pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.pep.zone

Zalgirieciai atsako i jusu klausimus

"P.Jankûnas atsako á jûsø klausimus" 2005.02.18
Ramunë Jankevièiûtë: Kokia didþiausià svajonæ turëjai vaikystëje ir ar ðiuo metu jau
esi jà ágyvendinæs?
Nuo pat vaikystës norëjau bûti krepðininku.
Kurià pasaulio ðalá pasirinktum nuolatiniam gyvenimui, jei
turëtum neribotas galimybes ir jokiø ásipareigojimø?
Lietuvà... Turbût dël to, kad niekur daugiau negyvenau, todël sunku yra
palyginti. Kad pasakyti kur norëèiau gyventi reikia geriau paþinti tà kraðtà.
Inga Milèiûtë: Ar daþnai per varþybas pakyla toks pyktis, kad norisi kà nors blogo
padaryti varþovui?
Pakyla, bet labai retai.
Eglë Vainauskaitë: Kà manote apie klubo sirgalius, ypaè apie tai, kad didelæ jø dalá
sudaro merginos? Ar manai, kad jos ateina tik paganyti akeles i vaikinus, kaip
kartais yra teigiama, ar domisi þaidimu, ir apskritai, kokia nuomone apie tai
vyrauja krepðininkø tarpe?

Merginos turbût ateina krepðiná paþiûrët :) ne bet sunku pasakyt... Visada
malonu kai tribûnose daug merginø.


--------------------------------------------------------------------------------

"D. Lavrinovièius atsako á jûsø klausimus" 2005.02.18
Rugilë Valentaitë: Kaip sutariate su broliu ir ar norëtumëte rungtyniauti vienoje
komandoje?
Dar porà metø to padaryti gal neiðeis, bet þaisti kartu
tikrai labai norëèiau. Mes su broliu sutariam labai gerai. Mûsø santykiai puikûs ir
mes visada palaikome vienas kità.
Ramunë Jankevièiûtë: Koká naminá gyvûnà rinktumëtës? Kam teiktø pirmenybæ: katinui
ar ðuniui?

Turiu katinà – Iskada. O ðunys man taip pat labai patinka. Taèiau su komanda
turime daug rungtyniø, daug kelioniø á uþsiená, tad nebûtø laiko jo priþiûrët,
vedþioti.
Ramunë Jankevièiûtë: Kokia didþiausià svajonæ turëjote vaikystëje ir ar ðiuo metu
jau esate jà ágyvendinæs?
Svajonë patekti á NBA, tikslo siekiu, labai norëèiau , nors neþinau ar pavyks.
Ramunë Jankevièiûtë: Kurià pasaulio ðalá pasirinktumëte nuolatiniam gyvenimui, jei
turëtumëte neribotas galimybes ir jokiø ásipareigojimø?
Gal Italijà arba Ispanijà... Bet Lietuva kolkas labiausiai patinka.
Karolis Daugëla: Kokia sporto ðaka domitës iðskyrus krepðiná?
Man patinka visos sporto ðakos. Na jei reiktø pasirinkti vienà, tai turbût
bûtø futbolas. Pastoviai seku naujienas ir domiuosiu.


--------------------------------------------------------------------------------

"D.Ðalenga atsako á jûsø klausimus" 2005.02.18
Miglë Onslulytë: Kà reiðkia Jûsø tatuiruotë ant rankos?
Labai jau daþnai visi klausinëja J ... Tikrai nesakysiu.
Ramunë Jankevièiûtë: Koká naminá gyvûnà rinktumëtës? Kam teiktumëte pirmenybæ:
katinui ar ðuniui?
Rinkèiausi ðuná, nes já ir turiu. Turiu bulterjerà.
Ramunë Jankevièiûtë: Kurià pasaulio ðalá pasirinktumëte nuolatiniam gyvenimui, jei
turëtumëte neribotas galimybes ir jokiø ásipareigojimø?
Greièiausiai kad pasirinkèiau Ispanijà arba Italijà.
Mantas Vitkauskas: Per rungtynes dþiugini þiûrovus áspûdingais dëjimais á krepðá.
Kokia tavo ðuolio paslaptis?
Na tikrai sunku pasakyt. Galbût ágimtas J. Be abejo reikalingas intesyvus ir
sunkus darbas, kad pasiektum gerà rezultatà. Visà laikà norëjau efektingai dët á
krepðá, todël stengiausi ið tobulinti ðá elementà.
Agnë Butkutë: Koká savo metimà geriausiai prisimenate?
Reikëtø pagalvoti. Dabar net sunku prisiminti vienà geriausià ... Ðá sezonà
Italijoje, kai þaidëme su Sienos “Montepaschi” ið kampo besibaigiant laikui ámeèiau
tritaðká – neblogas buvo.


--------------------------------------------------------------------------------

"G.Krapikas atsako á jûsø klausimus" 2005.02.08
Andrius Normantas: Linksmiausias Þalgirio þaidëjas, kuris visa laikà visus
pralinksmina?

Ðiandien visi þalgirieèiai labai rimti. Na bet linksmiausias
turbût Martynas.

Inga Milèiûtë: Kas ið þaidëjø konfliktiðkiausia asmenybë?

Tiek konfliktiðkiausia, tiek ir paprasèiausia asmenybë yra Tanoka Beard’as.

Inga Milèiûtë: Þalgiryje jus jau daug metu, kaip manot kaip keièiasi Þalgirio fanai?
Pirmiausiai, tai skiriasi situacija, dël kurios turbût pasikeitë ir patys
sirgaliai. Mano, kaip krepðininko, laikais eiti á Kauno sporto halæ buvo mados
reikalas. Buvo prestiþas turëti sezono abonementà, kurá tikrai ne kiekvienas
galëdavo gauti. Prisimenu, kad á vienas finalines rungtynes su Maskvos CSKA buvo
gauta 100.000 paraiðkø gauti bilietus. Tuo metu á rungtynes eidavo, tik tie kurie
gaudavo bilietus, o ne tie, kurie iðties mylëjo mûsø komandà. Tuo tarpu dabar
bilietà gali nusipirkti visi, todël manau þmonës ateinantys ir palaikantys mus yra
tikrieji “Þalgirio” fanai.

“merguzele”: Ar þiûrint á þaidþianèià komandà nekyla noras paèiam iðbëgti á aikðtelæ?

:) na sunku kà ir pasakyt. Daug metø þaidþiau krepðiná ir vis dar jauèiu
malonumà já þaisti kai turiu galimybæ. Taèiau, ypaè Eurolygos rungtyniø metu
aikðtelëje neturëèiau kà veikt :)! Tai kas, kad akys mato ir nori, o kojos negali...

Edgaras Rudis: Koks arbitrø sprendimas ar klaida buvo skaudþiausia Jûsø karjeroje
(þaidëjo ir trenerio)?

...kaip þaidëjo... 1995 m. Europos èempionato Graikijoje finale, kuomet
rungtyniavome su tuometinës Jugoslavijos rinktine. Rungtynëms teisëjavo arbitras ið
JAV, ið kurio pusës buvo ne vienas ir ne du itin abejotini sprendimai. Eilë
klaidingø ðvilpukø verèia manyti, kad pats teisëjas buvo didelë klaida. Na, o kaip
trenerio... tikiuosi, kad tokio teisëjo sprendimo nepasitaikys.


--------------------------------------------------------------------------------

"A. Bagatskis atsako á jûsø pateiktus klausimus" 2005.02.04
(Eglë Vainauskaitë) Berods prieð ðá sezonà viename interviu minëjote, jog mokinsitës lietuviø kalbos, kaip sekasi tai daryti?

Kà galiu pasakyt J ... Suprantu daug, bet pasakyt daug negaliu.
Taèiau manau laikui bëgant tikrai pramoksiu Jûsø kalbos.

(Arûnë Bilekokia) Kas paskatino siekti krepðinio karjeros?

Vaikystëje mane á krepðinio treniruotes nuvedë tëvas. Po keleto pirmøjø
treniruoèiø labai pamëgau ðá þaidimà. Visà laikà noriai treniravaus ir tikrai
nesigailiu, kad pasirinkau bûtent krepðiná. I love this game!

(Neringa Visockaitë) Kokioje komandoje, kuriose teko þaisti, tvyrojo pati geriausia, jaukiausia atmosfera?

Nacionalinëje Latvijos rinktinëje. Tai buvo labai geras kolektyvas.

(Neringa Visockaitë) Kurioje komandoje buvo patys draugiðkiausi þaidëjai?

Nacionalinëje Latvijos rinktinëje ir Kauno “Þalgiryje”.

(Neringa Visockaitë) Kuriame klube dar norëtumët þaisti?

Vienà klubà iðsirinkti tikrai sunku. Hmm… turbût tame, kuris labiau panaudotø
mane, iðnaudotø mano sugebëjimus.

(Neringa Visockaitë) Ið ko paveldëjote toká taiklumà metant tritaðkius?

Tai pirmiausiai sàlygojo sunkus darbas. Daug treniravausi individualiai ir
labai norëjau iðtobulinti ðá krepðinio elementà. Tiek prieð tiek ir po treniruoèiø
po pusvalandá skirdavau vien tik tolimiems metimams. Manau, kad ðis darbas
pasiteisino.
This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.