pasitikëjimà


- “Þalgiryje” prieð keletà metø vienas po kito þaidë jauni ir perspektyvûs puolëjai Martynas Andriukaitis, Tadas Klimavièius, taèiau abu jie jau po pirmojo sezono buvo atiduoti kitoms komandoms. Jums pavyko iðvengti jø likimo. Kas padëjo ásitvirtinti “Þalgiryje”?

- Turbût man pasisekë. Na, galbût neblogai uþsirekomendavau pirmàjá sezonà, treneriai nenusivylë manimi. Tikriausiai jie tikisi, kad galiu bûti naudingas komandai, todël likau “Þalgiryje”.

- Ar jauèiatës tvirtu komandos þaidëju?

- Kaip èia pasakius? Vienà dienà jauèiuosi tvirèiau, kità - ne taip, bet visada stengiuosi bûti naudingas ir per rungtynes bei treniruotes atiduodu visas jëgas.

- Jums, sulaukus tik 20 metø, krepðinis jau davë palyginti nemaþai?

- Galima taip sakyti. Apkeliavau beveik visà Europà, daug pamaèiau ir patyriau. Gal ne uþ visus, bet uþ kai kuriuos savo bendraamþius jau daugiau spëjau pamatyti. Be to, savo smulkioms iðlaidoms pats uþsidirbu pinigø, nereikia nuolat tëvø praðyti.

Paþintis su Saboniu - áspûdinga


- Ar prisimenate tà treniruotæ, kurioje pirmà kartà susidûrëte su Arvydu Saboniu?

- O, taip! Akys buvo didelës ir pilnos baimës. Sunku buvo priprasti prie tokio þmogaus. Maþas bûdamas á já lyg á Dievà per televizoriø þiûrëjau, o dabar teko su juo treniruotis ir prieð já þaisti. Sunku ið pradþiø buvo. Ir pirmose rungtynëse nelabai jaukiai jauèiausi, bet greitai apsipratau. Juk kiekviena Arvydo pastaba, net ir pakeltu balsu pasakyta, buvo teisinga ir naudinga. Jis ir ðaukdamas nori tik gero komandai.

- Pats Sabonis po pirmosios paþinties sakë, kad esate dar nesugadintas vaikas, stebëjosi, kad á já kreipiatës “Jûs”.

- Ið tiesø að á Arvydà ið pradþiø kreipdavausi “Jûs”, bet kai jis pasakë kreiptis paprasèiau, pradëjau vadinti “tu”.

- Kai kurie specialistai atkreipë dëmesá, kad praëjusá sezonà, þaisdamas kartu su Saboniu, Jûs bûdavote itin naudingas ir lengvai rasdavote bendrà kalbà aikðtelëje.

- Ið tiesø su juo þaisti yra daug lengviau ir maloniau. Mane dengiantis þmogus visada eidavo padëti savo komandos draugui dengti Saboná, að tuomet likdavau laisvas. O Arvydas, gavæs kamuolá, visada já atiduos paèiu tinkamiausiu metu. Gal dël to ir atrodë, kad að tuomet geriau þaidþiau. Juk Arvydas þaidë aukðèiausio lygio krepðiná ir man labai malonu, jeigu að galëdavau jam kuo nors padëti ar bûdamas ðalia netrukdyti. Praëjæs sezonas man davë labai daug, bûdamas ðalia Sabonio pamaèiau ir iðmokau daug reikalingø judesiø, kurie labai praverèia kovojant po krepðiu. Visada per treniruotes atidþiai stebëdavau, kà jis daro ir nuëjæs prie ðoninio krepðio stengdavausi tai pakartoti.

- Daugelio aukðto meistriðkumo krepðininkø svajonë bûtø paþaisti su Arvydu Saboniu vienoje komandoje. Taèiau tokia laimë nusiðypsojo tik nedaugeliui. Jûs - vienas ið tø laimingøjø.

- Man pasisekë, nes atsidûriau tinkamu laiku tinkamoje vietoje. Þaidimas su Saboniu visada bus vienas prasmingiausiø ir ásimintiniausiø mano karjeros puslapiø. Galësiu pasigirti, kad “þalias” bûdamas þaidþiau ðalia Arvydo Sabonio. Þaidimas su geriausiu pasaulio vidurio puolëju visà gyvenimà iðliks atmintyje.

Patiko þaisti su E.Kota


- O kaip sekasi bendrauti su kitais vyresniais “Þalgirio” þaidëjais, su amerikieèiais?

- Gerai. Nëra në vieno pasipûtusio, visi - normalûs þmonës, tarpusavyje visi bendraujame kaip lygûs su lygiais, neturime jokiø problemø. Jeigu bûtø bendravimo sunkumø, komanda nieko nelaimëtø. Juk komandos jëga - vienybëje, todël turime bûti tarsi vienas kumðtis. “Þalgiris” toks ir yra.

- Ar nepastebëjote, kad galbût amerikieèiai maþiau pasitiki jaunimu?

- Na, kol jie neásitikina, kad gali jiems padëti aikðtelëje, galbût ir maþiau pasitiki, nors to niekada nëra sakæ. Bet gerai suþaidus netgi pataria daugiau imtis iniciatyvos. Praëjusá sezonà man buvo labai lengva þaisti su Edu Kota. Jautëme neblogà tarpusavio ryðá, todël gavus ið jo kamuolá man telikdavo tik ámesti.

- Turbût nesuklysiu pasakiusi, kad geriausias Eurolygos rungtynes suþaidëte 2003 metø rudená prieð “Panathinaikos”, kai buvote pavadintas slaptu komandos ginklu ir padëjote iðkovoti “Þalgiriui” pergalæ?

- Tai buvo pirmosios mano rungtynës Eurolygoje. Daugeliui atrodo, kad jos buvo geriausios, nes buvau niekam neþinomas, jaunas þaidëjas, o iðëjæs á aikðtæ pelniau 12 taðkø. Taèiau buvo ir kitø gerø varþybø, kuriose buvau naudingas komandai, nors ir neámeèiau daug taðkø. Taèiau tikrai negalëèiau pasakyti, kad esu suþaidæs bent vienerias rungtynes labai gerai. Kai krepðininkas pradeda galvoti, kad jis labai geras, jam reikia baigti karjerà. Man iki tokio savæs vertinimo - dar labai toli.

Jausmø neparodo


- Ið paþiûros esate vienas ramiausiø “Þalgirio” þaidëjø, kurie retai veliasi á ginèus su teisëjais ar varþovais.

- Nemanau, kad esu visai ramus. Gal tik ið ðalies taip atrodo. Kaip ir dauguma þmoniø, ir nervinuosi, ir pykstu, ir iðgyvenu, tik stengiuosi to neparodyti.

- Taèiau po incidento su “Lietuvos ryto” puolëju Hariu Mujezinovièiumi iðlikote ramus, nors pavojingai griaudamas bosnis galëjo Jus ir rimtai suþeisti. Po ðio atvejo olimpinis èempionas Modestas Paulauskas stebëjosi Jûsø savitvarda ir teigë, kad uþ toká nesportiná elgesá jis nebûtø taip lengvai paleidæs varþovo.

- Kai pargriuvau ant nugaros, vienintelë mintis buvo atsistoti ne tik sveikam, bet ir gyvam. Pirmiausia pagalvojau, kad gavau sunkià traumà, todël apie kà nors kita jau nemàsèiau. O kai pakilau nuo þemës, dþiaugiausi, kad esu sveikas. Pirmà kartà susidûriau su tokiu neðvariu varþovo þaidimu. Manau, jeigu teisëjai netoleruotø tokio þaidimo, Mujezinovièius taip nesielgtø, nes per dvi minutes gautø penkias praþangas. Kiek þinau, tik “jugai” ir leidþia sau toká pavojingà þaidimà. Eurolygoje visi krepðininkai kovoja kietai, stumdosi, taèiau iki ðiol jokiø nesportiniø veiksmø patirti neteko.

Gyvenimas tapo aktyvesnis


- Ar labai pasikeitë Jûsø gyvenimo ritmas tapus “Þalgirio” þaidëju?

- Jis tapo aktyvesnis vien dël kelioniø, nes antradiená arba treèiadiená iðvykstu þaisti Eurolygos rungtyniø, o gráþtu penktadiená. Treniruojamës dukart per dienà. Tokiu pat grafiku pratybos vyko ir atstovaujant dubleriams, taèiau vis dëlto jauèiasi, kad dabar daugiau sportuoju. Jaunimo komandoje daugiau dëmesio skiriama individualiam meistriðkumui, o meistrø ekipoje - komandiniam þaidimui. Individualiu meistriðkumu jau turi rûpintis pats krepðininkas, todël ieðkau laisvesnës minutës, kad galëèiau vienas padirbëti, patobulinti koká nors judesá. Juk neámanoma, kad “Þalgirio” treneriai dar turëtø mokyti þaidëjus krepðinio abëcëlës.

- Ar prieð rungtynes jaudinatës?

- Kojos nedreba, bet vidinis jaudulys bûna, nes tuomet visos mintys sukasi apie bûsimà maèà. Bet kai tik pradedu apðilimà, viskas pasimirðta.

- Ar turite koká nors ritualà, prietarus prieð varþybas?

- Kaip ir daugelis, nesiskutu prieð rungtynes, nekerpu nagø. Be to, á treniruotæ ir rungtynes ið namø vaþiuoju skirtingais marðrutais. Toks savitas ritualas susiklostë savaime. Kartà pagavau save, kad á treniruotæ vaþiuoju vienu keliu, á varþybas - kitu. Taip ir elgiuosi visà laikà, net jeigu Sporto halëje prieð tai bûname pralaimëjæ.

Vasaras leidþia su kamuoliu


- Ar jau spëjote pajusti, kas tai yra populiarumo naðta?

- Ið pradþiø, kai tik atëjau á “Þalgirá” ir po rungtyniø su “Panathinaikos”, pastebëdavau þmoniø þvilgsnius ir jø kuþdëjimàsi. Bet greitai apsipratau su tuo ir dabar nekreipiu dëmesio. Ramiai galiu nueiti á parduotuvæ ar kavinæ, niekas uþ rankoviø netampo.

- O á diskotekas turite laiko nueiti?

- Retai, nes labai átemptas varþybø tvarkaraðtis, o vasarà tenka daug laiko praleisti jaunimo rinktinëje. Be to, rimtai sportuojant reikia apsispræsti: ar nori ðëlti su draugais, ar treniruotis. Að pasirinkau sportà.

- Ar ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.