pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.pep.zone

E.Cotos interviu

E.Cota: Nepriminkit rungtyniø tarp "Þalgirio" ir "Maccabi"
2005-03-28 15:09


"Sport Express"Praëjusá sezonà E.Cota atstovavo Kauno "Þalgirio" ekipai
Rusijos Superlygoje uþtenka gerø áþaidëjø: CSKA gretose þaidþia Johnas Robertas Holdenas ir Theodoros Papaloukas, Maskvos "Dinamo" garbæ gina Lynnas Greeras ir Arrielis McDonaldas, Maskvos srities "Chimki" klube rungtyniauja Melvinas Bookeris ir Vasilijus Karasiovas, Kazanës "Unics" turi Shammondà Williamsà. Vis dëlto geriausiu Rusijos pirmenybiø áþaidëju laikomas buvæs þalgirietis, 29 metø 187 cm ûgio amerikietis Eduardas Cota.

Sankt Peterburgo "Dinamo" áþaidëjas ðiame sezone per 23 rungtynes vidutiniðkai atlikdavo 6,8 rezultatyvaus perdavimo ir pelnydavo 10,3 taðko. FIBA Europos lygoje (FEL) pagal rezultatyvius perdavimus E.Cota uþëmë treèià vietà, vidutiniðkai atiduodamas po 5,9 perdavimus metimui.

- Patekote á FEL finalinio ketverto varþybas, ar galite FIBA turnyrà palyginti su ULEB Eurolyga, kurioje þaidëte praëjusiame sezone, Kauno "Þalgirio" gretose?

- Neabejotinai, ULEB Eurolygos lygis aukðtesnis. Ten þaidþia geriausi Italijos, Ispanijos pirmenybiø klubai, be to CSKA – vienas geriausiø Europos klubø. Taèiau á FIBA Eurolygos finalinio ketverto varþybas pateko stiprûs klubai, manau, jie galëtø prieðintis ULEB Eurolygos komandos. Dþiaugiuosi, kad mano komanda þais finalinio ketverto varþybose.

- FIBA Eurolygoje laimëjote visas 18 rungtyniø, kodël Rusijos pirmenybëse þaidþiate ne taip stabiliai?

- Pagrindinë prieþastis – taisyklë, kuri vienu metu aikðtelëje leidþia þaisti ne daugiau trims legionieriams. Neturiu nieko prieð "Dinamo" þaidëjus ið Rusijos, taèiau jiems nepakanka patirties, o treneris yra priverstas iðleisti juos á aikðtelæ net kritiniais momentais.

- Ar galës kuri nors Superlygos komanda nugalëti CSKA?

- Sporte bûna visko, taèiau nugalëti CSKA bus labai sunku. Maskvos ekipa turi puikius þaidëjus ir beveik nenukenèia dël legionieriø limito, nes CSKA komandoje þaidþiantys rusai yra daug pajëgesni, nei kitose komandose.

- Ar jau pripratote prie komandos, miesto?

- Be abejo. Man viskas patinka, komanda draugiðka, o Sankt Peterburgas – labai graþus miestas, daug didesnis nei Kaunas. Gatvëse daþnai sutinku turistø ið JAV, kurie atvaþiuoja mokintis arba paþiûrëti ðalies.

- Kas pakvietë Jus á "Dinamo" ekipà?

- Davidas Blattas. Jis pats susisiekë su mano agentu, kai gydþiausi traumà JAV. Po to mes susitikom ir pabendravom, D.Blattas sugebëjo átikinti mane, kad "Dinamo" – geriausias kito sezono pasirinkimas. Nesigailiu, kad pasirinkau ðá klubà. "Dinamo" – nuostabi komanda, o D.Blattas – nuostabus treneris.

- Geriausias Jûsø karjeroje?

- (susimàsto) Ne, geriausias Deanas Smithas (36 metus Ðiaurës Karolinos universiteto vyriausiasis treneris, kuris yra laimëjæs daugiausiai NCAA rungtyniø – 879). D.Blattas – antroje vietoje.

- Kai þaidëte NCAA, tapote pirmuoju þaidëju istorijoje, kuris studentø lygoje surinko daugiau nei 1000 taðkø, atliko daugiau nei 1000 perdavimø ir atkovojo daugiau nei 500 kamuoliø.

- Þinau. Vis dëlto man svarbiau buvo tai, kad Ðiaurës Karolinos universitetas su mano pagalba per keturis sezonas tris kartus þaidë finalinio ketverto varþybose. Tiesa, tapti èempionais mums nepavyko.

- Kodël po tokiø rezultatø nepatekote á NBA?

- Tikriausiai dël to, kad tuo metu á krepðiná neþiûrëjau rimtai. Pirmiausia iðbandþiau jëgas CBA, o kai iðsikëliau á Belgijà, NBA greit pamirðo, kad yra toks þaidëjas Cota. Tik po dviejø metø susigràþinau dëmesá, kai atvykau þaisti á "Þalgirá", taèiau ten buvau patyræs traumø, kurios trukdë tinkamai pasirodyti NBA vasaros stovyklose. Ar bandysiu laimæ ðià vasarà? Bûtinai, taèiau dabar visas dëmesys sukoncentruotas ties "Dinamo".

- Negaliu nepaklausti apie rungtynes tarp "Þalgirio" ir "Maccabi" praëjusiame sezone. Tuomet Jûsø komanda buvo arti finalinio ketverto varþybø, o tai bûtø eliminavæ buvusià D.Blatto komandà ið tolimesniø varþybø. Kokiu bûdø "Þalgiris" sugebëjo pralaimëti?

- Nepriminkite man tø rungtyniø Tel Avive. Tai buvo tragedija. Kai þiemà "Dinamo" ekipà papildë buvæs "Maccabi" þaidëjas Davidas Bluthenthalis, mes nagrinëjome rungtynes ir priëjome prie iðvados, kad tada ávyko stebuklas. Tokie dalykai ávyksta vienà kartà per ðimtà metø.

- Ar nesigailite, kad nebaudavote Dericko Sharpo, kuris pataikë neátikëtinà tritaðká ir padovanojo savo komandai pratæsimà?

- Tuo metu apie joká Sharpà niekas negalvojo. Iki ðiol nesuprantu, kokiu bûdu jis gavo kamuolá ir svarbiausia, kokiu bûdu pataikë. Sharpas nesistengë pataikyti, jis paleido kamuolá á krepðio pusæ. Kamuolys lëkë horizontaliai, beveik be jokios trajektorijos. Tai buvo koðmaras.

- Jeigu "Þalgiris" tuomet bûtø laimëjæs ar jis turëjo galimybiø tapti Eurolygos nugalëtojais?

- Net neabejoju. Finalinio ketverto varþybose mûsø niekas nebesustabdytø. Kauno komanda buvo labai stipri, be to, turëjome Saboná. Arvydas – geriausias partneris, su kuriuo kada nors yra tekæ þaisti. Jis moka viskà: pataikyti, kovoti kamuolius, pasuoti. Be to, A.Sabonis – áþymi asmenybë. Manau, kad jeigu jis iðsigydys traumas, dar galës padëti "Þalgiriui" ateityje.

- Þinoma, kad turite Panamos pasà, ar daþnai lankotës toje ðalyje?

- Ne. Tiesiog mano tëvai kilæ ið Panamos, o að gimiau Los Andþele, augau ir krepðiná þaisti pradëjau Niujorke, Brukline. Tëvai ir dabar gyvena Niujorke, o vyresnioji sesuo – Floridoje.

- Ar Jûsø giminës jau apsilankë Rusijoje?

- Ne, jiems sunku atvykti, taèiau mano mergina greit atvaþiuos ir bus su manimi iki sezono pabaigos. Beje, vasarà planuoju pirmà kartà þaisti Panamos nacionalinëje rinktinëje. Gavau pasiûlymà ið ðios ðalies krepðinio federacijos ir jau nusiunèiau sutikimà, nors Panamoje esu buvæs vos keturis kartus.Daugiau inThis page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.