pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.pep.zone

T.Parkerio interviu 04.13

T.Parkeris: "Spurs" – tai didelë ðeima"
2005-04-13 17:48


Karolis VAIZGËLA, "Sportas"


San Antonijaus „Spurs“ ekipos ir Prancûzijos rinktinës gerbëjai já dievina, varþovø sirgaliai já keikia. Taèiau abejingø jam nëra. Futbolo ðalyje Prancûzijoje Tony Parkeris þinomas ne kà maþiau në Lietuvoje Arvydas Sabonis. Bûdamas vos 19 metø, ðis vunderkindu vadinamas krepðininkas jau rungtyniavo vieno stipriausiø pasaulio klubø .Spurs. startiniame penketuke, o bûdamas 21 metø dþiaugësi kol kas pirmuoju NBA èempiono þiedu. Niekas net neabejoja, kad jaunas, 23 metø þaidëjas tuo galës dþiaugtis dar ne kartà. Jûsø dëmesiui – iðskirtinis T.Parkerio interviu .Sporto. laikraðèiui.

- Ar pamenate, kai prieð keletà metø teko vieðëti Vilniuje su Paryþiaus „Racing“ klubu ir rungtyniauti prieð Vilniaus „Sakalus“?

- Taip, tai buvo 2000-2001 metø sezono Saporto taurës rungtynës. Tuo metu „Racing“ ekipoje rungtyniavau atakuojanèio gynëjo pozicijoje ir rungtynes pradëdavau startiniame penkete. Prieð „Sakalus“ laimëjome namuose, taèiau iðvykoje þaidëme prasèiau ir rungtyniø pabaigoje Vilniaus ekipai ámetus neátikëtinà metimà nuo galinës linijos, mums teko palikti aikðtæ pralaimëjusiems. Ðiuo metu sunkiai prisimenu, bet tai buvo komanda, pasiþyminti dideliu þaidimo tempu.

- Su lietuviais jums teko susidurti ir paskutiniajame Europos èempionato Ðvedijoje pusfinalyje. Tada po atkaklios kovos Prancûzija pralaimëjo. Ar tai jums buvo labai skausmingas pralaimëjimas?

. Þinoma. Já buvo be galo sunku iðgyventi. Jei bûtume laimëjæ rungtynes, bûtume dalyvavæ Atënø olimpinëse þaidynëse. Po to susitikimo mums teko þaisti dël treèiosios vietos, pralaimëjome Italijos rinktinei, o tai reiðkë, kad Atënuose mûsø nebus... Mes pasimokëme ið savøjø klaidø ir tikimës jø ateityje nebekartoti.

- Kà galëtumëte pasakyti apie mûsø ðalies krepðiná?

- Jûsø krepðinis tikrai labai aukðto lygio, giliø tradicijø sportas. Nacionalinë Lietuvos vyrø krepðinio rinktinë turi daugybæ talentingø ir keletà ypaè gerø þaidëjø. Ta rinktinë buvo visai arti Atënø olimpiniø þaidyniø medaliø, todël mes jus bûtinai priskaièiuosime prie favorièiø laimëti 2005 metø Europos èempionatà.

- Ðvedijoje vykusiame Europos èempionate jums teko akis á aká susidurti su vienu pajëgiausiø Europos áþaidëjø Ðarûnu Jasikevièiumi. Jau kuris laikas kalbama apie jo galimybes NBA lygoje. Kà ta tema galëtumëte pasakyti jûs?

- Visi puikiai matome, kad per paskutiniuosius metus ið Europos atvykæ þaidëjai èia puikiai adaptuojasi ir net patenka á ekipø startinius penketukus. Kiek sunkiau buvo su áþaidëjais, taèiau 2001 metais man atvykus á „Spurs“ ekipà NBA ekspertai pamatë, kad ir jie gali èia sëkmingai rungtyniauti. Negaliu atsakyti, ar gali Ðarûnas, ar ne rungtyniauti NBA þaidimo
stiliumi. Viskas, kà þinau, yra tai, kad Jasikevièius – labai geras þaidëjas ir senajame þemyne jis vienas ið geriausiø.

- Ar vis dar galvojate apie olimpines þaidynes?

- Þinoma. Kaip ir visi atletai svajoju jose dalyvauti. Olimpinës þaidynës – svarbiausias sporto ávykis visame pasaulyje.

- Ar jums labai svarbu atstovauti savo ðalies rinktinei?

- Prancûzijai esu be galo dëkingas uþ tai, kur esu dabar. Þaisdamas rinktinëje noriu bent kiek atsidëkoti Prancûzijos rinktinës lyderiams bei treneriams uþ tai, kad jie man padëjo kopiant karjeros laiptais.

- Kaip jûs sugebëjote taip greitai adaptuotis stipriausioje pasaulio krepðinio lygoje?

- Tiesiog tikëjau savimi. Tikrai negalvojau, kad taip greit tapsiu „Spurs“ ekipos startinio penketo þaidëju, taèiau þinojau, kad tai kada nors ávyks. Pasitikëjau savimi ir sunkiai dirbau, o treneris Greggas Popovièius suteikë man galimybæ.

- 21 metø jûs jau rungtyniavote NBA finale. Koks tai buvo jausmas?

- Visada rungtyniaujant NBA finale ekipø þaidëjai susiduria su didþiuliu spaudimu. Bet jis mus tik stumia á prieká (ðypsosi). Að tai tiesiog dievinu. Tai viena ið prieþasèiø, kodël þaidþiu krepðiná. Tai suteikia nuostabiø akimirkø.

- Kokie jûsø santykiai su vienu geriausiø pasaulio þaidëjø Timu Duncanu ir kitais ekipos nariais?

- Mûsø ekipa – lyg didelë ðeima. Mes esame toli nuo to, kas vyksta Los Andþelo „Lakers“ ar Niujorko „Knicks“ klubuose. Ðioje ekipoje jauèiuosi nuostabiai ir net netikiu, kad kaþkur yra geriau. Þaidimas su Timu Duncanu yra tarytum svajonë. Su ekipos draugais kartu einame vakarieniauti, kartu keliaujame á kinà. Atmosfera ekipoje tiesiog nuostabi.

- O kokie jûsø santykiai su ekipos treneriu Greggu Popoviciumi?

- Niekada nepamirðiu Popo (treneris Greggas Popovichius . red.past.) suteiktos galimybës rungtyniauti ðioje komandoje. Að já labai gerbiu, nors jis ir labai ðaukia (ðypsosi). Ar þinote nors vienà trenerá, kuris pasikviestø savo ekipos þaidëjà vakarienei vien tam, kad praleistø su juo puikø vakarà? Popas – labai atviras savo þaidëjams ir krepðinio aikðtelëje, ir uþ jos ribø.

- Jums neteko atstovauti Vakarø konferencijà „Visø Þvaigþdþiø“ rungtynëse.

- Labai tikëjau, kad tai ávyks ðiais metais, bet iðrinktas nebuvau. Tai nëra didelë problema. Að esu labai jaunas ir dar turiu laiko ten patekti. Pamatæs, kad Mike Bibby taip pat ten nepateko, tariau sau, kad viskas dar prieðaky. Net neabejoju, kad ta diena ateis.

- Ar tikite, kad ðiemet pavyks iðkovoti NBA èempionø þiedus?

- Tai vienas maloniausiø reiðkiniø San Antonijuje – kiekvienais metais kovojame dël jø. Be abejo, tikiuosi, kad ðiemet mums pavyks tai padaryti. traumø taip pat nepatyriau (nusispjovë per petá).

- Ar atstovausite Serbijoje ir Juodkalnijoje vyksianèiame Europos èempionate Prancûzijos krepðinio rinktinei?

- Þinoma. Su rinktine pradësime rengtis rugpjûèio 6 dienà, todël turësime mënesá iki Europos èempionato. Mûsø tikslas – patekti tarp ðeðiø stipriausiø Europos rinktiniø ir pelnyti teisæ á Japonijoje vyksiantá pasaulio krepðinio èempionatà. Mëginsime pasiekti tiek, kiek tik bus ámanoma.

- Ar dar pamenate savo pirmuosius þingsnius á didájá krepðiná?

- Krepðinio kamuolá rankose laikiau dar bûdamas visai jaunas. Mano tëvas buvo krepðininkas, todël suprantama, jog bûti be krepðinio buvo sunku. Dar turiu keletà vaizdo kaseèiø ið ankstyvojo devintojo deðimtmeèio, kai rungtyniaudavau prieð savo brolá. Prieðais kamerà sakydavau: „Ðtai jûs matote NBA finalà, kuriame susitinka „Spurs“ ir Èikagos „Bulls“ klubai...“ Tuo metu buvau didþiulis „Bulls“ ekipos gerbëjas. Jø ekipos lyderis Michaelas Jordanas man ákvëpdavo viltá ir norà rungtyniauti aukðèiausiu lygiu.

- Teko girdëti apie jûsø pomëgá futbolui.

- Taip. Esu þaidæs futbolo ekipoje anksèiau uþ visas kitas ekipas. Tuomet þaisdavau puolëjo pozicijoje. Esu labai laimingas paþinodamas Thierry Henry. Teko já keletà kartø aplankyti ir pamatyti þaidþiant „Arsenal“ komandoje. Praëjusiais metais vykau á Èempionø lygos finalà, þiûrëjau rungtynes tarp „Porto“ ir „Monaco“ vienuolikiø. Tai buvo neplanuotas Didier Deschampso („Monaco“ ekipos treneris – red. past.) komandos pasiekimas.

This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.