pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.pep.zone

nesby interviu

T.Nesby: "Raktas á sëkmæ - gynyba"
2005-03-14 12:09


"BC Lietuvos rytas"T.Nesby
Salonikø PAOK treneris Branislavas Prelevièius tarsi aiðkiaregys numatë pavojø, kurá jo vadovaujamai komandai gali kelti Vilniaus „Lietuvos ryto“ puolëjas Tyrone Nesby. „Þinau, kad ðákart þais T.Nesby, o su juo „Lietuvos rytas“ bus kita komanda“, – prieð ULEB taurës turnyro ketvirtfinalio antràjá maèà Vilniuje kalbëjo ðio Graikijos klubo treneris.

Visà pirmàjà dvikovà Salonikuose, kurià PAOK komanda laimëjo 74:71, „Lietuvos ryto“ ekipos legionierius stebëjo nuo atsarginiø suolo. Bet per atsakomàjá maèà praëjusá antradiená T.Nesby taiklûs ðûviai prikëlë Vilniaus krepðininkus, kai sveèiai po dviejø këliniø buvo pabëgæ á prieká netgi 12-os taðkø skirtumu. 29 metø 198 cm ûgio T.Nesby ið viso pelnë 23 taðkus, ið jø 17 – po didþiosios pertraukos.

- Tyrone, per antràjá maèà su PAOK po dviejø këliniø Vilniaus ekipai reikëjo atsigriebti bent 16 taðkø. Ar buvo iðkilæs nerimas, kad galite pralaimëti?

- Kartais iðeina á naudà, kai po pirmosios rungtyniø dalies atsilieki. Tuomet negali atsipalaiduoti. Krepðinyje ne syká pasitaikë atvejø, kai gerai rungtynes pradëjusi komanda nusiramina, ima màstyti, kad viskas jau padaryta ir kova baigta. Retkarèiais tai bûna praþûtinga. Varþybø su PAOK antroje pusëje mes pradëjome dar arðiau kovoti.

- „Lietuvos ryto“ þaidimas po didþiosios pertraukos labai pasikeitë. Kas ákvëpë komandà?

- Ne visuomet bûtina kalbëti, kad priverstum þmones dar labiau stengtis. Noras kovoti turëtø sklisti ið vidaus. Jei þaidëjas nori kautis – vadinasi, jis kausis. Në vienas ið mûsø nebenorëjo pralaimëti ir kiekvienas tikëjome, kad galime iðplëðti pergalæ. Todël ir nugalëjome.

- Antroje maèo pusëje jûs pelnëte 17 taðkø. Pats nutarëte imtis daugiau iniciatyvos?

- Að juk taip pat norëjau laimëti (juokiasi). Dar prieð varþybø pradþià pasakiau sau: jei yra laikas kaþkà padaryti – tai jis atëjo dabar. Visi geri þaidëjai geriausiai rungtyniauja tada, kai ekipai labiausiai reikia. Að puikiai supratau, kokios yra svarbios ðios varþybos. Pamaniau: jei esi geras krepðininkas, eik á aikðtæ ir tai árodyk. Kaþkokiø iðskirtiniø veiksmø po pertraukos nesigriebiau. Maèiau, kad kiekvienas ið mûsø lieka labai susikaupæs. Neiðtarëme në vieno blogo þodþio vienas kitam, nors darëme nemaþai klaidø gynyboje ir buvome smarkiai atsilikæ nuo varþovø. Mes iðlikome kantrûs ir antroje rungtyniø pusëje pradëjome geriau dengti prieðininkus. Gynyba buvo mûsø pagrindinis raktas á sëkmæ.

- Kada patikëjote, kad nebepaleisite pergalës ið rankø?

- Að atsipalaiduoju ir nusiraminu tik tada, kai viskas pasibaigia. Maèe su PAOK net ir likus minutei, kai pataikius tritaðká mûsø persvara pasiekë 11 taðkø, netikëjau, kad jau viskas padaryta. Mums reikëjo laimëti bent keturiais taðkais, o per minutæ dar visko galëjo atsitikti.

- Neseniai gydëtës èiurnos ir nugaros traumas. Ar jau esate pasirengæs þaisti ðimtu procentø?

- Nesu visai pasiruoðæs. Antradiená suþaidþiau apie 80 procentø savo galimybiø, nes nugaros raumenø skausmai dar nëra praëjæ ir negaliu judëti aikðtëje taip greitai, kaip norëèiau.

- Kaip jautëtës bûdamas ant suolo per pirmàjá maèà Salonikuose?

- Buvo labai sunku. Nemëgstu sëdëti ir þiûrëti. Ðirdies gilumoje kaþkas kuþdëjo, kad aikðtëje að galiu bûti naudingas komandai. Taèiau neþaidæs tose rungtynëse geriau nusiteikiau bei pasirengiau kitam maèui. Buvau labiau alkanas.

- ULEB taurës pusfinalyje jûsø laukia Valensijos „Pamesa“. Kaip vertinate galimybes prasimuðti á finalà?

- Kol kas að nedaug þinau apie ðià komandà. Taèiau aiðku, kad labai rimtai analizuosime varþovø þaidimà. Mes iðnagrinësime jø stipriàsias puses bei atrasime silpnybes. Tai – trenerio ir jo padëjëjø darbas, ir esu ásitikinæs, jog jis bus atliktas nepriekaiðtingai.

- Kelis sezonus esate rungtyniavæs NBA. Ar dabar þaisdamas Europoje dar turite pakankamai motyvacijos ir ryþto kaþko siekti?

- Sulaukæs 29 metø nusprendþiau, kad rungtyniausiu dar kokius ketverius metus ir tada pasitrauksiu ið krepðinio. Noriu pasilikti vienoje ekipoje ilgiau negu vienà sezonà, kad vël nereikëtø kraustytis á kità vietà. Vilniuje að jauèiuosi gerai. Èia – gerai organizuotas klubas, man patinka þaidëjai bei labai graþus miestas. Be to, yra nuostabûs sirgaliai. Bûtent aistruoliai áþiebë mums ðviesà rungtynëse su PAOK. Jie tikëjo mumis ne maþiau nei mes patys, nes sukëlë labai didelá triukðmà tada, kai buvome atsilikæ daugiau nei 10 taðkø. Sirgaliai pastûmëjo mus á pergalæ.

This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.