pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.pep.zone

Saro interviu 04.04

Ð.Jasikevièius: "Po sezono noriu tapti laisvuoju agentu"
2005-04-04 00:15


Arijus ÞAKAS, "Sportas"Ð.Jasikevièius – vienas geriausiø pasaulio áþaidëjø
Manau, neverta pristatinëti Ðarûno Jasikevièiaus, nes tai þmogus, kurá þino kiekvienas ne tik Lietuvoje, bet maþø maþiausiai Ispanijoje ir Izraelyje. Rungtyniaudamas "Barcelona" ekipoje, lietuvis laimëjo visus tris sezono titulus: Karaliaus tauræ, Ispanijos pirmenybes bei Eurolygà, kartu su nacionaline Lietuvos rinktine 2003 rugsëjá tapo Europos èempionais, o kità sezonà kartu su "Maccabi" pakartojo triumfà Eurolygoje bei laimëjo Izraelio tauræ ir tapo ðalies pirmenybiø èempionais.

Kaip sekasi krepðininkui Izraelyje, kokie jo planai ir ar jis ruoðiasi laimëti Eurolygà treèià kartà ið eilës, Ðarûnas Jasikevièius pasakojo Izraelyje vieðëjusiam "Sporto" þurnalistui.

- Kuris "Maccabi" stipresnis: ðiais metais ar praëjusiais?

- Nemanau, kad po praëjusio sezono kaþkas labai pasikeitë, tikriausiai komandos yra panaðaus pajëgumo. Þaidëjus á klubà kvieèia pagal tà paèià sistemà, treneris – tas pats, þaidëjai taip pat daugmaþ tie patys ir atmosfera panaði. Kuri komanda stipresnë galima bus pasakyti tik sezonui pasibaigus.

- Du stipriausi Eurolygos klubai yra CSKA ir „Maccabi“. Kuris kurá?

- Nemanau, kad Eurolygoje yra tik dvi stiprios komandos. Pastaruoju metu labai gerai þaidþia „Efes pilsen“, o „Panathinaikos“ yra tokia komanda, kuri gali pateikti siurprizø. Negalima uþmirðti ir „Tau Ceramica“ krepðininkø, kurie priskirèiau prie nelengvø prieðininkø. Gráþtant prie „Maccabi“ ir CSKA, negaliu pasakyti kas laimës, nes atsakymà þinosime tik tada kai susitiksime su Rusijos komanda.

- Kokius konkreèius uþdavinius paskiria treneris?

- Þaidþiame pagal varþovus. Jeigu prieðininkams sunku stabdyti þaidimà du prieð du, stengiamës þaisti du prieð du, jeigu sunkiai stabdo þaidimà baudos aikðtelëje, stengiamës iðnaudoti savo aukðtaûgius. Todël ir mano vaidmuo aikðtelëje priklauso nuo komandos, prieð kurià þaidþiame. Ar gaunu daugiau laisvës nei kiti? Þaidimo sistema yra tokia pati kaip ir pernai. Jeigu turiu galimybiø ir tai neprieðtarauja komandos strategijai – pasireiðkiu ir pats.

- Sezono pradþioje buvo kalbama apie problemas su treneriu.

- Kalbëti galima daug. Ðioje ðalyje visi turi savo nuomonæ ir bando ja pasidalinti su kitais. Lietuvoje spauda yra daug ramesnë, o èia – spaudos labai daug ir ji labai arði, bando suþinoti ávairiausiø dalykø. Þinant, kad esu sportininkas, negaliu pykti kai aptarinëjamas þaidimas, klaidos, taèiau kai spaudoje pasirodo praneðimø apie mano asmeniná gyvenimà, to negaliu toleruoti.

- Ar galima Izraelio spaudà sulyginti su Ispanijos?

- Ne. Sporto spauda yra panaði visur, kai kur arðesnë, kai kur maþiau domisi ávairiomis detalëmis, taèiau asmeninio gyvenimo detales labiausiai suþinoti nori Izraelio spauda. Kalbant apie gandus susijusius su „Barcelona“, manau, kad tai atsitinka dël to, jog visi þino apie mano sentimentus ðiai komandai. Kartais juokingai skamba, kad Barselona yra mano mëgstamiausias miestas. Keista, kad þmonës iðsigalvoja ne tik abstrakèius dalykus, bet ir þino tikslias kontrakto detales, skaièius, kurie ten figûruoja, metus, kuriuos praleisiu Ispanijoje bei namus, kuriuos gausiu pasiraðæs kontraktà. Tokiø dalykø negaliu kontroliuoti, tuo labiau, kad manæs niekas ir neklausinëja apie tai.

- Sutikime, kad tai yra gandai, o ar norëtumëte namo ðalia Ronaldinho?

- Nesuprantu kas tai per didingas dalykas turëti namà ðalia Ronaldingo. Nuo to tik blogiau bûtø, nes visà laikà bûriai þmoniø vaikðèiotø aplinkui.

- O ar mëgstate futbolà?

- Taip, labai. Palaikau „Manchester“ klubà. Lietuvos futbolo nematau, þinau keleto þaidëjø pavardes. Sunku domëtis, nes neturiu galimybës stebëti lietuviðkà futbolà per televizoriø.

- Neseniai Izraelyje vieðëjo Valdas Adamkus, kalbama, kad buvote su juo susitikæs.

- Ðnekëjom, sakykim, apie gyvenimà. Mûsø pokalbis trûko apie 45 minutes, per kurias aptarëm politines, sportines ir kitas naujienas.

- Kaip daþniausiai leidþiate laisvalaiká?

- Klubas man sudarë geras sàlygas, turiu butà, maðinà – viskà ko man reikia. Mëgstu tiesiog leisti laikà namie, iðeiti á miestà su draugais, kartais nueinu á kinà. Su kuo geriausiai sutariu ið komandos? Daugiausiai laiko praleidþiu kartu su Dericku Sharpu ir Anthony Parkeriu.

- Ar patinka ðalis?

- Kai kurie dalykai patinka, kai kurie – ne. Manau, kad Tel Avivas yra vienas geriausiø miestø visame pasaulyje, taèiau kituose Izraelio miestuose gyventi nenorëèiau. Tel Avivas turi daug privalumø: jûra, geri restoranai, nereikia sukti galvos kur iðeiti, kà veikti, be to, mieste nesunku susigaudyti, judëti ið vienos vietos á kità. Dël maisto problemø nëra, nes á Izraelá þmonës suvaþiavo ið viso pasaulio, todël pasirinkimas yra didelis, tikriausiai niekur kitur tiek daug skirtingo maisto nerasi.

- Kokia atmosfera komandoje?

- Nuostabi. Seniai nesu þaidæs komandoje, kurioje bûtø tokia gera atmosfera. Þaidëjai gerai sutaria vienas su kitu, bendraujame ir uþ aikðtelës ribø.

- Ar ne per trumpas „Maccabi“ atsarginiø þaidëjø suoliukas?

- Nemanau, kad jis yra trumpas. Komandoje yra 11 pastoviø þaidëjø ir tarp jø yra ne vienas, kuris iðreiðkia nepasitenkinimà aikðtelëje praleidþiamu laiku. Savaime suprantama, kad jeigu mes su Parkeriu þaidþiame po 30 minuèiø, kitiems þaidëjams lieka daug maþiau.

- Ar áþvelgiate komandos trûkumø?

- Nemanau, kad „Maccabi“ klubas turi dideliø trûkumø. Yra komandø, kurios mûsø ekipà gali nugalëti vienà kartà, tiesiog tokia sistema, toks Eurolygos principas, o kiekvienas pralaimëjimas yra labai skaudus ir gali bûti lemtingas. Kartais atsitinka, kad komanda suþaidþia prasèiau, bet þaidëjai nëra robotai ir tai yra suprantamas dalykas.

- Tai galima sakyti, kad savininkø bandymas taikyti NBA komandø formavimo strategijà pasiteisina?

- Manau, kad tai yra labai protinga strategija. Tarkim „Barcelona“ paëmë ir atleido daug þaidëjø, tuomet ið naujo turëjo rinkti komandà, o „Maccabi“ klubas laimëjæs Eurolygà, pasiliko visus pagrindinius þaidëjus ir, kaip matote, mums visai gerai sekasi.

- Ar bûdamas Izraelyje domitës Lietuvos krepðiniu?

- Labai. Turiu sentimentø ir „Þalgiriui“, ir „Lietuvos rytui“. Labiau palaikau Kauno komandà, nes prisimenu vaikystæ, kai stebëdavau „Þalgirio“ kovas ir mylëjau ðià ekipà. Norisi, kad tai komandai sektøsi, kad viskas bûtø gerai. Ið kitos pusës, palaikau ir „Lietuvos rytà“, nes Vilniaus komandai taip pat jauèiu simpatijà.

- Spauda kalba, kad Jasikevièius neþais rinktinëje...

- Kol kas dar neapsisprendþiau. Link kokio atsakymo linkstu? Kol kas neþinau.

- O ar galvojate apie kità sezonà?

- Minèiø yra, jø bûnà visada. Kol kas þaidþiu Izraelyje ir iki sezono pabaigos liko nemaþai laiko, todël turiu laiko apmàstymams. Ar noriu palikti „Maccabi“? Su Tel Avivo komanda apie galimà kontrakto pratæsimà nutarëme ðnekëti po sezono.

- „Barcelona“ praneðë, kad sieks bet kokiu bûdu Jus susigràþinti...

- Labai malonu. Kol kas niekas su manim nesusisiekë ir nieko neðnekëjo. Dabar dar anksti kalbëti apie kità sezonà, nes daþniausiai derybos prasideda birþelio, liepos mënesiais. Po ðio sezono noriu tapti laisvuoju agentu bent kelioms savaitëms ir paþiûrëti kokiø pasiûlymø sulauksiu. Tik po to nuspræsiu ir pasakysiu kaip tæsis mano karjera. Norëèiau pasiraðyti ne vieneriø metø kontraktà, nes kiek pabodo daþnai keisti gyvenamàjà vietà, noriu pasilikti vienoje vietoje ilgesná laikà.

***

Apie Ðarûnà Jasikevièiø papasakoti sutiko Izraelio dienraðèio "Maariv" korespondentas Hagay Segalis.

Ðaras pas mus yra labai spalvinga ir mëgstama asmenybë. Visi kalba apie jo pasiekimus, kiek titulø jau turi krepðininkas. Kalbama, kad Ðaras nori laimëti kiekvienas rungtynes ir tai yra didelis privalumas komandai, kurioje jis þaidþia.

Sirgaliai kalba, kad Ðaras labai sunkiai dirba ir daug treniruojasi, kad bûtø dar geresnis. Uþ aikðtelës ribø – tai linksmas ir malonus vaikinas. Ðarûnas Jasikevièius – tai lyderis, labai retas ir ypatingas þaidëjas. Lietuvis yra be galo populiarus Izraelyje, todël visi laikraðèiai daþnai raðo apie já. Ðalies televizija transliuoja Izraelio pirmenybes bei Eurolygos kovas, komentatoriai daþnai mini Jasikevièiø, o operatoriai priartina þaidëjà ið arti.

Neprisimenu kito þaidëjo, kuris bûtø toks populiarus Izraelyje. Fanai net turi daina, kurios pagrindiniai þodþiai „Ðaarrûûûnnnaaaasss...“. Já ir Anthony Parkerá „Maccabi“ sirgaliai myli labiausiai.

Neabejoju, kad izraelieèiai norëtø matyti Ðarà ðioje komandoje ir kità sezonà, taèiau nuolatos kalbama apie „Barcelona“, be to, pats Jasikevièius sako, kad jauèia Ispanijos komandai sentimentø. Be to, Izraelyje kalbama, kad Jasikevièius sudomino ne vienà NBA skautà, todël labai sunku pasakyti ar jis liks Tel Avive.

Mano nuomone, Ðaras yra pats geriausias áþaidëjas, koká teko matyti.

***

Apie Ðarûnà ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.