pep.zone
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


lashux.pep.zone

Javtoko interviu 06.05

INTERVIU


Robertas Javtokas trokðta patekti á NBA
2005-06-05 13:07
Rokas Buraèas, "Sportas"


Vilniaus "Lietuvos ryto" klubo generalinis direktorius Jonas Vainauskas iðskirtiniame interviu savaitraðèiui "Sportas" teigë, kad Robertas Javtokas vasarà gali palikti komandà ir iðvykti á NBA.

Pats krepðininkas "Sportui" patvirtino, kad jei bûtø galimybë pasirinkti Eurolygos ar NBA varþybas, jis keliautø uþ Atlanto.

Metai R.Javtokui nebuvo sëkmingi


R.Javtokui ðis sezonas nebuvo sëkmingas
Nuotr. Basketnews.lt
– Koks jums buvo praëjæs sezonas? Ar jauèiatës visiðkai atsigavæs po avarijos?
– Taip, manau, kad jau visiðkai atsigavau po avarijos, taèiau nemanau, kad ðie metai man buvo patys sëkmingiausi. Aiðku, jeigu þiûrëtume á komandos pasiekimus, ðis sezonas – geriausias ið visø, bet man paèiam jis nesusiklostë labai sëkmingai.

Aiðku, visada tikiesi geresnio sezono, kiekvienas to nori. Pasakysiu, kad ðis sezonas man buvo neblogas, bet negaliu teigti, kad geras.

– Ko pritrûko, kad metai bûtø sëkmingesni?
– Neþinau, ko reikëjo. Gal ádëti daugiau darbo, gal treneriai mane ne taip iðnaudojo, gal að pats kaþkà ne taip dariau. Tø "gal" yra daug, ir vienos prieþasties iðskirti negaliu. Kai komandai viskas sekasi, atrodo, kad nieko netrûksta.

Manæs netenkino, jog buvo maþai iðnaudojami aukðtaûgiai þaidëjai. Paprasèiausiai nebuvo reikalaujama, kad komandoje rungtyniautø aukðti þaidëjai, todël mes puolime ir atrodëme truputá pasyvesni. Dël to net ðiek tiek konfliktavau su treneriais.

V.Djurovièiaus taktika – paprasta kaip trys kapeikos

– Ar ið tiesø toks blogas tas Vladë Djurovièius? Vis dëlto sezonà pradëjote áspûdingai.
– Manau, kad bet kuris LKL treneris, gavæs mûsø komandà, bûtø laimëjæs tiek rungtyniø – juk pradþioje nebuvo stipriø varþovø. Aiðku, su juo nugalëjome "Þalgirá", bet tada dar buvo House'as. Djurovièius nebuvo toks prastas. Tiesiog jo metodas buvo keistas, ir að netikiu, kad dar kuris nors treneris toká turi.


Vladë Djurovièius rëkdavo stengdamasis prajuokinti þiûrovus
Nuotr. Basketnews.lt archyvo
Jis paprastas kaip trys kapeikos. Jo þaidime nebuvo nei deriniø, nei nieko tokio, ko nemokëtø paprastas, eilinis þmogus. Bet jeigu su juo mes laimëjome devynerias ULEB taurës rungtynes ið deðimties, vadinasi, jis mûsø komandai kaþkà davë.

– Koks buvo jo "trijø kapeikø" metodas?
– Jis visà komandos þaidimà patikëdavo vienam þaidëjui – Frederickui House'ui, o kai ðis patyrë traumà, atrodë, kad treneriui sezonas jau baigësi. Manau, didesnis þaidëjø þlugdymas yra sodinimas ant suolo po prasèiau suþaistos atkarpos. Kita vertus, Delininkaitis puikiai þaisti pradëjo treniruojant bûtent Djurovièiui.

– Ar neiðmuðë ið vëþiø V.Djurovièiaus emocingumas?
– Manæs tikrai ne. Nebuvo taip, kad jo rëkimas kai kuriuos þaidëjus varë á neviltá, jiems pradëjo drebëti rankos, kaip buvo kalbama. Tai buvo savotiðkas treneris. Jis tyèiodavosi ið krepðininkø, bet mums ne 12 metø ir á tai nereaguodavome.

Galbût tai kaþkam ir kirto per galvà, bet jeigu esi silpnas psichologiðkai, tada geriau apskritai neþaisk krepðinio. Tiesa, jis rëkdamas turbût daugiau stengdavosi þiûrovus prajuokinti, o ne mus sudrausminti. Jeigu su juo laimëdavome, turbût nebuvo blogas treneris.

– Kai komandà treniravo V.Djurovièius, ar joje buvo daugiau drausmës, tvarkos?
– Nemanau. Kaip tik tvarkos daugiau yra dabar. Ið tikrøjø tvarka beveik ta pati. Nei mes tada darëme, kà norëjome, nei dabar taip yra, bet po rungtyniø, treniruoèiø Djurovièius mûsø nekontroliuodavo. Dabar tau kartais pasako daryti tà ar anà, kartais liepia pailsëti, bet juk mes profesionalai ir þinome, kaip reikia elgtis. Manau, kad drausmës daugiau yra dabar, negu buvo prieð tai.

Asmeniðkai uþdengti T.Beardo yra beveik neámanoma


R.Javtokas: "Vienam uþdengti Tanokos – beveik neámanoma"
Nuotr. basketnews.lt
– Per LKL finalus jûsø klubo aukðtaûgiams nepavyko áveikti Tanokos Beardo. Ar jis yra neparankus prieðininkas, ar problema slypi kaþkur kitur?
– Mano nuomone, pirmas kelerias LKL finalo rungtynes prieð já þaidëme nevisiðkai teisingai ir kaip prieð já rungtyniauti turëjo nuspræsti treneris, o ne þaidëjai. Turbût pastebëjote, kad kai prieð Tanokà þaidë Einikis, mums sekësi daug geriau. Að tuo metu galëjau padëti komandai gintis prieð kitus þaidëjus, tà að labiausiai ir mëgstu daryti. Ið tikrøjø Beardas daug taðkø primeta visur, kur þaidþia. Jo niekas negali sustabdyti ir Eurolygoje. Yra taip: jeigu tu Tanokà dengi pats, su juo "susidoroti" yra ðiek tiek lengviau, bet daug taðkø primes kiti þaidëjai. Jeigu tu eini padëti kitiems – Tanoka sumeta daug taðkø. Manau, kad mums trûko geros komandinës gynybos. Tanokos uþdengti vienam yra beveik neámanoma. Komandinës gynybos dëka já galima áveikti.

– Ðá sezonà ULEB taurës turnyre baudas metëte 73 procentø taiklumu. LKL lygoje ðis skaièius siekë 50 procentø. Kodël?
– Nenorëèiau sakyti, kad per ULEB taurës varþybas daugiau susikoncentruodavau, bet ten yra taip, kad eini mesti baudø ir þinai, kad ámesi. Per finalà að jas meèiau uþtikrintai. Tikrai specialiai prieð varþybas nesitreniravau. Per LKL varþybas ðiek tiek daugiau apie tai galvoju, todël taiklumas yra prastesnis. Tam átakos turi ir mano psichologinë bûsena. Per treniruotes beveik visada pataikau 8 baudas ið 10.

Á JAV vyktø árodyti, kad gali rungtyniauti NBA

– Jonas Vainauskas teigë, kad jûsø svajonë yra þaisti NBA. Anot jo, ten vyktumëte net sëdëti ant suolo.
– Að vykèiau sëdëti ant suolo dël to, kad pirmaisiais metais savo darbu, uþsidegimu árodyèiau jiems, kad esu vertas ne tik sëdëti ant suoliuko, bet ir þaisti. Ne kartà esu dalyvavæs "Spurs" klubo treniruotëse kartu su Timu Duncanu ir kitomis þvaigþdëmis. Esu per pratybas þaidæs prieð juos ir jauèiu, kad esu pajëgus ten rungtyniauti. Davidas Robinsonas, T.Duncanas yra "nerealûs" þaidëjai, bet matau, kad galiu prieð juos rungtyniauti. Visada ádomu paieðkoti stipresnio varþovo ir prieð já paþaisti, iðmëginti savo jëgas. Visada bûnu labiau patenkintas pelnæs 10 taðkø þaisdamas su stipriu prieðininku, negu 30 þaisdamas su silpnu.

– Ar nemanote, kad bûtø vertingiau parungtyniauti Eurolygoje, kur bûtumëte pagrindinis "Lietuvos ryto" vidurio puolëjas ir aikðtelëje praleistumëte 30-40 minuèiø?
– Sunku pasakyti, kaip bûtø geriau. Tà pamatytum tik tada, jeigu turëtum galimybæ iðbandyti abu variantus. Galëèiau dar vienus metus praleisti Europoje, taèiau man jau 25-eri. Nebesu tas jaunas perspektyvus, turiu rodyti viskà, kà galiu. Noriu kuo greièiau ten patekti. Þinau, kokios ten yra treniruoèiø sàlygos, todël manau, kad ten paþaidæs dar galëèiau ðiek tiek patobulëti. Jeigu bûtø galimybë, nieko nelaukdamas iðvykèiau á NBA.

– Kada paaiðkës, ar bûsite reikalingas "Spurs" klubui?
– Kol jie nebaigë sezono, niekas dar neaiðku. Tai bus svarstoma tik jø sezonui pasibaigus.

Bûdamas M.Andriuðkevièiaus vietoje elgtøsi taip pat


M.Andriuðkevièiaus vietoje R.Javtokas elgtøsi taip pat
Nuotr. Basketnews.lt
– Kaip vertinate Martyno Andriuðkevièiaus galimybes NBA?
– Visi mato, kad jis yra labai perspektyvus. Be reikalo tiek NBA agentø nevaþiuotø pasiþiûrëti á já, jeigu jis bûtø niekas. Tiesa, dabar Martynas dar yra labai silpnas. Per rungtynes su mûsø komanda jis buvo iðleistas kelioms minutëms ir þaidë prieð mane. Taèiau jau vien tai pasako, kad jam dar reikia daug dirbti. Ar jis LKL varþybose buvo ámetæs nors 10 taðkø? Manau, kad NBA já sustiprintø fiziðkai, galbût klubas iðleistø kelioms minutëms á aikðtelæ.

– Ar bûdamas jo vietoje vyktumëte á NBA?
– Sunku pasakyti. Greièiausiai vaþiuoèiau. NBA yra kiekvieno svajonë. Ið kitos, pusës daug geriau yra sëdëti ant suolo NBA lygoje, negu "Þalgiryje". Ten su juo daugiau dirbs, negu èia. JAV jis greièiau sutvirtës fiziðkai, negu Lietuvoje. Nesakau, kad èia nëra tam sàlygø. Mûsø klubai neturi tiek treneriø, kurie galëtø tuo uþsiimti. Visi yra susikoncentravæ ties Eurolygos varþybomis ir svarbesniais þaidëjais. NBA lygoje bus padaryta viskas, kad tu atsiskleistum. Jei to nepadarysi – neturësi teisës sakyti, jog tam nebuvo sàlygø.

Vasarà - ne tik stovyklos, bet ir vestuvës

– Neseniai vestuves ðventë jûsø brolis, vasarà jas atðoksite ir jûs. Ar jau viskà esate suplanavæs?
– Taip, suplanuota beveik viskas, taèiau nenoriu nieko pasakoti, nes jos dar neávyko. Tai, kà esu suplanavæs, þinau tik að. Daug ko neþino ir mano draugë – manau, tai daug kà pasako. Noriu, kad tai bûtø siurprizas. Galiu pasakyti tik tiek, kad jas ðvæs maþdaug 80 sveèiø.

– Jûsø laukia átempta vasara: pasiruoðimas naujam sezonui su klubu, Lietuvos rinktinës stovyklos, vestuvës. Ar negali atsitikti taip, kad teks atsisakyti rinktinës?

R.Javtokas rinktinës atsisakyti neketina
Nuotr. Basketnews.lt
– Ne. Visà vasarà esu ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.