pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.pep.zone

J.Vainauskas zada stiprinti..05.19

J.Vainauskas þada stiprinti komandos sudëtá
2005-05-19 13:00


BC "Lietuvos rytas"


Graþi pasaka su liûdna pabaiga. Taip galima apibûdinti Vilniaus „Lietuvos ryto“ komandos 2004-2005 metø sezonà. Vilnieèiai triumfavo ULEB taurës turnyre ir iðkovojo bilietà á Eurolygà, taèiau pralaimëjo Baltijos krepðinio lygos ir LKL lemiamas dvikovas Kauno „Þalgiriui“.

- Ko pritrûko, kad LKL finalo serijos rezultatas bûtø kitoks? – dienraðtis „Lietuvos rytas“ paklausë Vilniaus klubo generalinio direktoriaus Jono Vainausko.

- Pirmiausia labai daug jëgø atëmë kovos ULEB taurës turnyre. Keturis mënesius bandëme iðlaikyti geriausià sportinæ formà. Jau finalo maèo su Kozanio „Makedonikos“ ketvirtajame këlinyje ëmë matytis, kad ta forma pradëjo kristi. O pasirengti LKL finalui turëjome tik dvi savaites.

Kita prieþastis – tikriausiai buvo pasirinktas prastas fizinio rengimo planas. Þaidëjai per dvikovas su „Þalgiriu“ atrodë pavargæ ir iðsekæ. Jie judëjo kitu greièiu nei per ULEB varþybas, kamuolys krito ið rankø, sprendimai aikðtëje nebuvo teisingi – visa tai yra nuovargio þenklai. Vadinasi, treneriai nesugebëjo gràþinti krepðininkams jëgø. Nors laiko turëjome nedaug, tai buvo galima padaryti daug geriau.

- Viso sezono laikyti nesëkmingu turbût negalima?

- Tai buvo sëkmingiausi metai klubo istorijoje. Mums pirmà kartà pavyko laimëti tarptautiná titulà ir ávykdyti pagrindiná sezono tikslà – patekti á Eurolygà. Ið dalies dël ðiø laimëjimø mes paaukojome Baltijos lygos turnyrà, nors tai në kiek nesumenkina „Þalgirio“ pergaliø.

Kaunieèiai darsyk árodë, kad yra Europos elito komanda, kovojanti kiekvienose rungtynëse, uþ tai ðá klubà reikia gerbti.

Ieðkodami nesëkmiø prieþasèiø ir klaidø, mes pirmiausia turime þvelgti á save. Klubo administracijos, treneriø ir þaidëjø vardu noriu atsipraðyti „Lietuvos ryto“ rëmëjø ir aistruoliø uþ gëdingà komandos pasirodymà LKL finale. Pastarieji rezultatai rodo, kad dar nesame solidi komanda, sugebanti per varþybas atiduoti viskà, kà galime. Iðryðkëjo mûsø meistriðkumo ir charakterio spragos.

Kai kurie þaidëjai aikðtëje nesugebëjo atiduoti visø jëgø. Todël stengsimës padaryti viskà, kad kità sezonà tokiø krepðininkø komandoje nebebûtø.

- Kiek ir kokiø permainø numatoma ekipos sudëtyje prieð kità sezonà?

- Kol kas kalbëti apie tai, kurie þaidëjai liks ir kuriø nebebus, dar per anksti. Visi kontraktus su klubu turintys krepðininkai vasarà savo darbu turës progà árodyti, kad yra verti likti komandoje.

Per kità savaitæ turëtø nemaþai paaiðkëti, nes netrukus ketiname pasiraðyti sutartis su naujais þaidëjais. Po trijø savaièiø, tikiuosi, turësime sudaræ komandà, tinkanèià atstovauti Vilniui ir visai Lietuvai Eurolygos, Baltijos ir LKL èempionatuose.

Ekipos vardas kuriamas tada, kai kiekviename turnyre yra kovojama dël pergalës. Ðiemet nebuvome tokie stiprûs, kad galëtume vienodai kautis visuose turnyruose, bet ateinantá sezonà sieksime maksimaliø rezultatø visur, kur þaisime.

Privalome tai daryti, nes turime nuostabiausius sirgalius. Dalis jø keliavo paskui komandà á Ðarlerua lëktuvais, autobusais ir automobiliais bei padëjo þaidëjams iðkovoti ULEB tauræ. Vilniaus aistruoliai yra nuostabûs ir todël, kad jie nepalieka savo komandos net tada, kai ji beviltiðkai pralaimi savo principiniams varþovams „Þalgirio“ krepðininkams. Jie nepalieka arenos ir sugeba bûti su komanda iki pabaigos.

- Ar bus pokyèiø treneriø korpuse?

- Treneriui Tomo Mahorièiui yra priekaiðtø dël LKL finalo – galbût jis nelabai gerai suprato, kokià didelæ reikðmæ turi Lietuvos èempionatas, koks tai yra sunkus mûðis ir kaip nuosekliai jam reikia rengtis. T.Mahorièiui tai skaudi pamoka, kuri, tikiuosi, jam bus naudinga, ir kitais metais matysime kitoká vaizdà.

T.Mahorièius lieka savo poste, bet dël kitø treneriø nesame visiðkai apsisprendæ.

Po LKL finalo labai suðlubavo fizinio rengimo treneriø Bostjano Jakðe ir Juozo Ðapalo pozicijos. Norëèiau dar kartà pasveikinti „Þalgirio“ fizinio rengimo trenerá Aleksandrà Kosauskà, kuris prieð kiekvienà finalà komandai padeda pasiekti optimalià sportinæ formà. Jis – unikalus treneris, bet mes rasime atsakymà jo þinioms ir patirèiai.

Mûsø klubà turbût paliks trenerio padëjëjas Rûtenis Paulauskas. Jis labai patenkintas ðiuo sezonu „Lietuvos ryte“, bet turëdamas visas vyriausiajam treneriui reikalingas savybes pasipraðë iðleidþiamas pasisemti patirties, o po metø kitø gráþti ir tapti pagrindiniu komandos strategu. Tokià galimybæ jam suteiksime, nes tai vienas sparèiausiai tobulëjanèiø Lietuvos treneriø ir su juo siejame dideles viltis.

- Kokie bus artimiausi þaidëjø planai?

- Robertas Ðtelmaheris vaþiuos ilsëtis ir paskui dirbs pagal asmeniná planà, kol prisidës prie Latvijos rinktinës ir su ja ruoðis Europos èempionatui. Haris Mujezinovièius netrukus iðvyks á JAV toliau gydytis traumos ir rengtis naujam sezonui.

Visi þaidëjai, kurie turi kontraktus su „Lietuvos rytu“, treniruosis iki birþelio 10 dienos. Prie jø prisidës mûsø komandai priklausantys Artûras Jomantas ir Stepas Babrauskas.

Su kai kuriais þaidëjais, kuriø sutartys baigiasi, bus deramasi. Kartu jie galës rinktis – ilsëtis ar treniruotis su ekipa. Abu treneriai taip pat liks dirbti iki birþelio 10 dienos.Daugiau informacijos:

Vainauskas, Alfredas
Lietuvos rytas


Susijusios naujienos:

LKL uþdarymo ðventë – sekmadiená 2005-05-19 10:51
R.Javtokas: "Þalgiriui kaþkas padëjo" 2005-05-19 01:12
F.House kità sezonà þais "Lietuvos ryte" 2005-05-18 23:09
A.Sireika skyrë pergalæ mirusiam draugui 2005-05-17 21:01
Kauno "Þalgirio" krepðininkai - LKL èempionai 2005-05-17 20:32
D.Lavrinovièius gráð á aikðtelæ po 3 savaièiø 2005-05-17 17:46
R.Packas: "Ðiandien komanda parodë savo charakterá" 2005-05-15 00:54
"Þalgiris" - per plaukà nuo èempionø titulo 2005-05-14 20:34
A.Lucasas jauèia nuoskaudà 2005-05-12 12:35
A.Gedminas vadina "Lietuvos ryto" trenerá þiopliu 2005-05-11 17:56

Naujienos komentarai
J.Vainauskas þada stiprinti komandos sudëtá
Raðyti komentarà

--------------------------------------------------------------------------------


Filas (35 - Pradinukas) 2005-05-19 17:11


Noretusi, kad i Lietuva sugriztu kas nors is geresniu lietuviu.
Jasikevicius ir Macijauskas manyciau nerealu, Siskauskas, Kaukenas, Zukauskai, Stombergas, Slanina, K.Lavrinovicius irgi ko gero brangoki,
neaisku kiek kainuoja Praskevicius.
Manyciau iperkami ir naudingi galetu buti Pacesas, Masiulis, Giedraitis, Adomaitis. Galbut tas pats Kadziulis.--------------------------------------------------------------------------------

skerdykla (178 - Kadetas) 2005-05-19 16:42


geriau ruteni butu palike, o mahoriciu paleide


--------------------------------------------------------------------------------

Dabar (82 - Jaunis) 2005-05-19 16:08


jonas visada geras iki finalu ir po ju


--------------------------------------------------------------------------------

Flashback (24 - Pradinukas) 2005-05-19 16:03


Oj grybas atmaskes meto. Jie paprasciausiai pries zalgiri nieko nesugebejo padaryt. Pervarge DDD


--------------------------------------------------------------------------------

kashiors (4 - Pradinukas) 2005-05-19 16:01


graziai jis cia pasnekejo


--------------------------------------------------------------------------------

Rim76 (367 - Senjorë) 2005-05-19 15:57


ÞALGIRIS NELABAI NORËS SAVIÐKIAMS PAKELTI ATLYGINIMUS, TAI rYTAS TURËTØ NESUNKIAI KOKIUS 2 PERPIRKTI...


--------------------------------------------------------------------------------

zhibutuxe (77 - Jaunutë) 2005-05-19 15:57


blyn ishky nemoku skaityt ;D skajtau skajtau ir atrode kad ejo kalba apie 3 naujus zaidejus ir kontraktus po to dar skajtau karta ir nerandu ;DDDDDDDDDD


--------------------------------------------------------------------------------

Arnoldukas (691 - Veteranas) 2005-05-19 15:55


eilinis uzsakomasis lietuvos ryto straipsnis, kuris tegul eina nx.


--------------------------------------------------------------------------------

Edgariuxas (1060 - Veteranas) 2005-05-19 15:48


swarviausia priekine linija stiprint


--------------------------------------------------------------------------------

hurricane (13 - Pradinukas) 2005-05-19 15:47


Matai rainiux jei naftos nebutu suspendave joma butu likes naftoi o jsi pasirase sutarti su rytu dar pries si sezona losdamas naftoje


--------------------------------------------------------------------------------

justakas (3 - Pradinukas) 2005-05-19 15:35


nesby - tinginys, visi mato koki s... jis mala, todel komandoje jo nebus,

ciukinas ir kuzminskas (su salyga jei lieka javtokas) - bus paskolinti siauliams uleb cup losti...

einikis, lukauskis, jarutis - atia atia...

tad lieka trys legionieriai + seni kadrai + nauji kadrai, i kuriuos pretenduos lietuviai ir max vienas uzsienietis...
--------------------------------------------------------------------------------

Totis (171 - Kadetë) 2005-05-19 14:57 ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.