pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.pep.zone

Songailos interviu

D.Songaila: "Savo þaidimu priverèiau iðmokti sirgalius tarti mano pavardæ"

2005-04-21 17:16

Antrasis Dariaus Songailos sezonas Nacionalinëje krepðinio asociacijoje (NBA) buvo dar sëkmingesnis nei debiutinis. Jo klubas "Sacramento Kings" pateko á Vakarø konferencijos ketvirtfinalá, kur susitiks su "Seattle Supersonics", o paties 27 metø 204 centimetrø ûgio puolëjo rodikliai þenkliai pagerëjo.

Per 81 reguliariojo sezono rungtynes jis aikðtelëje vidutiniðkai praleisdavo 20,5 minutës (praëjusá sezonà 13,4), surinkdavo 7,4 taðko (4,6), dvitaðkius mesdamas 53 (49,5), baudas – 84,5 (81,9) procento taiklumu, atkovodavo 4,2 (3) kamuolio ir atlikdavo 1,4 (0,6) rezultatyvaus perdavimo.

Vienas Lietuvos nacionalinës rinktinës lyderiø sutiko duoti interviu Rusijos sporto dienraðèiui "Sovetskij Sport".

- Kas bus atkrintamøjø varþybø favoritai?

- Rytuose be jokios konkurencijos "Heat". Vakaruose – "Suns" ir "Spurs". Na, o mes, bûkite tuo tikri, pasistengsime pasûdyti jø saldø gyvenimà.

- Sprendþiant ið pastarøjø rungtyniø, jûs dabar kur kas arèiau pagrindinës sudëties nei sezono pradþioje.

- Taip, man pagaliau pavyko rasti savo þaidimà. Anksèiau dël to turëjau problemø ir man tekdavo aikðtelëje praleisti maþiau nei po 10 minuèiø per rungtynes. Dabar jau þaidþiu po 20-25 minutes, naudos komandai duodu gerokai daugiau. Vis dëlto daugumà rungtyniø pradedu nuo atsarginiø þaidëjø suolelio.

- Kas jûsø pagrindinis konkurentas sunkiojo kraðto pozicijoje?

- Pirmiausia tai komandos naujokai Kenny Thomasas ir Corlissas Williamsonas. Taip pat pusiau "centras" Bradas Milleris ir vienas mano draugø – Predragas Stojakovièius.

- Ir Williamsonas, ir Thomasas, ir vidurio puolëjas Brianas Skinneris – visi jie atëjo á „Kings“ mainais á NBA superþvaigþdæ Chrisà Webberá. Ði rokiruotë susilpnino komandà ar buvo jai naudinga?Reklama


- Pakeisti Chriso neámanoma. Jis galëjo daryti viskà ir uþ visus. Webberis – unikalus þaidëjas. Taèiau jis buvo vienas. O vietoj jo mes gavome ið karto tris puikius krepðininkus. Taip, kiekvienas ið jø silpnesnis uþ Webberá. Taèiau dabar mûsø þaidime – didesnë ávairovë ir didesnë konkurencija.

- Taigi, Webberis jums dabar nëra konkurentas, taèiau tapti pagrindiniu "karaliø" ketvirtuoju numeriu nepavyksta. Neaplanko mintys apie iðkeitimà?

- Aplanko. Vasarà priimsiu sprendimà. Mano sutartis pasiraðyta pagal schemà "2+1". Tai reiðkia, kad jau po ðio sezono pabaigos galësiu palikti klubà, jei nesutarsiu su vadovybe dël naujo kontrakto sàlygø. Bet visa tai bus vëliau. Kol kas galvoju tik apie atkrintamàsias.

- Jûsø karjera netipinë Lietuvos krepðininkui. Ir Marèiulionis, ir Sabonis, ir Ilgauskas NBA atsidûrë jau kaip subrendæ þaidëjai. Jûs á JAV atvykote dar iki ástojimo á universitetà. Kodël?

- Kai að pradëjau karjerà, Lietuvoje buvo tik viena stipri komanda – "Þalgiris". Joje man tektø sëdëti ant atsarginiø þaidëjø suolelio. O atstovauti silpniems kolektyvams að nenorëjau. Todël supratau: laikas iðvykti. Gerai, kad JAV universitete galima ne tik krepðiná þaisti iðmokti. Að gavau kokybiðkà iðsilavinimà.

- Beje, kokia specialybë nurodyta jûsø diplome?

- Specialistas ryðiams su visuomene.

- Po "New Hampton" mokyklos baigimo jûs atstovavote "Wake Forest" universiteto komandai. Prieð metus jà buvo palikusi superþvaigþdë Timas Duncanas. Ar pavyko já pakeisti?

- Pabandyk toká pakeisti. Beje, Timas – mano mëgstamiausias krepðininkas. Jis – be konkurencijos. Visgi að savo þaidimu priverèiau fanus iðmokti tarti mano pavardæ. Per ketverius "Wake Forest" praleistus metus ágijau net asmeniniø sirgaliø.

- 2002 metø naujokø birþoje "Celtics" jus pasirinko 50-uoju ðaukimu. Ne per toli nuo virðûnës?

- Pats buvau nustebæs. Tikëjausi vietos pirmajame trisdeðimtuke, taèiau iðëjo kitaip. Bet noriu pastebëti, kad vieta birþoje patiems krepðininkams neturi tokios reikðmës, kokià jai suteikia paðaliniai þmonës.

- Jûs neblogai pasirodëte Bostono klubo vasaros stovykloje, taèiau vëliau atsidûrëte CSKA. Kuo jûsø netenkino "Celtics"?

- Klubas pateikë pasiûlymà, kuris manæs netenkino. O su maskvieèiais man pavyko susitarti. Negalëjau praleisti ir galimybës suþaisti vienoje ið geriausiø Europos komandø.

- Turbût iki ðiol trukdo uþmigti nepataikytas metimas 2002-2003 metø Eurolygos pusfinalio rungtyniø su "Barcelona" pabaigoje?

- Tokie dalykai neuþmirðtami. Iki ðiol skauda ðirdá. Daþnai atsimenu ðá pralaimëjimà. Buvo labai apmaudu, juk tais metais mes buvome geriausias europos klubas. Guodþiu save tuo, kad tai galëjo atsitikti su bet kuriuo þaidëju. Tik gaila, kad tas "bet kuris" buvau að.

- Dabar sekate armieèiø pasirodymà?

- Taip, internetu. Rungtyniø áraðø matyti neteko.

- Kaip vertinate jø galimybes laimëti Eurolygà?

- O kur Finalo ketvertas vyks? Maskvoje? Na, tuomet CSKA neturëtø kilti problemø. Jie gi turi "þudanèià" sudëtá.

- Su buvusiais partneriais susiskambinate?

- O kaip gi. Su Viktoru Chriapa daþnai susisiekiame. Buvome su ðeimomis restorane, susiskmbiname nuolat. Su Andrejumi Kirilenka taip pat buvome susitikæ. Mes kaip tik Solt Leik Sityje þaidëme prieð Naujuosius metus. Tuomet Andrejus buvo traumuotas ir su þmona Maða stebëjo rungtynes ið tribûnø. O po rungtyniø su jai susitikau.

- Viktoras jau þaidþia Portlende, o Andrejaus CSKA jau neaptikote... Palaikote ryðá su tais, kurie gyvena Maskvoje?

- (Po ilgos pauzës) Su jais kur kas reèiau. Norëjau susisiekti su SergejumiMonia, jis sakë, kad nusipirks neðiojamà kompiuterá. Gal nenusipirko, gal dar kaþkas, taèiau pabendrauti su Serioga taip ir nepavyko.

- O savo partnerius ið „Wake Forest“ daþnai atsimenate?

- Þinoma. Likimas iðsklaidë mus po visà pasaulá, taèiau stengiamës palaikyti ryðá. Pavyksta tik elektroniniu paðtu.

- Sakramentas yra netoliese Ramiojo vandenyno pakrantës. Þuvingos vietos?

- A-a-a...Uþuominà supratau (Juokiasi). Taip, þûklë – mano hobis. Mëgstu gaudyti tunus. Deja, labai sunku su laiku. Þaidimo tempas uþ Atlanto kur kas didesnis nei Europoje. Rungtynës – kas antrà dienà. Tokiomis sàlygomis sunku organizuoti laisvalaiká. Vis dëlto porà kartø pavyko iðplaukti á vandenynà. O du kartus buvau iðvykæs medþioti. Medþioklæ taip pat mëgstu.

- Turbût medþioklei dabar laiko taip pat nebëra?

- Nieko, dël atkrintamøjø varþybø galiu ir ilgiau pakentëti. Atsigriebsiu tarpsezonyje!This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.