pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


lashux.pep.zone

Bodirogos interviu

D.Bodiroga: "Mitai apie serbus kyla ið pavydo"
2005-01-28 20:00


Arijus ÞAKAS, "Sportas"


Ðiemet, kovà, 32 metø gimtadiená ðvæsiantis 204 cm ûgio puolëjas Dejanas Bodiroga þaidþia jau tryliktàjá savo sezonà. Serbijos ir Juodkalnijos krepðinio þvaigþdë vis dar yra vienas geriausiø Eurolygos þaidëjø. Jis per rungtynes pelno 16 taðkø, atkovoja 4,8 kamuolio ir atlieka 1,3 rezultatyvaus perdavimo.

Kalbama, kad ðiuo metu 2,2 milijono JAV doleriø per sezonà uþdirbantis krepðininkas jau turi pasiûlymø ið kitø klubø. Pats þaidëjas sako neþinantis, kokia bus kita jo stotelë: "Manau, kad apie tai galima bus kalbëti sezono pabaigoje, bet labiau norëèiau likti Europoje në keltis á kità þemynà."

D.Bodiroga prieð savaitæ vieðëjo Kaune, kur kartu su "Barcelona" klubu þaidë Eurolygos rungtynes prieð Kauno "Þalgirá". Krepðininkas aikðtelëje neþibëjo, po pergalingø rungtyniø (ispanai laimëjo 81:80), D.Bodiroga buvo pavargæs, buvo susikaupæs ir apgalvojo kiekvienà þodá, kurá iðtarë "Sporto" þurnalistui.

- Ar prisimenate paskutiná savo vizità á Lietuvà?

- Tai buvo seniai, þaidþiau tuometëje Atënø "Panathinaikos" komandoje, kovojome su Kauno "Þalgiriu" Suprolygoje. Taip pat prisimenu rungtynes Ðiauliuose. Atvaþiavome ten kartu su "Stefanel" ekipa, rungtyniø pradþioje rezultatas buvo 15:3. Kaip tik prieð vaþiuojant á Lietuvà apie tai kalbëjau su Gregoru Fuèka. Sakiau, kad Lietuvoje labai geri krepðinio aistruoliai, kurie stengiasi kuo garsiau palaikyti savo komandà. Dþiaugiuosi sugráþæs paþaisti á Lietuvà, nes ði ðalis turi labai gilias krepðinio tradicijas. Visada malonu þaisti ðioje ðalyje.

- Paskutiniu metu spauda kalba apie Jûsø galimybæ keisti klubà. Kaip yra ið tikrøjø?

- Manau, kad apie visas kito sezono galimybes bus galima kalbëti tik po ðio sezono. Daug kas stebisi, kodël nevaþiavau þaisti á JAV. Galiu pasakyti - man labiau patinka þaisti Europoje, todël ir kità sezonà norëèiau likti ðiame kontinente. Tuo labiau, kad yra be galo daug labai stipriø Europos klubø. Þinau, kad spaudoje pasirodë praneðimø, neva kità sezonà þaisiu vienoje ar kitoje komandoje. Dþiaugiuosi man skiriamu dëmesiu bei tuo, kad mane jau ðio sezono viduryje savo komandose nori matyti jø vadovai. Kai baigsis sezonas, turësiu pakankamai daug laiko apsispræsti, kur noriu þaisti. Tiksliau ðiuo klausimu bus galima kalbëti vëliau, taèiau labiau norëèiau likti Europoje.

- Þaisdamas naudojate daug ávairiø skirtingø manevrø. Kaip jø iðmokote?

- Manau, kad kiekvienas krepðininkas privalo turëti savo asmeniniø savybiø ir gudrybiø. Be to, tikriausiai dalis visø judesiø, kuriuos atlieki aikðtelëje, priklau so nuo talento ir sugebëjimo tai padaryti. Á tai esu ádëjæs be galo daug darbo, daug valandø treniravausi, ir ðtai rezultatas. Ar improvizuoju? Be abejo, kitaip þaisti neiðeina. Krepðinyje mane labiausiai þavi sugebëjimas sëkmingai perduoti kamuolá komandos draugui, kuris vëliau gali áspûdingai pabaigti atakà. Negaliu sakyti, kad nemëgstu atakuoti krepðio, smagu, kai metimai pasiekia tikslà. Taip pat dþiaugiuosi, kai pavyksta atkovoti kamuolá.

- Kà manote apie dabartinæ komandà?

- Manau, kad esame gera komanda. Turime gerø þaidëjø, o gerai rungtyniaujant yra daug galimybiø varþytis visuose turnyruose, kuriuose dalyvaujame. Prisimenu, kaip prieð metus komandoje þaidë ir vienas geriausiø Europos áþaidëjø Ðarûnas Jasikevièius. Jis buvo ne tik geras þaidëjas, bet ir draugas. Linkiu jam viso kuo geriausio, kad jo karjera bûtø kuo sëkmingesnë. Vis dëlto su juo rungtyniavome kartu tik metus, kas gali þinoti, gal kada nors vël þaisime kartu.

- Kaip vertinate Europos èempionato burtus? (Serbija þais D grupëje kartu su Latvijos, Ispanijos ir atrankos turnyrà laimëjusia rinktinëmis).

- Europos èempionate rungtyniauti visada sunku, nes susirenka geriausios þemyno rinktinës. Visos komandos stengiasi kovoti visais ámanomais bûdais ir laimëti èempionatà. Mûsø grupëje varþytis yra sunku, nes joje þaidþia stipri Ispanijos rinktinë.
Neþinia, kaip suþais latviai ir neaiðku, kokia komanda laimës atrankos turnyrà. Ar atstovausiu rinktinei? Jeigu bûsiu pakviestas ir bûsiu sveikas, þaisiu Serbijos ir Juodkalnijos rinktinëje.

- Kà manote apie Lietuvos rinktinæ?

- Neþinau, kà naujo galëèiau pasakyti. Lietuvos rinktinëje þaidþia daug gerø, talentingø aukðto meistriðkumo krepðininkø. Kad Lietuvos rinktinë yra tikrai stipri, ji árodë Ðvedijoje, kai laimëjo èempionatà. Vis dëlto Belgrade bus kitas èempionatas, todël neþinia, ar lietuviams seksis taip pat gerai kaip ir 2003 metais.

- Tikriausiai ne paslaptis, kad Lietuvos þmonës nemëgsta Serbijos krepðininkø. Ar jauèiate tai?

- Manau, kad lietuviai yra labai gerai susipaþinæ su krepðiniu. Serbijos þaidëjai gerbia Lietuvos rinktinæ bei ðios ðalies þaidëjus. Mûsø þaidëjai galëjo uþsitraukti ávairiø ðaliø rûstybæ dël ypatingai gerø rezultatø: jau daug metø mûsø ðalies krepðininkai gerai þaidþia Europos bei pasaulio èempionatuose. Tikriausiai lietuviai paprasèiausiai pavydi mums ir dël to negerbia.

- Manoma, kad Serbijos krepðinio mokyklà baigæ þaidëjai daþnai bando vaizduoti praþangas. Ar sutiktumëte su tokiu vertinimu?

- Krepðinis yra þaidimas, praþangø imitavimas ir yra vaidinimas. Manau, kad krepðininko darbas - gerai þaisti, o ne gerai suvaidinti praþangà. Ið kitos pusës, norëèiau pasakyti, kad tai yra mitas. Dël to, kad Serbijos ir Juodkalnijos rinktinë laimëjo daug svarbiø rungtyniø, apie jà pradëjo sklandyti ávairiø kalbø.Vienos ið tø kalbø neva vaidinamos praþangos. Visos tos kalbos sklinda dël pavydo, tuo tarpu mes dþiaugiamës, nes sulaukiame daug dëmesio, kuris tik árodo populiarumà.

- Jûs emocionaliai reaguojate á kiekvienà teisëjo ðvilpukà. Ar taip bandote já paveikti?

- Teisëjus visada gerbiau ir gerbiu. Jei manau, kad rungtyniø arbitras yra neteisus, visada pasakau jam apie tai, nes noriu, kad mano veiksmai aikðtelëje nebûtø apriboti dël arbitrø neteisingø sprendimø. Taèiau noriu pakartoti, kad labai gerbiu teisëjus, jø darbas iðties sunkus. Nemanau, kad ginèydamasis noriu juos paveikti, juk jie tokie pat profesionalai kaip ir þaidëjai.This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.