pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


lashux.pep.zone

NBA ALL STARS rungtynes

Þ.Ilgausko spindesys NBA "Visø þvaigþdþiø" rungtynëse

2005-02-21 07:17

Antrà kartà Ðiaurës Amerikos Nacionalinës krepðinio asociacijos (NBA) "Visø þvaigþdþiø" maèe dalyvavæs Þydrûnas Ilgauskas gavo kur kas daugiau laiko pasireikðti nei per pirmàjá pasirodymà. Lietuvis savo ðansà iðnaudojo - stebint milijoninei auditorijai "centras" pelnë 12 taðkø ir atkovojo 7 kamuolius, o jo Rytø konferencijos komanda áveikë Vakarus 125:115 (27:33, 34:26, 34:30, 30:26).

214 valstybiø transliuotà renginá pradëjo viena populiariausiø pastarojo meto Amerikos grupiø - trijulë "Destiny's Child". Po jø pasirodymo ant parketo iðbëgo 24 geriausi pasaulio krepðininkø, tarp jø - ir Þ.Ilgauskas, á Rytø konferencijos komandos dvyliktukà patekæs treneriø balsø dëka.

Þvaigþdþiø rungtynes geriau pradëjo Vakarø konferencijos atstovai - jie pirmavo 2-6 taðkais, o kai antrojo këlinuko pirmoje pusëje ágijo 13 taðkø persvarà (42:29), atrodë, kad Rytai bus lengvai nuðluoti. Taèiau vedini Alleno Iversono, vëliau pripaþinto naudingiausiu rungtyniø þaidëju, Rytai ið pradþiø rezultatà iðlygino (45:45), o po pirmøjø Þ.Ilgausko taðkø ágijo net 7 taðkø pranaðumà - 52:45.

Antrojo dvikovos dalyje Rytø konferencijos krepðininkai toliau diktavo rungtyniø tempà ir neleido varþovams priartëti, o visiðkai Vakarø krepðininkø viltis priartëti palaidojo netaiklûs tolimi metimai paskutiniajame këlinyje.

Reklama

Rungtynëse, kaip áprasta, netrûko ðou elementø. Vienas graþiausiø pirmosios rungtyniø pusës momentø buvo Vince'o Carterio dëjimas - krepðininkas pats sau uþsimetë kamuolá nuo lentos ir sugavæs já ore sudrebino krepðio konstrukcijà.

Antroje maèo dalyje savo sugebëjimus pademonstravo Amare'as Stoudemire'as. Po Kobe Bryanto perdavimo sugavæs kamuolá ore jis praskriejo po lanku ir nenusileisdamas ant þemës sugrûdo já á krepðá.

Ðios "Visø þvaigþdþiø" rungtynës tapo pirmosios nuo 1981 metø, kai në vienas þaidëjas nepasiekë 20 taðkø ribos. Rytø konferencijoje net 7 krepðininkai pelnë dviþenklá taðkø skaièiø, o labiausiai iðsiskyrë A.Iversonas, pripaþintas naudingiausiu maèo þaidëju. Jis pelnë 15 taðkø (7/7 baudø, 4/13 dvitaðkiø), atliko 9 rezultatyvius perdavimus ir perëmë 5 kamuolius. Visgi daþnai piktnaudþiavæs individualiais veiksmais áþaidëjas suklydo net 7 kartus.

Þ.Ilgauskas aikðtëje iðbuvo 17 minuèiø, pataikë 5 dvitaðkius ið 8, taiklûs buvo abu baudos metimai. Taip pat vidurio puolëjas ið Lietuvos blokavo du varþovø metimus, atliko rezultatyvø perdavimà, dukart prasiþengë ir kartà suklydo.

Nugalëtojams Jermaine'as O'Nealas pelnë 15, Dwyane'as Wade'as - 14, LeBronas Jamesas (8 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvûs perdavimai) - 13, Shaquille'as O'Nealas - 12, o V.Carteris - 11 taðkø.

Vakarø konferencijos komandoje naudingiausias buvo K.Bryantas - 16 taðkø, 7 rezultatyvûs perdavimai, 6 atkovoti kamuoliai. Ray Allenas ámetë 17 taðkø, Yao Mingas (8 atk. kam., 5 rez. perd.) - 11, o Kevinas Garnettas, Dirkas Nowitzki ir Shawnas Marionas - po 10.

This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.