pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.pep.zone

Zalgirio viltims..04.04

"Þalgirio" viltims iðsipildyti neuþteko pajëgø
2005-04-04 14:59


"Kauno diena"


Kauno “Þalgirio” krepðininkai praëjusià savaitæ baigë Eurolygos sezonà. Sëkminga jo pirmoji dalis, kai stipriausioje grupëje Lietuvos èempionai uþëmë treèiàjà vietà, antrajame etape nepasikartojo. “Þalgiris” TOP-16 varþybose pralaimëjo visas ðeðerias rungtynes ir nepateko á ketvirtfinalá.

Dabar þalgirieèiams liko dvi uþduotys - apginti Lietuvos krepðinio lygos èempionø vardà ir laimëti Baltijos lygos varþybas.

Pergales keitë pralaimëjimai

“Þalgiris” Europos krepðinio grandams neprilygsta nei biudþetu, nei þvaigþdþiø skaièiumi.

Nepaisant to, Kauno komanda padovanojo þiûrovams ne vienà áspûdingà pergalæ, áveikdama “Barcelona”, “Maccabi”, “Montepaschi” ir kitus garsius klubus.

Vis dëlto neiðvengta ir apmaudþiø nesëkmiø, ypaè - TOP-16 varþybose.

Skaudþiausia, kad pralaimëta net ðeðis kartus ið eilës, nors keletà kartø þalgirieèiams iki pergalës pritrûko tik Fortûnos palankumo, o gal teisëjø objektyvumo. Vienintelë paguoda, kad ðià serijà jie pertraukë reikðminga pergale Lietuvos krepðinio lygos èempionate, dar kartà áveikdami Vilniaus “Lietuvos rytà” ir uþsitikrindami reguliariojo sezono nugalëtojø vardà.

Kaip vertinti “Þalgirio” rezultatus Eurolygoje - smerkti dël nesëkmingo þaidimo antrajame etape ar dþiaugtis, kad lygiavertës pamainos pagrindiniams þaidëjams neturinti komanda nuëjo pakankamai toli?

Apie tai - pokalbis “Kauno dienoje” su “Þalgirio” vyriausiuoju treneriu Antanu SIREIKA.

Atsarginiø suolas - per trumpas

- Kaip vertinate komandos þaidimà ir rezultatus Eurolygoje?

- Vertinti reikëtø prisiminus sezono pradþià. Tuomet planavome, kad þais Arvydas Sabonis. Apie tai kalbëjome nuo praëjusiø metø geguþës mënesio. Kai manæs klausë, ar komandai tiks vienas ar kitas þaidëjas, atsakiau, kad tiks, jeigu bus Arvydas komandoje. Bet jo vis nebuvo, o blogiausia, jog iki sezono pradþios neturëjome áþaidëjo.

Kai nutrûko su vienu krepðininku pusantro mënesio vykusios derybos, atsiradusios Roberto Peko kandidatûros nebuvo kada ir svarstyti. Dar tikëjomës, kad þais A.Sabonis, o aðtrus amerikietis já maitins kamuoliais. Taip pat prie A.Sabonio bûtø labiau tikæs ir Artûras Javtokas, kuris vëliau paliko “Þalgirá”.

Tad pasirengimas sezonui nuo pat pradþiø buvo sutrikæs, o traumos dar labiau pablogino situacijà.

Visas draugiðkas rungtynes þaidëme neturëdami áþaidëjo, todël nebuvo pagrindinës komandos aðies: áþaidëjas - vidurio puolëjas. Kai R.Pekas atvyko, jau laukë startas Eurolygoje. Todël visas kûrybos procesas vyko sezono metu. Mums reikëjo rasti þmoniø, kurie patys kurtø aikðtëje, nes pagrindinio kûrëjo - A.Sabonio - vis nebuvo.

Rungtyniø metu stebëjome, kuo galime daugiau remtis, todël þaidimas strigo. Vëliau tapo aiðkiau, kuo galime daugiau pasitikëti. Galëjome remtis tik 5-6 þaidëjais, taèiau toks modelis pasitvirtino, nes ásibëgëjæ pasiekëme nemaþai pergaliø.

Bet po Naujøjø metø istorija pradëjo kartotis. R.Pekas beveik mënesá Amerikoje gydësi traumà, vël neturëjome þaidimo aðies. Tie, kurie visà sezonà þaidë be poilsio ir iðvengë traumø, kovo mënesá buvo ties iðsekimo riba, todël jø þaidimas nebegalëjo gerëti. O keisti jø nebuvo kuo.

Tanoka Berdas liko vienintelis “centras”. Man kartais nepatikdavo, kaip jis þaisdavo, bet negalëjau jo daþnai sodinti ant atsarginiø suolo. D.Lavrinovièius yra tipiðkas sunkusis kraðtas, o ne vidurio puolëjas.

Kalbant apie M.Andriuðkevièiø, reikia matyti, kaip jis treniruotëse atrodo - jis yra tik pagalbininkas, nes kol kas já áveikia bet kuris kitas þaidëjas. Todël kai per rungtynes pagrindiniai þaidëjai pamato, kad sodinu T.Berdà ir iðleidþiu Martynà, visiems krinta nuotaika. Todël visaip glostome T.Berdà, kad jis maþiau nervintøsi. M.Andriuðkevièius - perspektyvus, bet negali bûti pagrindiniu “centru”. Pagal mûsø planus, prie A.Sabonio jis bûtø þaidæs sunkiuoju kraðtu ir galvojome, kad turësime dar vienà Dirkà Novická.

Po reguliaraus Eurolygos sezono, kaip ir praëjusiais metais, planavome stovyklà Palangoje. Bet nepavyko iðvaþiuoti dël Baltijos lygos varþybø, kurios vyko antradiená ir penktadiená. Vietoje pasirengimo turëjome vaþiuoti á Valmierà, á Talinà.

Tuo metu T.Berdas jau nesitreniravo dël èiurnos - vaikðèiodamas tik pasikartodavo derinius ir ateidavo á varþybas. Iðkrito dar keli þaidëjai ir treniruotëse liko septyniese. Kaip, esant tokiai situacijai, pasirengti rimtoms varþyboms? Todël antrasis Eurolygos etapas mums buvo blogas.

Neneigiu - sezono metu keletà rungtyniø ir að blogai vadovavau, priëmiau neteisingø sprendimø, laiku nepapraðiau minutës pertraukëliø. Bet ir að esu þmogus.

Naujovëms trukdë traumos

- Kai kurie krepðinio specialistai teigë, kad tokios sudëties “Þalgiris”, patekæs á antràjá Eurolygos etapà, nemaþai padarë ir daugiau tikëtis buvo nerealu.

- Malonu, jeigu kas nors taip supranta ir vertina situacijà. Pretenzijø dël rezultatø man nereiðkë ir klubo vadovai, nes jie puikiai mato, kokiomis sàlygomis dirbu. Bet yra tokiø, kurie Sporto halëje prieð rungtynes vaikðèiojo su plakatu “Sireika, atsistatydink”.

- Reguliariajame sezone “Þalgirio” stiprioji pusë buvo puolimas. TOP-16 varþybose komanda tik dvejose rungtynëse ámetë po 80 taðkø. Kodël?

- Sezono eigoje komandos viena kità iðstudijuoja, todël vëliau bûtina ávesti naujoviø. Jø reikia mokytis treniruotëse, negali þaidëjai daryti naujø deriniø tik parodþius juos lentoje. Bet mes neturëjome galimybiø treniruotis penkiese prieð penkis ir mokytis naujoviø.

Galiu dþiaugtis tuo, jog mums pavyko þaidëjus nuteikti kovai. Á aikðtæ jie verþiasi net tada, kai jiems tai draudþia gydytojai. Broliui (D.Lavrinovièiui - red.), S.Serapinui medikai uþdraudë sportuoti, o jie ateina ir sako, kad nori þaisti.

Paskutinës rungtynës su “Tau Ceramica” parodë, kad “Þalgiris” kovoja bet kokiomis sàlygomis. Kovingumas - mûsø varomoji jëga. Po paskutiniø rungtyniø atsistojæ þiûrovai mus iðlydëjo plojimais. Esu dëkingas jiems, kad tikëjo “Þalgiriu” ir buvo su komanda iki pat pabaigos. Dël þiûrovø labiausiai stengiamës. Tik apmaudu, kad juos apvylëme.

Krizë - po maèo su “Panathinaikos”

- Gynyba buvo silpniausia “Þalgirio” vieta?

- Komanda gynybos sistemas renkasi pagal turimus þaidëjus. Ðá sezonà mes niekada nenaudojame spaudimo, nes silpniausiai ginamës vienas prieð vienà, galime suklysti lygioje vietoje. Kai þaidë A.Sabonis, labai tikdavo aikðtës gynyba.

Komandoje turi bûti juodadarbiø, kuriems svarbiausia ne taðkus pelnyti, o apsiginti, ávykdyti tai, kà treneris sakë. Tai bûtø didþiulë jëga, bet mûsø komandoje nebent Dainiø Ðalengà tokiu galima pavadinti, nes jis labai gerai ginasi. P.Jankûnui trûksta agresijos, pasitikëjimo.

Mûsø gynyba ðlubuoja ir dël daugybës klaidø, kurios virsta lengvais taðkais. Aiðku, tam átakos turi ir nuovargis. Neseniai gydytojas nusiuntë D.Ðalengà iðsitirti kraujà. Tyrimai parodë, kad jis yra iðsekæs, organizme trûksta kalio, jis negali atsigauti po krûviø. Dainiø reikia gaivinti, bet jis be poilsio þaidþia.

- Ar pirmasis pralaimëjimas antrajame etape “Panathinaikos” ekipai, kai buvote arti sëkmës, turëjo átakos tolesniam þaidimui?

- Be abejo. Kai reguliariajame sezone Sienoje áveikëme “Montepaschi” ir pirma laiko uþsitikrinome vietà antrajame etape, mûsø nuotaika buvo labai pakili, nepaisant to, kad nepavyko po pirmojo etapo nors truputëlá pailsëti nuo kamuolio. Bet kai atsitrenkëme á teisëjø sienà, jautëmës sugniuþdyti. Þaidëjai po rungtyniø kalbëjo - kà mums daryti, jeigu þaidþiant namuose teisëjai su mumis daro, kà nori? Kitos rungtynës su “Tau Ceramica” parodë, kaip tai paveikë psichologiðkai. Bijojau, kad po to vyrai visai neatsigaus, bet jie atsitiesë ir kovojo, nors ir nepavyko laimëti.

- Esate sakæs, kad ðá sezonà “Þalgiris” vieningesnis. Ar po pralaimëjimø serijos nekilo átampa komandoje?

- Ne. Jauèiu, kaip kiekvienas savyje visa tai iðgyvena, taèiau në karto nemaèiau, kad kuris nors rodytø nepasitenkinimà arba kà nors kaltintø dël nesëkmiø. Mes su Gintaru Krapiku stengiamës áneðti ramybës, kad jiems lengviau bûtø.

Trûko “centro” ir áþaidëjo

- Jeigu prieð sezonà bûtumëte þinojæs, kad nebus A.Sabonio, kokiø pozicijø þaidëjø bûtumëte pageidavæs?

- Tvirto þmogaus, kuris galëtø pakeisti T.Berdà. Taip pat dar vieno áþaidëjo, tik kito stiliaus nei R.Pekas. Visà laikà prisimenu Tajaus Ednio ir Dariaus Maskoliûno áþaidëjø porà. T.Ednis siauèia, D.Maskoliûnas skleidþia ramybæ. Pagal tai, ko aikðtëje reikalaudavo situacija, jie ir þaisdavo. R.Pekas ir V.Ginevièius nëra skirtingi áþaidëjai, nes ir vienas, ir kitas gali pasielgti nelogiðkai, vedami emocijø.

- Ar ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.