pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.pep.zone

Maco interviu 04.12

A.Macijauskas: "Maskvoje þaisime be jokio spaudimo"
2005-04-12 18:20


Euroleague.net
Krepsinis.net


A.Macijauskas Maskvoje nesiruoðia pasiduoti (EPA-ELTA nuotr.)
Vitorijos "Tau Ceramica" gynëjas Arvydas Macijauskas ðiame sezone sugeba ne tik rinkti taðkus. Jis taip pat pagerino ir kitus þaidimo komponentus. Krepðininkas, pripaþintas naudingiausiu Eurolygos kovo mënesio þaidëju, padëjo savo ekipai pirmà kartà klubo istorijoje patekti á finalinio ketverto varþybas. Eurolygoje rungtyniaujantis tik antrus metus A.Macijauskas jau yra þinomas kaip Europos superþvaigþdë. Tà jis kuo puikiausiai árodë praëjusá mënesá. Pateikiame interviu, kurá jis davë Euroleague.net tinklaipiui.

- Visø pirma, sveikinimai tapus naudingiausiu kovo mënesio þaidëju. Po to, kai laimëjote Europos èempionatà bei þaidëte Atënø Olimpiadoje, papasakokite, kaip jauèiatës, patekæs á Eurolygos finaliná ketvertà?

- Tai puikus jausmas man, mano komandai ir fanams. Kiekvienais metais Eurolygoje komandos vis geresnës ir geresnës, o lyga tampa stipresnë. Prieð sezonà yra labai sunku pasakyti, kas pateks á finaliná ketvertà, nes visi klubai stiprûs. Man tiesiog labai smagu, jog galësiu vykti á Maskvà ir ten kautis. Praëjusiais metais mes buvome labai arti to, taèiau CSKA namuose mus áveikë. Turëjome laimëti tas rungtynes, bet mums nepasisekë. Ðiemet svajonë - dar didesnë.

- "Tau Ceramica" pateko á "Top-16" varþybas tik dël tarpusavio rungtyniø su "Unicaja" taðkø pranaðumo, o á ketvirtfinalá – tokiu paèiu bûdu. Po viso to, ar esate nustebæs, jog prasimuðëte tarp 4 stipriausiø ekipø?

- Ne, nesu nustebæs. Pradþioje sezono neþaidëme gerai ACB lygoje ir Eurolygoje. Reguliariame sezone mes taip pat nerungtyniavome puikiai. Kaip jûs teigëte, grupës varþybose finiðavome penkti ir patekome á sekantá etapà tik dël geresnio tarpusavio taðkø balanso su "Unicaja". Bet po viso to, dienoms bëgant, pradëjome þaisti daug geriau ir gynyboje, ir puolime. Pagerinome savo þaidimà itin akivaizdþiai "Top-16" ir ketvirtfinalyje su "Benetton". Dabar esame puikios sportinës formos ir negalëèiau teigti, jog esu nustebæs patekimu tarp 4 stipriausiø klubø.

- Labai svarbios buvo pirmosios ketvirtfinalio rungtynës, kai Vitorijos komanda sutriuðkino Trevizo "Benetton" net 39 taðkø skirtumu. Ar tai buvo netikëta?

- Tikrai nesitikëjome tokio rezultato. Labai sunku yra laimëti rungtynes tokiu taðkø skirtumu net ir prieð prasèiausià Eurolygos klubà. Taèiau tà dienà mes þaidëme ypatingai gerai. Atsakingai ruoðëmës tam maèui, puikiai gynëmës ir daþnai atakavom. "Benetton" neþaidë gerai. Mûsø gynyba suþlugdë visas jø viltis. Be abejonës tai buvo netikëta. Vis dëlto, po tokios pergalës, þinojome, jog tas nepasikartos atrose rungtynëse ir ypaè prieð toká klubà. Antrame maèe buvo sunku, bet mes juos áveikëme.

- Daugelis þmoniø turbût galvoja, kaip galima taip gerai suþaisti. Jûs minëjote pasiruoðimà, bet "Tau Ceramica" taip pat þaidë labai pasitikinèiai.

- Jei nori patektá á finalo ketvertà, turi pasitikëti savo jëgomis, pasitikëti, jog gali kovoti dël kiekvieno kamuolio bei uþsiimti pozicijà. Tai nëra taip lengva padaryti prieð tokias stiprias komandas kaip "Benetton", taèiau pasitikëjiams visada padeda.

- Praëjusiais metais, "Top-16" varþybose, jûsø rezultatyvumas ir kita statistika smuko, ðiais metais – pagerëjo. Galbût kà nors darëte, ar mokëtës po praëjusio sezono?

- Ðiame sezone mano þaidimas visiðkai kitoks. Dabar að viskà suprantu daug geriau. Treneris man daug padëjo. Praëjusiais metais að stengdavausi sumesti 30 taðkø. Kartais pavykdavo, kartais ne. Dabar að stengiuosi geriau atlikti perdavimus, perimti kamuolius ir geriau þaisti gynyboje. Treneris sakë, jog jeigu að bûsiu labai rezultatyvus reguliariame sezone, kitos komandos labiau kreips á mane dëmesá, todël reikia mokytis, kaip perduoti kamuolá. Jis taip pat teigë, kad kiekviena Eurolygos komanda turi gerø þaidëjø ir visi jie gali ámesti. Taigi, að viso to mokiausi. Praëjusiais metais visi stengësi mane sustabdyti ir jei jiems pavykdavo, að prarasdavau pusiausvyrà ir þaisdavau kvailai. Dabar að kitoks.

- Lyginant ðá sezonà su praëjusiu, tada jûs buvote niekam neþinomas, taèiau dabar visi supranta, kad esate þvaigþdë. Ar sunkiau pelnyti taðkus, kai gynëjas jus þino?

- Be abejo. Jei þaidi prieð geras komandas, jos beveik visos gerai ginas ir yra sunku pelnyti taðkus. Taip bûna ne tik man, bet ir kitiems krepðininkams. Taèiau tai komanda, ir rungtynes laimi ne atskiri þaidëjai, o komanda. Jei ið deðimties þaidëjø trys suþaidþia blogai, yra sunku laimëti.

- "Tau Ceramica", treniruojama Duðko Ivanovièiaus, turi reputacijà kaip niekada nepasiduodanti komanda. Po dviejø sezonø, kaip galëtumëte apibûdinti komandos þaidimo stiliø?

- Pirmais metais man èia buvo gana sunku. Tai buvo pirmas kartas, kai teko palikti gimtàjà ðalá ir iðvykti á dar stipresná klubà, su reikliu treneriu, kitoje valstybëje. Ðie metai – lengvesni, nes að já labiau suprantu. Komanda dirba sunkiai kiekvienà dienà. Jei nori kà nors laimëti, visø þaidëjø nuomonës turi sutapti su trenerio. Jeigu dirbi sunkiai, be abejonës kaþkà laimësi. Be to, mes atliekame daug fizinio darbo ir manau, jog tai yra tiesa, kad esame geros sportinës formos.

- Matyti jus kartu su Ramûnu Ðiðkausku vienoje arenoje primena, kad "Lietuvos rytas" þais ULEB taurës finale. Ar kalbëjote su juo apie buvusios ekipos galimybes rungtyniauti Eurolygoje?

- Mes esame geri draugai, praleidæ keturis metus viename klube, o taip pat ir Lietuvos rinktinëje, taèiau apie "Lietuvos rytà" neðnekëjome. Kalbëjome daugiau apie tai, kaip jam sekasi Trevize, o man Vitorijoje. Taip pat aptarëme komandas, trenerius ir senus draugus. Be abejo mes abu norime, kad "Lietuvos rytas" laimëtø finalà ir patektø á Eurolygà, bet kai susitinkame, daug apie tai neðnekame. Ramûnas norëjo, jog "Benetton" patektø á finaliná ketvertà, taip kaip að geidþiau to paities dël savo ekipos. Manau, "Lietuvos rytas" laimës ULEB tauræ.

- Sugráþkime prie finalinio ketverto ir jûsø varþovo pusfinalyje. Per pastaruosius du sezonus "Tau Ceramica" CSKA pralaimëjo visus 4 kartus, taèiau tik bendru 14 taðkø skirtumu. Praëjusiais metais paskutinæ rungtyniø minutæ jie suþaidë geriau ir palaidojo jûsø viltis patekti tarp 4 stipriausiø ekipø. Ar vyksite á Maskvà, siekdami revanðo?

- Neabejotinai. Per du metus, kai mes þaidëme su CSKA, niekada nepralaimëjome dideliu skirtumu. Tai puiki komanda, bet mûsø taip pat. Nesame iðsigandæ. Vyksime kautis ir stengsimës nugalëti. Tai, kad pralaimëjome jiems visus 4 kartus, nieko nereiðkia. Taipogi nieko nereiðkia, jog CSKA þais namuose ir visi manys, kad favoritas aiðkus. Þaisime be jokio spaudimo taip gerai, kaip tik galësime.

- Ir paskutinis klausimas. Dar liko beveik mënesis iki varþybø Maskvoje, ar sunku laukti, o gal tai kaip tik á naudà, kad galite pailsëti?

- Að labiau norëèiau þaisti jau kità savaitæ, taèiau yra kaip yra ir þaisime po mënesio. Komanda pasiekusi optimalià formà. Mënesis yra gana ilgas laiko tarpas. Rungtyniausime Ispanijos lygoje ir tai mums padës. Galite á tai þiûrëti abipusiðkai, taèiau pamatysime kaip bus. Laiko pakeisti negalima. Tereikia treniruotis, gerai suþaisti ACB rungtynes ir tinkamai pasiruoðti lemiamai kovai su CSKAThis page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.