pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


lashux.pep.zone

Zalgiris ir kt.sezona..

Lietuvos rytas" á Eurolygà pateks tik laimëjæs ULEB tauræ
2005-02-01 20:51


Sportalas.com


Kaip tinklapá Sportalas.com informavo Eurolygos vadybininkas ryðiams su visuomene Vladimiras Stankovièius, "Þalgiris" ir ateinanèiame sezone þais Eurolygoje, nes 2003 metais pasiraðë 3 metø sutartá su Eurolyga. Analogiðkas sutartis, garantuojanèias vietà Eurolygoje, turi dar 14-15 Europos klubø. Vienà kelialapá á Eurolygà automatiðkai laimës ULEB taurës laimëtojas.

Pasak V.Stankovièiaus, "Lietuvos rytas" á Eurolygà ateinantá sezonà gali pakliûti tik vienu vieninteliu atveju - jei laimës ULEB tauræ.

Tiesa, yra tikimybë, kad á Eurolygà galëtø patekti ir ULEB taurës finalà pralaimëjusi komanda, jei pvz. "Pamesa" ar kitas ispanø klubas laimëtø tauræ bei ACB pirmenybëse uþimtø vietà, suteikianèià teisæ þaisti Eurolygoje. Taèiau ðiuo atveju finalininkë nepateks á Eurolygà automatiðkai, o sprendimà ar jà pakviesti priims Eurolygos valdyba.

V.Stankovièius paþymëjo, kad kitame sezone Eurolygoje turëtø þaisti tik 4 ispanø komandos, kaip yra numatyta reglamente. 2004 m. ULEB taurës finale praloðæs Madrido "Real" þaidþia Eurolygoje vietoje atsisakiusio þaisti ULEB taurës laimëtojo Jeruzalës "Hapoel".This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.