pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.pep.zone

Apie Saba

Navikauskas teigia, kad Sabo ðá sezonà nebepamatysime

Dvejos Eurolygos antrojo etapo rungtynës parodë, kaip Kauno “Þalgiriui” bûtø reikalingas Arvydas Sabonis. Taèiau ðá sezonà 40-meèio 220 cm ûgio krepðininko ir “Þalgirio” klubo prezidento aikðtëje tikrai neiðvysime, nors, kai kuriø ðaltiniø teigimu, A.Sabonis dar nenori baigti karjeros.

A.Sabonio sugráþimas á aikðtæ apipintas ávairiausiais gandais. Prieð sezonà jis treniravosi ir netgi su “Þalgiriu” dalyvavo keliose draugiðkose rungtynëse, taèiau kelio skausmai privertë já nutraukti pasirengimà sezonui. Vëliau buvo sakoma, kad A.Sabonis prisijungs prie komandos antrajame etape. Ðias viltis suþlugdë netikëta trauma - su ðeima Kenijoje ilsëjæsis ir Naujuosius metus sutikæs Arvydas paslydo baseine ir susilauþë kojos pirðtà.

Kai po paskutinio Eurolygos reguliariojo sezono maèo Kaune su Vilerbano ASVEL (Prancûzija) þurnalistai bandë paðnekinti gyvàjà Lietuvos krepðinio legendà, jis nesileido á jokias kalbas.

Po pirmøjø TOP-16 rungtyniø Kaune su Atënø “Panathinaikos” (Graikija) A.Sabonio “Þalgirio” krepðinio centro valdybos pirmininko pavaduotojas Gediminas Navikauskas tvirtino, kad A.Sabonio pirðtas dar nëra sugijæs ir beveik nëra vilèiø, kad ðá sezonà jis pasirodys aikðtëje.

A.Sabonis buvo iðvykæs á automobiliø parodà Þenevoje (Ðveicarija). Kalbama, kad bevaikðèiojant po parodà jam atsinaujino kelio problemos. Be to, LTV Sporto þiniø laidoje uþvakar buvo praneðta, jog neva Þenevoje A.Sabonis kaþkam prasitarë, kad jo sportinë karjera baigta.

“Apie Arvydo Sabonio sugráþimà á aikðtæ pasakyta daug, bet oficialiai - nieko. Mes, klubo vadovai, pastaruoju metu su juo nekalbëjome. Bet netikiu, kad kam nors Arvydas jau pasakë, jog baigë karjerà visam laikui”, - sakë G.Navikauskas.

Kodël A.Sabonis pats vengia atvirai pasakyti apie savo ateities, susijusios su krepðiniu ir “Þalgiriu”, planus? Artimas krepðininkui ðaltinis tvirtino, kad Arvydas dar nori þaisti ir galvoja apie kità sezonà, taèiau jam ramybës neduoda ir kita mintis - ar leis sveikata dar sugráþti á aikðtæ? Norint sugráþti, Sabas turëtø ryþtis dar kartà gulti ant operacinio stalo - jo skaudantá kelià bûtina operuoti.This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.