pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.pep.zone

Makedonikos mintys..

"Makedonikos" atstovø mintys apie rungtynes
2005-04-20 04:28


ULEB CUP
Krepsinis.net

Argiris Pedoulakis: "Pirmoje rungtyniø pusëje stengëmes þaisti gerai, taèiau rungtynës susiklostë sunkiai. Prametëme kelis lengvus metimus, taèiau tai yra suprantama, nes tokiose rungtynëse þaidëjus slegia didelë atsakomybë.

Vienintelis dalykas, kurio að nesupratau, buvo bloga kova dël atðokusiø kamuoliø gynyboje. Puolime priiminëjome blogus sprendimus ir kamuolá perdavinëjome prastai. Stengëmës neprarasti savitvardos ir bûtent apie tai per rungtyniø pertraukà að ðnekëjau su þaidëjais. Tam, kad susitvarkyti su spaudimu visø pirmà turi pagerinti gynybà, tai yra vienintelis bûdas atsiloðti.

Antroje rungtyniø pusëje, ypaè paskutiniame këlinyje, labai stengëmës, P.Mickealis þaidë sunkiojo kraðto puolëjo pozicijoje. Galvojant logiðkai, "Lietuvos rytas" turëjo didesnius krepðininkus ir mums nepasisekë, jog jie buvo efektyvûs atakuodami krepðá ið 4-5 metrø atstumo. Ðiais metais turëjome solidþià komandà. Esu patenktintas laimëjimu, niekas nesitikëjo iðvysti mus þaidþianèius finalinëse rungtynese. Parodëme komandos dvasià ir niekad nepasidavëme.

Norëèiau padëkoti Graikijos krepðinio aistruoliams kurie atvyko palaikyti mûsø. Taip pat norëèiau padëkoti organizatoriams ir Ðarlerua miestui. Turëjome apginti miesto reputacijà ir mes tai padarëme. Tai buvo puiki kelionë su gera kompanija.

Gyvenimas tæsiasi, taèiau að manau, kad mes ðá tà atlikome. R.Javtokas yra talentingas þmogus, turintis nepaprastø galimybiø blokuoti metimus. Nesugebëjome þaisti rezultatyviai pirmoje rungtyniø pusëje, taèiau vëliau pasitaisëme."

Pete Mickealis: "Praktiðkai neþaidëme pirmoje rungtyniø pusëje, o jie viskà darë teisingai. Pralaiminëjome 20 taðkø, todël buvo sunku panaikinti toká pranaðumà. Vis dëlto antroje rungtyniø pusëje þaidëme puikiai. Turëjome laimëti ðias rungtynes."

Grigorijus Chiþniakas: "Manau, kad turëjome þaisti ðiek tiek geriau, kad laimëti ðias rungtynes, taèiau taip neatsitiko ir nieko èia nepakeisi. Nepaisant visko, "Makedonikos" yra didelis pasiekimas bûti finale. Norint laimëti tokias varþybas reikia bûti ðiek tiek labiau susikaupus. Norëèiau padëkoti visiems Graikijos, Lietuvos ir Belgijos fanams uþ puikià atmosferà salëje. Turëjome þaisti þymiai geriau, ypaè pirmoje rungtyniø pusëje."

Andre Hutsonas: "Atsilikome pirmoje rungtyniø pusëje, taèiau po pertraukos atlikome puikø darbà. Nepaisant pralaimëjimo, ðie metai buvo puikûs, pasiekëme keletà puikiø pergaliø, taèiau negalëjome laimëti ir ðiø varþybø. Komanda didþiuojasi tuo, kà atliko ðiais metais. ULEB atliko puikø darbà organizuodama varþybas. Atmosfera finaliniø rungtyniø metu buvo nuostabi."

Slavenas Rimacas: "Padarëme per daug klaidø pirmoje rungtyniø pusëje ir praradome pasitikëjimà savimi. Prastai gynëmës ir tai leido jiems pelnyti daug lengvø taðkø. Kai pagaliau pradëjome þaisti kaip komanda, pakeitëme situacijà ir baigëme rungtynes oriai. Turëtume didþiuotis sezonu, nes jis buvo geras. Jei kas nors sezono pradþioje bûtø sakæs, kad mes pateksime á finalà, ne kiekvienas tai suprastø. Manau, kad galëjome laimëti ðias rungtynes, jei bûtume geriau suþaidæ rungtyniø pradþià. Turëtume pykti dël to, nes pirma rungtyniø pusë neturëjo nieko bendro su tuo kaip ðá sezonà atrodë "Makedonikos".

Manolis Papamakarios: "Apmaudu. Þaidëme prieð "Lietuvos rytà", kuris yra labai stipri komanda. Rungtyniø pradþioje jie þaidë labai kietà fiziðkà þaidimà ir susikrovë 25 taðkø pranaðumà, taèiau að manau, kad jei rungtynës bûtø prasitæsusios dar penkias minutes, mes bûtume laimëjæ. Jautëme didelá spaudimà ir neturëjome finalø patirties. Manau, kad mûsø komandà atspindëjo antroji rungtyniø pusë. Jei atsilikinëji 25 taðkai, yra neámanoma nugalëti. Norëèiau padëkoti savo komandos draugams, treneriams ir ypaè tiems sirgaliams kurie atvyko èia ið Kozanio. Rungtynës buvo krepðinio ðventë ir tai parodo, jog krepðinis gali bûti ðventë visiems."

per welai jau pradejo spurtuot....


--------------------------------------------------------------------------------

iceberg (55 - Jaunutis) 2005-04-20 13:12


neþinau kà galvojo graikø teneris, bet chiþniako neiðnaudojimas tiesiog akis badë. Vos ne kas antrà atakà graikø gynëjai po krepðiu "lipo á medá", o griða tuo metu uþ poros þingsniø laisvas stovëdavo. Ðiaip tai jis rankà turi, ir ið atstumo bent kelias atakas rezultatyviai tikrai bûtø pabaigæs. Bet graikam matyt labai patiko blokus rinktis


--------------------------------------------------------------------------------

Ryaniux (738 - Veteranas) 2005-04-20 13:05


Rimacas man patio geray suzaide i Grigoriju zaidziant pamaciau po 3 metu pertraukos ir nieko ispudingo nepamaciau joz aidime tipiskas centriukas


--------------------------------------------------------------------------------

YLK (2277 - Treneris) 2005-04-20 12:55


nu jo.. saunuoliai ir makedonikos.. deja, rytas stipresnis


--------------------------------------------------------------------------------

Wicked_game (255 - Senjoras) 2005-04-20 12:17


Kovojo graikai iki galo ir tai gera pamoka LRytui, kad ir pirmaujant 20 tsk. 3 kelinukus, atsipalaiduot negalima...


--------------------------------------------------------------------------------

KV (46 - Jaunutis) 2005-04-20 12:12


Manolis Papamakorios:"taèiau að manau, kad jei rungtynës bûtø prasitæsusios dar penkias minutes, mes bûtume laimëjæ."
Bet deja krepsini zaidziama 40 minuciu


--------------------------------------------------------------------------------

Ribokas (195 - Kadetas) 2005-04-20 11:20


4 këliná ne tiek graikai gerai þaidë, kiek LR atsipalaidavo. Ðiaip LR realiai turëjo laimët 15-20 tðk.


--------------------------------------------------------------------------------

SCHOLAR (1909 - Trenerio asistentas) 2005-04-20 10:47


Nera cia ka ir bekalbeti... Pasikrove malku ir tiek... Tipo dabar pasiteisinimu dar iesko...


--------------------------------------------------------------------------------

jammes (2530 - Treneris) 2005-04-20 10:31


na graikai kovojo iki galo, ir uz tai juos reikia gerrbti, taciau rytas pernelyg gerai zaide rungtyniu pradzioje, kad Makedonikos galetu ka nors pakeisti. nors taiklus ju tritaskiai ir netaiklus musiskiu baudos metimai ir ivare siek tiek baimes


--------------------------------------------------------------------------------

eamon (924 - Veteranas) 2005-04-20 09:23


mickealas tai cia nerealiai pasake " Turëjome laimëti ðias rungtynes." prajuokino


--------------------------------------------------------------------------------

spangals (1621 - Trenerio asistentas) 2005-04-20 08:48


ble nesuprantu varzybas turejom laimeti mes tai kokio velnio nelaimejot???kas ar nepatys praloset runktyniu pradzia???suprantu kovojot iki galo saunuoliai bet kam varyt ant priesininku ir sakyt kad mes stipresni???na bent as jau taip supratau is ju kalbu


--------------------------------------------------------------------------------

mindiakas (14 - Pradinukas) 2005-04-20 08:48


"turejom laimet" ??? Pasvajokit ir praeis


--------------------------------------------------------------------------------

ramosas (176 - Kadetas) 2005-04-20 08:27


Pagirtina kova 4 kelinuke , bet min 50 proc tos ju sekmes LR atsipalaidavimas , o svaigti del to ,kad jei butu suzaide pirma puse geriau butu laimeje, tai paistalai, tokiu atveju rungtynes galejo buti visai kitokios. Bet kokiu atveju pagarba uz kova iki galo,aciu uz intriga .LR buvo kur kas vertesni pergales ir uz tai ,kad geriau suzaide finale,ir uz tai ,kad pakeliui i finala nugalejo pajegesnes komandas nei Makedonikos.


--------------------------------------------------------------------------------

Garas (1482 - Trenerio asistentas) 2005-04-20 08:23


Isties graikai ketvirtajame keliny ivare baimes ne vienam aistruoliui!Isties jie kovojo ir uzbaige rungtynes nesutriuskinti,rytas nusipelne sios pergales!Sekme jiems!


--------------------------------------------------------------------------------

TDK (375 - Senjoras) 2005-04-20 04:56


PAGARBA GRAIKU KREPSININKAMS
JIE KOVOJO IKI GALO, NES TAI JUK FINALASThis page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.