pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.pep.zone

Delnikaicio interviui..03.28

.Delininkaitis: "Didþiausia svajonë - laimëti ULEB tauræ"
2005-03-28 16:00


Karolis VAIZGËLA, "Sportas"T.Delininkaitis aikðtëje norëtø bûti áþûlesnis (ELTA nuotr.)
"Lietuvos ryto" áþaidëjas Tomas Delininkaitis, didþiàjà dalá praëjusio sezono praleidæs ant atsarginiø þaidëjø suolelio, sulaukë savo valandos. Ðiemet rungtyniaudamas kur kas daugiau laiko, jis tapo rezultatyviausiu lietuviu vilnieèiø gretose ULEB taurës varþybose ir per 14 þaistø maèø vidutiniðkai pelnydavo po 9,8 taðko (51 proc. Dvitaðkiø taiklumas, 37 proc. - tritaðkiø, 73 proc. - baudos metimø). Netrûko ir labai áspûdingø Tomo rungtyniø - iðvykoje prieð Neapolio "Pompea" per 24 minutes jis spëjo surinkti 20 taðkø, o atsakomàjá aðtuntfinalio maèà su Salonikø "Aris" Klaipëdoje gimæs krepðininkas pelnë 23 taðkus, pataikydamas 5 tolimus metimus ið 9 mestø."Sportas" kalbino vienà perspektyviausiø Lietuvos krepðininkø po vienos ið "Lietuvos ryto" komandos treniruoèiø.

Bandë daug sporto ðakø

- Kaip pasirinkote krepðiná?

- Prieð pasirinkdamas krepðiná iðbandþiau daug sporto ðakø: karatë, ðokius, tinkliná, futbolà. Prieð ðias sporto ðakas lankiau krepðinio treniruotes - meèiau, perëjau á visas kitas sporto ðakas, kurios patiko, taèiau prie vienos nesustojau ir galiausiai vël gráþau prie krepðinio. Vienuolika metø atidaviau sporto mokyklai, dvejus - Klaipëdos "Neptûnui", o dabar antri metai - "Lietuvos ryte".

- Krepðininkams tenka nedaug laisvo laiko, taèiau kà veikiate, kai jo atsiranda?

- Jei turiu pusantros laisvos dienos, beveik visada vaþiuoju namo á Klaipëdà aplankyti tëvø, draugø, o èia - Vilniuje, kartas nuo karto nueinu á filmà, einu á miestà pasivaikðèioti su drauge. Atrandu kà veikti, niekada neliûdþiu namie vienas.

- Kokias savo bûdo savybes krepðinio aikðtelëje iðskirtumëte?

- Krepðinio aikðtelëje nesu toks áþûlus, koks norëèiau bûti. Neþinau, dël kokiø prieþasèiø, taèiau norëèiau bûti áþûlesnis.

- Kaip vertinate situacijas, kai sëdint kavinëje jums uþ nugaros þmonës diskutuoja apie jûsø ekipos þaidimà?

- Toks yra þmoniø bûdas. Jie ðneka, diskutuoja. Èia tas pats kaip mes, krepðininkai, susirinkæ diskutuojame apie futbolà ar dar kokià sporto ðakà. Nematau nieko blogo.

- Kokia jûsø, krepðininko, svajonë?

- Svajoniø yra daug. Dabar didþiausia svajonë yra laimëti ULEB tauræ, paskui þaisti Eurolygoje, o po to galbût NBA - tai kiekvieno krepðininko svajonë.

- Jûsø neiðrenka á LKL Þvaigþdþiø dienos rungtynes. Ar galima jus vadinti vienu labiausiai neávertintø Lietuvos krepðininkø?

- Apie save sunku ðnekëti. Jei neávertino, vadinasi, nesu dar toks geras, kad turëtø mane kviesti. Manau, kad þvaigþdþiø dienoje dalyvavo visi geriausi Lietuvos krepðininkai. Reikia dar daug dirbti.

Pirmas kontraktas ir "Neptûnas"

- Kada pasiraðëte savo pirmàjá kontraktà?

- Prieð ketverius metus su "Neptûnu".

- Koks buvo jausmas?

- Aiðku, áspûdþiø buvo iki begalybës. Neþinojau, kà raðiausiu. Ið tikrøjø pirmas mano kontraktas buvo nekoks. Paskubëjau já pasiraðyti. Aiðku, buvo didþiulis dþiaugsmas vien dël to, kad gavau klubo ávertinimà, tai reiðkë, kad buvau kaþkam reikalingas.

- Klaipëdos "Neptûnas" paruoðia daugybæ talentingø þaidëjø ateièiai. Kaip jis tai pasiekia?

- Neþinau, galbût Klaipëdos vaikai yra kiek gabesni nei Vilniaus ar Kauno ir daugiau dirba.

- "Neptûnui" atstovavote dvejus metus, kartu su juo iðgarsëjote kaip krepðininkas. Ar jauèiate nostalgijà ðiai komandai?

- Taip, be abejo! Tos komandos labai ilgiuosi ir dabar visà laikà palaikau jos buvusius þaidëjus. Ten praleidau labai gerus laikus. Buvo geri treneriai, geri þaidëjai. Nieko negaliu pasakyti blogo apie tà komandà. Linkiu jiems uþimti kuo aukðtesnæ vietà.

Ateis laikas ir rinktinei

- Kokiose Lietuvos rinktinëse jau teko þaisti?

- Buvo vienintelë - jaunimo rinktinë.

- Koks jausmas atstovauti savo ðaliai?

- Jaunimo rinktinë man buvo toks kaip ir pirmas "tramplinas" á aukðtesná krepðinio lygá. Aiðku, jausmas buvo nerealus. Tas pats, lyg bûèiau pasiraðæs koká kontraktà.

- Jei jus pakvietë tik á jaunimo rinktinæ, ið kur tada atsirado tas Tomas Delininkaitis?

- Prieð baigdamas sporto mokyklà, kurioje buvau iki 18 metø, paskutinius dvejus metus intensyviai treniravausi po tris kartus per dienà, nes labai norëjau kaþkà pasiekti. Atsisakiau vakarëliø, merginø, kai kuriø draugø. Kol kas tikrai nesigailiu, nes uþ kitus bendraamþius, su kuriais kartu sportavome, esu paþengæs þymiai toliau. Jei nebûèiau to pasiekæs, galbût bûèiau nagus nusikarpæs, plaukus nusirovæs, nes mokykloje mokiausi gerai, taèiau nepakankamai tam skirdavau dëmesio. Dël ðios prieþasties nukentëdavo kai kurios pamokos ir tikrai buvau save paskyræs sportui.

- Ar tikitës greitu metu praverti Lietuvos vyrø nacionalinës rinktinës duris?

- Tikëtis tai tikiuosi.Jau praëjusiais metais norëjau, aiðku, norëti nedraudþiama, deja, nepavyko. Ðiais metais irgi tikiuosi. Atstovauti rinktinei - man didþiulis noras, labai laukiamas ávykis.

- Kokie jûsø santykiai su treneriu Antanu Sireika?

- Santykiai geri. Já paþástu tik kaip trenerá. Jis manæs netreniravo, tik tiek, kiek buvau prieð dvejus metus vyrø rinktinës kandidatø stovykloje. Susipykæ nesam, manau, kad blogu þodþiu jis manæs nemini, taip pat kaip ir að jo. O jeigu èia visi ðneka, kad treneris manæs nemëgsta, galiu pasakyti, kad tai netiesa. Tuo momentu atrinko visus, kas buvo geriausi. Ateis dar mano laikas, ir að pakliûsiu á rinktinæ.

Geresnis klubas - stimulas tobulëti

- Koks jausmas, kai jus, jaunà krepðininkà, pakvietë "Lietuvos rytas"?

- Jausmas labai geras, netgi neapsakomas. Kai pakvieèia toks klubas, vadinasi, tave ávertina ir ið tavæs kaþko tikisi. Atsiranda dar didesnis stimulas sportuoti, siekti daugiau. Manau, man "Lietuvos rytas" nëra paskutinë stotelë, ir tikiuosi, kad kai baigsis mano kontraktas, pateksiu á dar stipresná, dar galingesná klubà.

- Kokioje þaidimo srityje reikëtø ádëti daugiausia darbo?

- Manau, kad visose. Nepasiþymiu kuo nors vienu. Yra keletas dalykø, kuriuos darau nepakankamai gerai. Juos reikia tobulinti, ðlifuoti.

- Koks kontraktas jus sieja su Vilniaus klubu?

- Neskaièiuojant ðiø metø - dar du sezonai.

- Gal atstovaudamas Klaipëdos "Neptûnui" pajutote ir kitø ekipø susidomëjimà?

- Buvo nemaþai pasiûlymø, taèiau dabar nenorëèiau jø vardinti, nes kas buvo, tas buvo, dabar esu "Lietuvos ryto" þaidëjas.

- Vis dëlto ar sulaukëte Kauno "Þalgirio" pasiûlymo?

- (Pauzë ir ðypsena). Kitas klausimas.

- Ar nebijojote didþiulës konkurencijos Vilniaus ekipoje ir minties, kad pirmus sezonus gali tekti praleisti ant atsarginiø suolelio?

- Visose komandose taip yra. Aiðku, ne visiems þaidëjams, bet daugumai. Pavyzdþiui, Martynas Maþeika, mano buvæs komandos draugas, todël iðvaþiavo á Berlyno "Alba". Praëjusiais metais ULEB taurës varþybose irgi nemaþai sëdëjau ant suolelio. LKL gaudavau þaisti ðiek tiek daugiau laiko. Ðiais metais treneriai pradëjo manimi pasitikëti.

- Ar jus slegia psichologinis spaudimas per atsakingas varþybas?

- Manæs tokie dalykai neiðmuða ið vëþiø. Jaudulio nejauèiu, moku susikaupti, tik daþnai susiduriu su "perdegimo" problema. Kai "perdegu", labai noriu gerai þaisti, bet nepavyksta. Taip buvo per rungtynes su PAOK. Labai norëjau po traumos kaþkà árodyti, bet gerai þaisti nepavyko, ir dþiaugiuosi, kad laimëjome.

- Per atsakomàjá maèà su "Aris" buvo matyti didþiulis jûsø noras laimëti.

- Á kiekvienas varþybas einu beveik taip pat nusiteikæs. Neiðskiriu në vieno varþovo. Per tas rungtynes jauèiau, kad jos yra mums labai svarbios ir pralaimëjimas bûtø nutraukæs visas mûsø galimybes eiti toliau. Visi labai stengëmës, visiems akys þibëjo. Tà dienà man labiau su Robertu Ðtelmaheriu pasisekë. Apskritai man svarbu ne asmeniniai rezultatai, o komandos. Jei komanda laimi - visiems gerai, jei pralaimi - visiems blogai.

- Ar didelis smûgis bûtø, jei nepatektumëte á ULEB taurës finalà?

- Smûgis bûtø ne pats didþiausias, taèiau jis bûtø. Ðiemet mes turime realø ðansà patekti á finalà ir net já laimëti. Aiðku, padarëme didþiulá þingsná, pasiekdami pusfinalá, bet apetitas kyla bevalgant.

- Netrûksta kalbø apie prastà teisëjavimà Eurolygos varþyboms, o kaip yra per ULEB taurës varþybas?

- Man teisëjavimas palieka neblogà áspûdá. Aiðku, klysta visi. Klysta teisëjai, klysta krepðininkai. Nesame robotai, visi klysta gyvenime. Bûna, kartais suðvilpia ne taip, bet apskritai teisëjavimas neblogas.

Áprato prie uþsienio treneriø

- Ar nekeista rungtyniauti, kai ekipai vadovauja uþsienietis treneris?

- Aiðku, visiems pradþioje buvo ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.