pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.pep.zone

Teisejas apie Eurolygos finala

NAUJIENOS


Tomas Jasevièius: "Eurolygos finalà laimëjome visi"
2005-05-16 09:32
Rokas Buraèas, "Sportas"


Lietuva garsëja ne tik krepðininkais, bet ir teisëjais, kurie yra kvieèiami "ðvilpti" per svarbiausius pasaulyje vykstanèius krepðinio renginius.

Neseniai pasibaigusiame Eurolygos finalinio ketverto turnyre teisëjavo vilnietis Romualdas Brazauskas, o jo kolega Tomas Jasevièius "ðvilpë" per Eurolygos jaunimo varþybas, kurios vyko tame paèiame sporto komplekse kaip ir pagrindinës Eurolygos rungtynës. Jose dalyvavo Eurolygos klubø dubleriai, o Kauno "Þalgirio" jaunieji krepðininkai turnyre uþëmë antràjà vietà.

"Sportas" pakalbino Tomà Jasevièiø, kuris sutiko papasakoti apie Eurolygos jaunimo turnyrà bei nematytus jame rungtyniavusius talentus.

– Ar sunku buvo teisëjauti per Eurolygos dubleriø turnyrà Maskvoje?
– Tai tikrai nebuvo sunkios rungtynës. Jose þaidë jauniø ekipos, todël teisëjauti tikrai nebuvo sunku. Esu turëjæs ir sunkesniø maèø. Man daugiau naudos davë ne jauniø turnyras, bet tai, kad teko pamatyti visà Eurolygos finalinio ketverto virtuvæ. Gyvenau kartu su jame teisëjavusiais teisëjais, bendravau su jais.

– Keliems susitikimams teko teisëjauti?
– Pirmà dienà teisëjavau Atënø AEK ir Po Ortezo "Elan Bearnais" ekipø dubleriams, antrà dienà – AEK ir Bolonijos "Climamio" jauniø rungtynëms, o treèià dienà teisëjavau Tel Avivo "Maccabi" ir Sopoto "Prokom Trefl" ekipø jauniesiems krepðininkams. Pirmieji du susitikimai buvo atkaklûs, o paskutines rungtynes "Maccabi" laimëjo nesunkiai – lenkai buvo daug silpnesni.

– Gal bendraudamas su kolegomis suþinojote kà nors naujo?
– Galbût daugiau suþinojau ne apie teisëjavimà, bet buvo labai naudinga teisëjauti per tas trejas rungtynes ir pasikartoti tai, kà iðmokau prieð LKL finalus. Daug naudos man davë bendravimas su kolegomis per visà finaliná ketvertà, nes mus apgyvendino tame paèiame vieðbutyje, jauèiausi kaip dalis to ir buvo tikrai smagu.

– Papasakokite apie patá turnyrà. Koks jo lygis?
– Á tokius turnyrus kiekviena komanda stengiasi atsiveþti kuo stipresnæ sudëtá. Þinoma, stipriausi buvo CSKA dubleriai – jø komandoje rungtyniavo net penki krepðininkai, þaidþiantys savo amþiaus Rusijos rinktinëje. "Þalgirio" dubleriø komandoje buvo 3-4 kandidatai á 1987 m. gimusiø ir jaunesniø Lietuvos rinktinæ, todël lygis tikrai gana aukðtas. Juo labiau kad turnyrà stebëjo labai daug agentø, NBA skautø, tad krepðininkai þaidë negailëdami jëgø.

Varþybos vyko tame paèiame "Olympiysky" komplekse, kur buvo þaidþiamos ir Eurolygos finalinio ketverto rungtynes. Buvo padarytos trys krepðinio aikðtelës ir kiekvienos jauniø rungtynës prasidëdavo skirtingu metu, 15 minuèiø skirtumu. Tai buvo padaryta tam, kad agentai galëtø pamatyti visus þaidëjus. Taigi dar kartà pakartosiu, kad Eurolygos jauniø turnyro lygis buvo tikrai aukðtas.

– Ar nustebino kurio nors krepðininko þaidimas?
– Buvo toks garsus Latvijos krepðininkas Melnikas, o jo 18 metø sûnaus Aleksandro ûgis yra 217 cm. AEK klubas tà vaikà "nupirko" kartu su tëvais. A.Melnikas jau yra áraðytas á pagrindinæ Atënø klubo sudëtá, taèiau rungtyniauja ir jauniø ekipoje. Visai neblogas krepðininkas, gal ateityje jis "iðlás" ir kur nors aukðèiau. Aiðku, kiekvienoje komandoje buvo po vienà kità þymesná þaidëjà, taèiau jie per daug neiðsiskyrë.

– Kas, jûsø nuomone, ið dubleriø ekipos artimiausiais metais galëtø patekti á vyrø komandà?
– Maskvoje daugiausiai dëmesio susilaukë Vilmantas Dilys. Jis neblogai suþaidë pirmàsias dvejas rungtynes, taèiau per finalà buvo uþdengtas. Teko kalbëtis su teisëjavusiais "Þalgirui" arbitrais, nes að pats negalëjau teisëjauti lietuviø rungtynëms. Jie V.Dilá gyrë. Daugiau jokiø pavardþiø jie neminëjo, taèiau Dilá pastebëjo.

– Minëjote, kad varþybas stebëjo daug skautø. O ar buvo þiûrovø?
– Agentø ir skautø buvo tikrai nemaþai. Jei minëèiau þinomesnes pavardes, galëèiau pasakyti, kad jaunius atidþiai stebëjo Aleksandras Gomelskis, Ðarûnas Marèiulionis, Artûras Karniðovas. Buvo atvaþiavæs ir Algirdas Brazys. Taip pat buvo daug skautø ið uþsienio.

Á jauniø turnyro finalà susirinko nemaþai þmoniø – buvo grupelë triukðmingø CSKA klubo gerbëjø. Po finalo komandas apdovanojo A.Gomelskis. Jis áteikë tauræ ir "Þalgirui", o sakydamas kalbà dþiaugësi, kad Lietuvos krepðinis tradiciðkai yra aukðto lygio, nepagailëjo Lietuvai gerø þodþiø. Jis teigë, kad Lietuva yra A.Sabonio, Ð.Marèiulionio, R.Kurtinaièio ir V.Chomièiaus ðalis, ir teigë, jog mûsø valstybëje krepðinio lygis tik auga. A.Gomelskis pabrëþë, kad jam labai malonu, jog finale susitiko CSKA ir "Þalgiris".

– Ar skiriasi teisëjavimas per jauniø turnyrus ir per vyrø varþybas?
– Vyrø varþybø meistriðkumas didesnis, todël per jas teisëjauti yra sunkiau. Vyrø varþybose reikia daugiau bëgioti, taèiau èia buvo pusiau draugiðkas turnyras. Nebuvo sunku.

– Matëte Eurolygos finalà. Ar jûsø nuomonë sutapo su A.Brazausko spëjimu?
– O koks buvo jo spëjimas?, – perklausë T.Jasevièius. – A.Brazauskas po finalo teigë tikëjæsis, kad dël pirmosios vietos þais CSKA ir "Maccabi" ekipos. Na, atvirai ðnekant, nors po varþybø lengva girtis, maniau, kad "Tau Ceramica" turëjo daugiau galimybiø laimëti prieð CSKA negu "Panathinaikos" prieð "Maccabi". Ið tikrøjø taip ir atsitiko. O finale að nesirgau në uþ vienà komandà, nes kiekvienoje þaidë po lietuvá, teisëjavo irgi tautietis, tad galëèiau pasakyti, kad tà finalà laimëjome visi (ðypsosi, – Red.).

– Ar þiûrëdamas finalo rungtynes pastebëjote kokiø nors savo kolegø klaidø?
– Dabar jau nelabai prisimenu, bet greièiausiai ne. Po finalinio susitikimo buvo bendra vakarienë, kurioje dalyvavo ir Eurolygos vadovai. Jie pagyrë teisëjus uþ gerà darbà ir buvo patenkinti. O smulkiø klaideliø gal ir buvo, nors to iðvengti sunku. Duok Dieve, kad visada bûtø teisëjaujama taip, kaip per ðá finalà. Per kitas varþybas pastebi kolegø daromø klaidø, ið jø mokaisi, stengiesi pats nedaryti, bet ne visada pavyksta. Klaidø darai ir darysi.

– Kada jus iðvysime teisëjaujantá prestiþinio turnyro finale?
– Stengsiuosi, kad iðvystumëte kuo greièiau, taèiau ne viskas nuo manæs priklauso (ðypsosi, – Red.).

– Kokie jûsø santykiai su Rolandu Skaisgiriu?
– Po to karto að jo nei maèiau nei kalbëjau. Santykiai liko tokie, kokie ir buvo – þaidybiniai aikðtelëje. Po to karto dar neteko jam teisëjauti. Neþinau, nelabai kà turiu pasakyti.

– O kaip reagavote á jo þodþius?
– Normaliai. Jis yra daugiausia techniniø praþangø gaunantis þaidëjas, todël, aiðku, pyksta ant teisëjø. Tuo atþvilgiu jis yra probleminis þaidëjas. Mes visi þinome, kad jis mûsø nelabai mëgsta aikðtelëje. Tuo viskas ir pasakyta.BasketNews.lt


Komentarai
1 2

2005-05-17 13:11:19 Audrius
Red_devil>
krepsinio taisyklese aiskiai yra nurodyti veiksmai uz teiseju, ziurovu ir priesininku izeidimus ir nesportini elgesi ju atzvilgiu.

2005-05-17 10:52:46 saunuole
Jasewicius ir Brazauskas geriausi tejsejai LT, o wat Dowidavicius gryba pjauna... Ir kaip tox galejo Atenu olimpiadoj tejsejauti?!

2005-05-17 02:14:15 red_devil
Audrius ten tanoka ne dovydaviciui sake mother fucker o sake ant einikio kad this mother fucker man galva sumuse...

2005-05-16 22:21:52 [SaRaS]
Rudze: teisejai tam ir skirti, kad sugebetu per trumpa laika objektyviai ivertinti situacija...

2005-05-16 20:59:12 Rudze
to [SaRaS]
tu pats kada nors pabandyk pateisejaut, bent kokiems moksleiviams ir suprasi kas yra teiseju klaidos...
Tau lengva komentuot kai filmuoja penkios kameros is visu pusiu ir dar sulietintai rodo..
Kai tau reik per dali sekundes priimt ar buvo bauda ar ne, ar tik is to sono pasirode kad buvo tai suprastum visas teiseju klaidas ir cia taip nesneketum mazvaiki...

2005-05-16 15:50:08 Audrius
Vyrai ka jus lyginat zemesnio rango arbitra Dovydaviciu su Jaska Ar Brazu??? Pamaiva anas ir tiek. Sukuosena ir rimta veido israika svarbiausia. o mojuoti rankomis - tai nereiskia tik tasku neskaitymo. Tai reiskia ir zaidimo stabdyma. Beto visa procedura atliekama rodant sekretoriatui. vat ten ir reik ziureti kas fiksuota, uz ka fiksuota ir kokia nuobauda paskirta. O federacija ir LKL jau labai mazai besusijusios organizacijos.

2005-05-16 15:44:00 MrVyèka
negalvojau, kad tas autorius SaRas toks kvailas.Ir beje, ne Dovidavièius daugiausiai klysta per rungtynes, o Jasevièius su Brazausku. vien ko vertas Jasevièiaus bandymas neuþskaityti Packo metimo ið po krepðio, kai tanoka su Einikiu stumdësi. Ádomiausia, kad stumdësi jau po metimo, o Jasevièius, kad mojuoja mojuoja neuþskaityt... gerai, kad kiti teisëjai pataisë sprendimà
Apie Jasevièiaus ir Brazausko teisëjavimà Viniuje geriau iðvis patylët.

2005-05-16 15:36:52 Ribokas
Lietuvoje su teisëjais padëtis tragiðka. Gal jie ir geri specialistai, jeigu juos kvieèia teisëjauti á rimtas varþybas, taèiau Lietuvoj jie kaip gerai iðmuðtruoti kareiviai klauso federacijos vadovø, kuriø pozicija niekam nekelia abejoniø. Ypaè didelá pasiðlykðtëjimà teisëjai sukëlë Kaune. Jarutis gauna á snuká, ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.