pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.pep.zone

Timinsko interviu 05.23

Kauno "Þalgirio" kapitonas vasarà praleis uþ Atlanto

2005-05-23 21:20
Karolis Vaizgëla, Eurobasket.lt koresp.

Ðiandien á Jungtines Amerikos Valstijas su þmona Barbara iðskrido Lietuvos krepðinio lygos (LKL) èempionø ekipos kapitonas Mindaugas Timinskas.

Ðiame sezone vienas Kauno ekipos lyderiø ULEB Eurolygos turnyre aikðtelëje vidutiniðkai praleisdavo po 31 minutæ, pelnydavo 12,7 taðko, atkovodavo 5,4 atðokusio kamuolio ir atlikdavo 2,1 rezultatyvaus perdavimo.

LKL èempionate Ðilutëje gimæs krepðininkas rungtyniavo kiek naudingiau: per 30 aikðtelëje praleistø minuèiø puolëjas surinkdavo 14,1 taðko, sugriebdavo 6,8 atðokusio kamuolio bei 2,3 karto tiksliai perduodavo kamuolá komandos draugams.

Prieð pat skrydá naudingiausià 2004–2005 metø LKL finalo serijos þaidëjà pakalbino didþiausias Lietuvos krepðinio portalas „Eurobasket.lt“.— Mindaugai, kaip vertini pasibaigusá sezonà


— Sezonà vertinu teigiamai. Pavyko ávykdyti visus klubo vadovø iðkeltus uþdavinius: patekome á antràjá Eurolygos etapà, laimëjome BBL ir LKL pirmenybes.
M.Timinskas pripaþintas naudingiausiu LKL finalo serijos krepðininku
Nuotr. G.Þygelio


Visgi visas tas pergales kiek temdo ðeði pralaimëjimai „Top16“ varþybose. Norëjosi patekti ir á Eurolygos atkrintamàsias varþybas, nes apetitas visada kyla bevalgant.— Þvilgtelëjus á LKL finalo serijos rezultatà atrodo, jog Kauno „Þalgiris“ èempionais tapo gana lengvai. Kaip buvo ið tiesø?— Finalas tikrai nebuvo lengvas pasivaikðèiojimas. Praëjusiais metais laimëjome kur kas lengviau. Kad finalas buvo sunkus rodo ir toje serijoje þaidëjø patirtos traumos, rungtyniø átampa ir kova aikðtelëje.Kodël nugalëjome mes? Manau, jog padëjo mano ekipos þaidëjø patyrimas tokiose svarbiose maèuose. Be to, treneriai puikiai atliko savo darbà.— Kiek tau svarbus naudingiausio finalinës serijos þaidëjo titulas?—Ið tiesø, man jis nëra labai svarbus. Þinoma, malonu gauti toká ávertinimà.

Manau, jog daug svarbesnis yra iðkovotas LKL èempionø þiedas. Jis lyg viso sezono, alinanèiø treniruoèiø ir sunkiø rungtyniø átvirtinimas, parodantis, kad ðiemet tavo ekipa buvo geriausia.— Ðià vasarà baigsis tavo kontraktas su Kauno „Þalgirio“ ekipa. Gal jau þinai, kur þaisi kità sezonà?— Ðiuo metu esu laisvasis agentas. Pasiûlymø yra, bet jø nekomentuosiu. Ar liksiu „Þalgiryje“? Viskas paaiðkës vasarà.
M.Timinskas pasirinko ðeimà
Nuotr. G.Þygelio

— Ar galime tikëtis iðvysti tave Lietuvos krepðinio rinktinës stovykloje?


— Vykstu á JAV ir ten praleisiu visà vasarà. Rinktinei neatstovausiu, nes kai þmogus nori daryti du dalykus vienu metu, jis turi rinktis vienà.

Að labai noriu þaisti uþ rinktinæ, nes tai didþiulë garbë, be to, labai malonu susitikti su geriausiais ðalies krepðininkais, taèiau að renkuosi ðeimà. Ji man yra svarbiausia.

Kiti rinktinës nariai dalyvavimà rinktinëje sugeba suderinti su ðeima, nes dauguma jø nëra vedæ, be to, mano ðeima yra internacionali.

Þinoma, mano Tëvynë – Lietuva, taèiau labai daug laiko praleidþiu JAV. Tai dar viena prieþastis, kodël nusprendþiau neþaisti rinktinëje.— Ar jau nusprendei kur apsistosi baigæs krepðininko karjerà?


— Ðiuo metu dar neþinau, taèiau manau, kad Amerikoje. Lietuvà labai myliu, ji man — Tëvynë. Manau, jog èia atvyksiu ir baigæs krepðininko karjerà. Þinoma, daugiau laiko praleisiu uþ Atlanto.

Naudojant teksto informacijà, bûtina gauti "Eurobasket.lt" autoriø leidimà!


Skaityti komentarus [ 86 ] © www.eurobasket.lt, 2005

Komentarai

cmd
Komentarø: 3 Data: 2005-05-25 10:13:48
Tima geras zaidejas , tik gaila kad jam nerupi lt rinktine o jis komandai manau butu naudingas

Sampras
Komentarø: 3025 Data: 2005-05-25 06:48:14
o nuo kada LSKL ar LKAL vaikai pimpalai priimami lost? ar tu jau nebevaikas? joptvaju tada...(vyciokui..)

Vyciokas_
Komentarø: 1080 Data: 2005-05-24 22:11:51
Krc esme tame, kad timinskas elgiasi kaip parsiukas ciukas ilgausko pedom seka, bet sitas tai bent priezasti padoria turi - varztines kojos, o timinsko - "daug bunu JAV ir myliu seima" juokingai atrodo

Vyciokas_
Komentarø: 1080 Data: 2005-05-24 22:10:08
"Jau" apleidau? Dydysis krepsinis baigesi ties LSKL ir LKAL keliatos sezonu... Bet va sita Orange Virus kai laimejau Lietovoj ir variau i Italija Lietuvai atstovaut - va cia buvo irgi didis kasys...

pyrst
Komentarø: 480 Data: 2005-05-24 21:49:16
tikiuosi tu savo komandoj ne kaip Kuzminskas ryte.joke vyciokai....o tai tikra krepsini jau apleidai? nesigavo is taves, Marciulioniuko(?), dyyydzio krepsininko....

Vyciokas_
Komentarø: 1080 Data: 2005-05-24 21:44:52
Italija,Caorle poilsio kurortas, Liepos 10-15d. tiksliai dienu nepamenu... skynem visus nuo kelio, tik finale Italams pralosem nezymiai...

pyrst
Komentarø: 480 Data: 2005-05-24 21:39:06
vyciokas: of course, bet man gatves krepsinis kruglas O....
stebini mane....ne gatves pasiekimais, o tai, kad pats sportuoji, bet kolegu sportininku/siuo atveju Timos/ apsisprendimu, vasara skirti seimai ir poilsiui, nesupranti....
gal galetum priminti kur iskovojot sidabra ir kam praloset....kazka buvau girdejes apie tai, net photke atrodo maciau....vyciokas- pasaulio vicechempionas....

Sabado
Komentarø: 1 Data: 2005-05-24 21:27:35
Apie Saboni gerai arba nieko.Tai zmogus kuris kiek galejo tiek Lietuvai atidave,zaide net traumuotas,o traumos tikrai sunkesnes nei locho Ilgausko buvo.o kad Timinskas nelos dideles problemos nera,du metai jau nelosia ir nieko baisau EC laimejom,olimpiadoj 4,be jo blogiau nebus

Vyciokas_
Komentarø: 1080 Data: 2005-05-24 21:14:39
pyrst:
klausiu todel, kad toks trofejus guli pas mane ant spinteles, praeita vasara toki iskovojau, o tai sita pasako apie mano kasio sugebejimus, understood?

pyrst
Komentarø: 480 Data: 2005-05-24 20:58:05
vyciokas:as taves nemokau, tai beprasmis laiko gaisimas....
sako......o kodel klausi
cannibal
Komentarø: 133 Data: 2005-05-24 20:54:34
ko cia varot ant timos? jei zmogui seima yra svarbiausia tai ir gerai, be to jis nera 25 metu ir tikrai nesinori buti su seima invalido vezime, jei kam ir norisi cia is komentuojanciu tai jau geriau patylet...

Vyciokas_
Komentarø: 1080 Data: 2005-05-24 20:44:47
Timinskas maladec, viena vasara hata statuose apstatineja baldais, kita ant papludimiu voliojasi, sita jau seima vel rupinsis visus 3 menesius... Neblogai, reiktu jam pavyzdi is Maco paimt ar kokio stombergo...

WalkieTalkie
Komentarø: 402 Data: 2005-05-24 20:44:13
Vargselis, jau kelinta vasara is eiles Barbes spintas stumdo...
"Þinoma, mano Tëvynë – Lietuva, taèiau labai daug laiko praleidþiu JAV. Tai dar viena prieþastis, kodël nusprendþiau neþaisti rinktinëje." - kvailesnio pasiteisinimo matyt dar neteko girdeti. Tai viena priezasciu, kodel jis nezaidzia rinktineje yra ta, kad jis daug laiko JAV praleidzia? Nu atsiprasau... Gal tada geriau jo ir nereikia...

Vyciokas_
Komentarø: 1080 Data: 2005-05-24 20:42:35
pyrst:
ne tau mane mokyt ka reikia daryt... ypac kasio srityje. Pasaulio gatves krepsinio cempionato vicecempionas tau kanors sako?

Macas15
Komentarø: 16 Data: 2005-05-24 20:35:13
oi blin cia nukopinau viska ka parsiau i panatinaikoso komentara! sssssooooorrrryyyyy tai kaip? patarkit!

Macas15
Komentarø: 16 Data: 2005-05-24 20:33:31
sveiki! as cia nekomentuosiu to panatinaikoso ir aek! nori paklaust! turiu sukures apie savo dejimus i kase filmuka aisku jis trumpas ( apie 1.20min ) bet geras ( na as taip manau ir mano draugeliai) gal butu imanoma kur nors ji patalpinti pvz tako ftp ar kur kitur? nori kad kiti ivertintu! dekui uz atsakymus!

Carnigie
Komentarø: 932 Data: 2005-05-24 20:25:49
seima - svarbiausia...aisku jeigu butu LABAI LABAI didelis noras jo pacio, tai sugalvotu ka pasakyti savo zmonelei...nu bet bent jau pasiteisinima turi...is kitos puses, visi lojantys ant ilgausko dabar gali tureti nauja priesa - timinska...nes ilgauskas turi tikrai geresne priezasti neatstovauti negu timiskius

pyrst
Komentarø: 480 Data: 2005-05-24 20:18:06
paskaiciu nekuriuos komentarus atrodo, kad mongolai uzpuole Lietuva, o Timinskas i amerika pabego....

vaikai, jus suprantat kas yra seima? cia jums krepsinis malonumas paziuret, parekaut- o nors vienas is jusu sportuojat uz musu Lietuva? Vyciokai, ko sedi eurobaskete? varyk metyk poosle i krepsi- gal ir tave i NT pakvies, tada galesi be poilsio iki 40metu lakstyt! Jau tas rytas tokius patriotus uzaugina- Macas, Siska visada psiryze lost uz LT? cia turbut vainausko deka? garbe komjaunimui! bet palauk, susiras kokia ispane tas kudlius ir pasibaigs jo energingas strakaliojimas aikstej....

ne_partizanas
Komentarø: 151 Data: 2005-05-24 19:08:31
Tiems, kurie varo ant Timinsko tikriausiai reiketu pasidometi kiek ir kada jis yra zaides uz rinktine. Paaisketu, jog jau tada, kai jie i darzeli ejo ir apie krepsini nieko nezinojo, Timinskas jau atstovavo Lietuva. Bet svarbu gi paloti ant kitu, ar ne?

SnaPPish
Komentarø: 451 Data: 2005-05-24 19:07:42
nu jo seima svarbiausia tiek to issivers rinktine kaip nors ir be joThis page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.