pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.pep.zone

Sirgaliai isrinko geriausius NBA

NAUJIENOS


Krepðinio sirgaliai iðrinko geriausius NBA sezono krepðininkus
2005-04-28 18:52


Steve'as Nashas – naudingiausias NBA sezono þaidëjas, Benas Gordonas – geriausias lygos naujokas, o Mike'as D'Antoni – geriausias sezono treneris. Tai tik keli laureatai, kuriuos iðrinko krepðinio sirgaliai, balsuodami oficialioje NBA svetainëje internete.

Treèiadiená "Cleveland Cavaliers" þaidëjas Ericas Snow buvo nominuotas J.Walterio Kennedy apdovanojimui. Jis skiriamas uþ nepriekaiðtingà elgesá bei bendravimà su visuomene.

"Esu patenkintas, kad buvau pasirinktas tokiam prestiþiniam apdovanojimui", – sakë E.Snow.

Tuo tarpu NBA svetainës internete lankytojai iðreiðkë savo nuomonæ apie geriausius sezono krepðininkus bei trenerá. Jie balsavo ðeðiose apklausose.

Geriausiu sezono krepðininku sirgaliai iðrinko Fynikso "Suns" áþaidëjà Steve'à Nashà. Uþ já pasisakë 35,3 proc. respondentø.

Antras liko Filadelfijos "76ers" narys Allenas Iversonas (19,9%), treèias – Majamio "Heat" vidurio puolëjas Shaquille'as O'Nealas (15,1%). Ið viso buvo 10 kandidatø.

Geriausiu metu naujoku iðrinktas Èikagos "Bulls" þaidëjas Benas Gordonas. Já palaikë beveik pusë apklaustøjø – 44,2 proc.

Uþ jo liko Ðarlotës" Bobcats" lyderis Emeka Okaforas (31,6%) bei Filadelfijos "76ers" krepðininkas Andre Iguodala (11,8%). Ið viso buvo 6 kandidatai.

Geriausiu besiginanèiu þaidëju buvo iðrinktas du sykius ðioje kategorijoje laimëjæs Detroito "Pistons" vidurio puolëjas Benas Wallace'as. Uþ já pasisakë 27,7 proc. respondentø.

Antras liko Fynikso "Suns" þaidëjas Shawnas Marionas (12,9%), treèias – "76ers" lyderis A.Iversonas (10,7%). Ið viso buvo galima balsuoti uþ 10 kandidatø.

Ðeðtojo þaidëjo apdovanojimas atiteko geriausiam metø naujokui – "Bulls" pirmameèiui B.Gordonui. Já palaikë 40,4 proc. balsavusiøjø.

Antras liko Ricky Davisas ið Bostono "Celtics" (15,7%), o treèias – Denverio "Nuggets" áþaidëjas Earlas Boykinsas (14,2%). Ið viso buvo nominuoti 10 þaidëjø.

Labiausiai patobulëjusiu krepðininku pripaþintas Majamio "Heat" þaidëjas Dwyane'as Wade'as, susilaukæs 43,5 proc. balsavusiøjø palaikymo.

Antras liko Amare'as Stoudemire'as ið Fynikso "Suns" (21,8%), treèias – Bobby Simonsas ið Los Andþelo "Clippers" (11,1%). Ið viso buvo nominuota 10 kandidatø.

Metø treneriu krepðinio sirgaliai iðrinko Fynikso "Suns" strategà Mike'à D'Antoni. Jis surinko 24,4 proc.

Antras liko Denverio "Nuggets" treneris George'as Karlas (19,8%), o treèias – "Bulls" strategas Scottas Skilesas (19,6%).

Visus geriausius ðiø kategorijø sportininkus NBA paskelbs iki sezono pabaigos. Ðiandien vakare bus þinomas labiausiai patobulëjæs krepðininkas.
This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.